Inspreken, Rondvraag en Mededelingen

maandag 5 maart 2018 18:45 - 19:30
Locatie:
SH - Raadzaal
Voorzitter:
A. Marcouch
Toelichting:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1

  De PvdA en D66 vinden al langere tijd dat het niet goed gaat in Nederland en in Arnhem, waar het gaat om gelijke kansen voor bepaalde groeperingen, met name die met een aanvullende etnische achtergrond. Het gaat niet om incidenten, maar om structurele misstanden op de arbeidsmarkt en andere gebieden in onze samenleving. We hebben het afgelopen jaar meerdere discussies gevoerd over de toegankelijkheid van mensen met een beperking, het horecadeurbeleid, etnisch profileren, sollicitanten die alleen met een andere naam werden uitgenodigd voor een gesprek, en anoniem solliciteren. Niet voor niets dienden verschillende partijen een amendement in om de inclusieve samenleving een prominente plaats te geven in de MJPB als veranderopgave, omdat de noodzaak om actie te ondernemen urgenter is dan ooit. Radar deed een steekproef en belde met zes uitzendbureaus in Arnhem, blijkt uit navraag bij de redactie. In het gesprek werd door de redactie gezegd dat het kantoor recentelijk een vervelende ervaring heeft gehad met Marokkanen, Surinamers of Turken. Of de intercedent daar rekening mee kon houden? Van de benaderde uitzendbureaus hebben er maar liefst drie deze vraag positief beantwoord, twee uitzendbureaus legden de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever neer en maar een uitzendbureau zei nee. De helft van de ondervraagde Arnhemse uitzendbureaus maakt zich keihard schuldig aan discriminatie. Onbegrijpelijk en onacceptabel. Het mag niet uitmaken wat je afkomst, leeftijd of geslacht is. Je moet zeker kunnen zijn van een eerlijke sollicitatie. Als je je best doet en je wil vooruit komen in het leven verdien je een eerlijke kans op een baan, ongeacht waar je woont, hoe je heet of wat je sekse is. Iedereen is gelijkwaardig en heeft recht op gelijke kansen. Arbeidsmarktdiscriminatie moet niet worden aangemoedigd, maar worden bestreden en bestraft. De PvdA en D66 willen daarom dat de gemeente Arnhem geen zaken meer doet met bedrijven waarvan is gebleken dat zij zich schuldig maken aan discriminatie. Hiernaast moet de gemeente dit soort discriminatie proberen op te sporen en tegengaan door het inzetten van mystery guests. Ook moeten werknemers die last hebben van discriminatie hiervan eenvoudiger een melding kunnen doen. De PvdA en D66 hebben de volgende vragen aan het college van B&W: 1. Is het college bereid te achterhalen, samen met de Inspectie SZW, welke uitzendbureaus in Arnhem zich schuldig maken aan discriminatie en op korte termijn met hen in gesprek te gaan over oplossingen voor dit probleem? 2. Is het college bereid om met deze uitzendbureaus en andere bedrijven waar de gemeente mee samenwerkt, op te nemen dat wanneer zij zich schuldig maken aan discriminatie, de gemeente de overeenkomst verbreekt? 3. Kan het college toezeggen de raad hierover een terugkoppeling te geven voor maart 2018?

 • 2.2

  Uit diverse wijken krijgen wij klachten over de kwaliteit van het onderhoud en het schoonmaken van straten en achterpaden door de onderhoudsaannemer. Gras wordt na het maaien niet verwijderd zodat dit door wind en regen over het trottoir komt te liggen en de kolken verstopt. Bladeren, takken en zwerfvuil worden met blazers wel bij elkaar gebracht maar vervolgens niet opgeveegd waardoor ook dit weer in heggen en kolken terechtkomt. Ook liggen er nog vuurwerkresten en resten van de storm op de weg en in de goten. Veel bewoners ruimen het uit frustratie uiteindelijk zelf maar op, wat te prijzen is maar uiteraard niet de wijze is waarop dit zou moeten plaatsvinden. Een bewoner die daarover een melding deed bij de gemeente kreeg het betaalde (0900 is nog steeds niet gratis) antwoord, dat er niets aan kon worden gedaan. Alleen als de overlast heel ernstig werd kon zij een afspraak maken. Navraag bij een team Leefomgeving leerde, dat door hun onderkend wordt dat de huidige aannemer niet altijd (conform contract) alles netjes opruimt en dat hij daarvoor al boetes heeft gekregen maar dit niet echt wil helpen. Vanaf januari 2019 wordt het opnieuw aanbesteed en zal hierop beter kunnen worden gehandhaafd door een duidelijker contract. Dit kan toch niet waar zijn? We gaan hier toch niet op wachten? Wij hebben daarom de volgende vragen: 1. Kunt u aangeven of er nog meer klachten hierover bij de gemeente bekend/binnengekomen zijn? Zo ja, hoeveel en waar? 2. Bent u het met ons eens dat de huidige onderhoudsaannemer(s) de overeengekomen kwaliteit moeten leveren en zo ja, hoe gaat u dit afdwingen. Zo nee waarom deelt u die mening niet? 3. Is het mogelijk om eventueel opgelegde boetes te gebruiken om de grootste klachten door een andere aannemer te laten oplossen?

 • 2.3

  De Jansbeek is nog maar pas geleden geopend en er zijn in die korte tijd al voor de tweede keer goudvissen en/of windes in uitgezet. Begin februari kwam ik het eerste dode exemplaar al tegen. Naast dat het verboden is om deze dieren uit te zetten zijn goudvissen en windes in deze nieuwe beek ongewenst omdat zij zich voeden met larven, slakjes, jonge vissen en ander waterleven. Hierdoor krijgen andere diersoorten geen kans zich te ontwikkelen. Ook is het uitzetten van deze exoten een gevaar voor inheemse soorten zoals de kroeskarper, vanwege het gevaar dat de soorten gaan kruisen. Er is al eerder een melding naar de NVWA gegaan met het verzoek om handhaving. De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen. 1. Er zijn beelden van het uitzetten beschikbaar, en de vermoedelijke daders zijn bekend. Hebben handhavers inmiddels actie ondernomen naar aanleiding van de melding en het strafbaar feit? 2. Wie gaat er zorg voor dragen dat de uitgezette dieren gevangen worden en een geschikte leefplek krijgen en worden de kosten daarvan doorberekend aan de verantwoordelijken? 3. Wat gaat de gemeente doen om dit soort acties in de toekomst te voorkomen?

 • 2.4

  Verschillende Arnhemse wijken zijn aangesloten op stadswarmte. Het Arnhemse stadwarmtenet is één van de meest duurzame van Nederland: de CO2-reductie ten opzichte van verwarmen met gas bedraagt 85%. Er zijn echter ook nieuwe huizen die helemaal zelf voor hun warmte kunnen zorgen, bijvoorbeeld met een warmtepomp en zonnepanelen. Deze huizen in wijken met stadswarmte moeten dan echter alsnog verplicht worden aangesloten op het warmtenet. Dit vanwege afspraken die de gemeente hierover met NUON heeft gemaakt. Bewoners die ervoor kiezen om volledig energieneutraal te bouwen, betalen én de kosten van hun eigen duurzame installatie én de aansluitkosten van NUON. De totale extra lasten voor de bewoner lopen gedurende 20 jaar op tot € 13.000, voor warmtelevering die men niet nodig heeft. D66 ziet dit als een boete op energieneutraal bouwen en heeft daarom de volgende vragen: 1. Vindt het college het in deze tijd, waarin we duurzaamheid maximaal willen stimuleren, reëel om een boete op energieneutraal bouwen in stand te houden? 2. Per 2020 moet iedere nieuwe woning volgens de landelijke wetgeving vrijwel energieneutraal zijn. Deelt het college onze mening dat een aansluitplicht voor stadswarmte daar niet meer bij past? 3. Is het college bereid zich in te zetten om de afspraken met NUON open te breken, zowel voor nieuwe woningen als voor bestaande woningen die worden verduurzaamd en daardoor geen warmteaansluiting meer nodig hebben?

 • 2.5

  De afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest met het project BooM: budgetondersteuning op maat. BooM werd gepresenteerd als een lichter alternatief voor beschermingsbewind, dat ertoe moet bijdragen dat inwoners een keus hebben en kunnen door- en uitstromen vanuit de zware beschermingsmaatregel. BooM bleek echter minder een keuze te zijn. In brieven over bijzondere bijstand voor beschermingsbewind werd als extra verplichting opgelegd dat mensen mee moesten doen aan een screening voor BooM. Sterker nog; als mensen hier niet aan zouden meewerken zou dit kunnen resulteren in een maatregel. Hier is meerdere keren bezwaar tegen gemaakt. GroenLinks is verbaasd over de gang van zaken en heeft daarom de volgende vragen aan het college: 1. Waarom is de screening voor BooM als extra verplichting opgelegd bij bijzondere bijstand? 2. Hoeveel mensen hebben bezwaar en beroep aangetekend tegen deze extra verplichting, en hoe vaak was dit voor hen succesvol? 3. Wat waren de extra kosten hierdoor voor de gemeente en in hoeverre vallen deze kosten onder de eerder vermelde bedragen (onder meer in de MJPB)?

 • 2.6

  Ruim tien jaar geleden is door de gemeente aan bewoners beloofd dat er groot onderhoud zou gaan plaatsvinden in de wijk. Die belofte werd keer op keer uitgesteld, mede door het ontstaan van een groot probleem met wateroverlast. Het leek de gemeente en de bewoners een goed idee om het aanpakken van de wateroverlast en het groot onderhoud met elkaar te combineren. Dat zou in de kosten kunnen schelen. Inmiddels is de gemeentelijke werkwijze veranderd. Eind december 2017 is na tien jaar, in het bijzijn van wethouder Ine van Burgsteden, het startschot gegeven voor het project Groot Onderhoud. Ook is er een werkgroep opgezet waarin bewoners actief deelnemen. Bij de eerste bijeenkomst kreeg de wijk te horen dat voor het hele project maar 1 miljoen euro beschikbaar is, terwijl uit de in 2014 opgestelde lijst aanpak wateroverlast (die door wethouder Van Burgsteden naar de diverse wijken is gestuurd omtrent de maatregelen die nodig zijn om wateroverlast aan te pakken) alleen al voor dit onderwerp een kleine 3,5 miljoen euro in Schaarsbergen nodig is. Voor het groot onderhoud zal ook al gauw enige miljoenen nodig zijn. Onze vragen: 1. Komt het door de nieuwe werkwijze dat er maar 1 miljoen beschikbaar is en is de wethouder het eens met de wijk dat deze gang van zaken niet eerlijk en wenselijk is, gezin het verleden? 2. Hoe denkt de wethouder het miljoenen kostende achterstallige onderhoud van Schaarsbergen aan te pakken en te financieren? 3. Zijn er meerdere wijken die in een dergelijke positie terecht kunnen komen en meer geld nodig kunnen hebben dan is toegekend? Hoe denkt het college daar in de toekomst mee om te gaan?


 • 2.7

  Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Stichting Park Open met onmiddellijke ingang stopt met de organisatie van zomerconcerten in Sonsbeek op de Ronde Weide. Na 28 jaar was de rek eruit, de subsidie is verminderd en de baromzet teruggelopen. Een paar uur later maakte wethouder Elfrink bekend dat Luxor de organisatie van de concerten wel over wil nemen en leek het initiatief gered. Park Open maakte daarop bekend dat ze al eerder met Luxor had gesproken en dat niet passend vonden. Na de bekendmaking hebben ook veel andere betrokkenen zich gemeld om iets te willen doen. De PvdA vindt het een vreemde gang van zaken en heeft de volgende vragen: 1. Kreeg Park Open subsidie van de gemeente? 2. Zo ja, voor welke bedragen de afgelopen jaren? 3. Waarom is de wethouder niet in gesprek gegaan met Park Open over het alternatief om door Luxor de concerten te laten organiseren?

 • 2.8

  De PvdA is in contact gekomen met inwoners die ondanks dat ze een sociale huurwoning geaccepteerd hebben toch hogere vaste lasten krijgen dan bij hun vorige woning. Het verschil zit hem in de energiekosten. Als mensen een huis accepteren dat voor 1965 gebouwd is of slechter geïsoleerd is dan hun huidige woning maar wel hetzelfde maandbedrag aan energie blijven betalen komen ze voor grote problemen te staan als de jaarrekening van de energie binnen komt. De PvdA heeft afrekeningen gezien waarbij mensen € 800,- moeten bijbetalen .Het nieuwe maandbedrag wordt zelfs bij een alleenstaande soms verhoogd naar € 180,- Grootste boosdoener op de afrekening is het gasverbruik door hoge stookkosten. Een medewerker van energiebank Nederland die in een aantal situaties heeft meegekeken, geeft aan dat het verbruik past bij het bouwjaar van het huis. Daar schiet de inwoner niet veel mee op. Als het nieuwe maandbedrag niet in het budget past moet men op zoek naar een energiezuiniger huis. Gezien de gemiddelde wachttijd voor een huis in Arnhem is zo’n probleem niet snel opgelost en krijgen mensen te maken met achterstanden . Daarom heeft de PvdA de volgende vragen: 1. Is het college het met de PvdA eens dat inwoners van Arnhem naast de kosten van de huur ook moeten weten hoeveel energiekosten er voor een huis betaald moeten worden zodat men mee kan wegen of dit haalbaar is in hun budget om schulden te voorkomen? 2. De PvdA vindt dat ook de energiekosten op Entree vermeld zouden moeten worden zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken en niet achteraf geconfronteerd worden met een te hoog bedrag in verhouding tot hun inkomsten. Is het college dat met ons eens? Zo ja wil het college dat met de woningbouwcorporaties oppakken? Zo nee waarom niet? 3. Is het college bereid om voor die inwoners die nu een te hoge maanlast hebben en daardoor wellicht achterstanden oplopen een oplossing te zoeken, bv in woonkostentoeslag , totdat zij verhuisd zijn naar een huis dat ook qua energiekosten passend is voor hun inkomsten?

 • 2.9

  De Apeldoornseweg moet opnieuw worden ingericht. In 2009 waren daar al de plannen voor die op verzoek van de raad destijds door het college zijn ingetrokken. Bezwaren hadden toen te maken met parkeren en de beeldbepalende bomen/middenberm. De bomen behoren inmiddels tot beschermd stadsgezicht. Er lijkt nu opnieuw verschil van inzicht te zijn in welke variant het beste past. Bewoners hebben verschillende bezwaren ten aanzien van de variant die nu gekozen lijkt te worden. Zo stelt de gemeente voor het parkeren aan de zijde van Sint Marten naast de middenberm te doen waardoor bewoners de drukke weg over moeten steken naar hun auto's. Daarnaast verwachten de bewoners dat automobilisten door voor die inrichting te kiezen, harden gaan rijden. De PvdA en VVD hebben daarom de volgende mondelinge vragen: 1. Is het college voornemens de variant verder uit te werken waarvoor het meeste draagvlak is in de wijk? 2. Is het college bereid te wachten met besluitvorming tot bewoners een raadpleging in de buurt hebben gehouden die daarover uitsluitsel geeft?

 • 3