Raadsvergadering

donderdag 17 september 2020 19:30 - 22:51
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 28 augustus 2020 hieronder te vinden en te raadplegen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom.


  00:00:29 - 00:04:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 2

  Afmeldingen:
  Dhr. M.C. Buising (zelfst. raadslid).

  Afsprakenlijst
  Geen opmerkingen.


 • 3

  De heer T. Nicolai (PvdA) stelt voor om de agendapunten 7, 8, 9 en 14 tegelijk te behandelen, omdat het allemaal om woningbouw gaat. De voorstellen zullen wel apart in stemming worden gebracht. De raad gaat akkoord met dit voorstel.

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  00:04:50 - 00:05:10 - T. Nicolai
  00:05:10 - 00:05:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:05:49 - 00:06:03 - IJ. van Kammen
  00:06:03 - 00:06:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4
 • 5

  Er zijn geen begrotingswijzigingen.

 • 6

  In de eerste termijn dient mevrouw D. Vriesema (CDA) mede namens CU en VVD een motie in over het mogelijk maken van groei van horeca/supermarkten. In de motie wordt het college opgedragen:
  ● Bij de uitwerking van de centrumvisie in bestemmingsplannen op te nemen dat de bestaande supermarkten in Buitenpost kunnen groeien tot een door hen gewenst vloeroppervlakte.
  ● Grootschalige trekkers zoals bijv. de gewaardeerde horeca mogelijkheden te blijven bieden buiten het centrum en waar nodig hier grond voor te reserveren/aan te wijzen.
  ● Wanneer bovenstaande punten niet mogelijk zijn binnen de huidige centrumcontouren samen met de horeca/supermarkten op zoek te gaan naar andere locaties in Buitenpost waar een horecazaak/supermarkt wel kan groeien en daarbij planologisch maximaal mee te werken.

  Er worden enkele vragen gesteld aan mevrouw Vriesema naar aanleiding van de motie.

  Verder dient mevrouw Vriesema, mede namens de fracties CU en GBA een amendement in:

  Amendement CDA, CU en GBA inzake bouwteam voor de stedenbouwkundige inrichting centrum Buitenpost

  Overwegende dat:
  ● In het kader van burgerparticipatie er steeds meer van de overheid wordt verwacht samen te werken met inwoners en ondernemers om tot een gewenste oplossing te komen.
  ● Er in dit raadsvoorstel geld wordt gereserveerd voor het uitwerken van plannen voor de herinrichting en ontwerp en stedenbouwkundige inrichting uitgevoerd en bedacht wordt op het gemeentehuis.
  ● Hier in een eerder stadium al met een projectgroep voorstellen en uitgewerkte plannen voor zijn gemaakt.

  Wijziging/aanvulling:
  Het besluit als volgt aan te passen (vetgedrukte tekst):

  Beslút:
  • In te stemmen met de Centrumvisie Buitenpost 2020 en een voorbereidingskre-diet van € 39.045,-- beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de in de financiële paragraaf van dit riedsútstel vermelde acties (werkzaamheden).
  • De stedenbouwkundige inrichting over te laten aan een bouwteam, welke onderdeel uitmaakt van de projectgroep ‘centrum Buitenpost’ die deze centrumvisie verder uit gaat werken in concrete plannen en daarna met een voorstel richting de raad te komen.

  Onderbouwing:
  In het recente verleden zijn er al een aantal ontwerpen gemaakt in een projectteam bestaande uit gemeente/ondernemers/dorpsbelang. Deze ontwerpen zijn doorgerekend en het zou zonde zijn deze initiatieven naar de prullenbak te verwijzen. Hierdoor worden initiatieven van onderop steeds moeilijker te realiseren en vrijwilligers voor projectgroepen lastiger te vinden.
  Daarnaast levert dit een besparing op de inzet van ambtelijke apparaat.

  De heer H.J. Graansma (PVV) dient een motie in over het niet automatisch na leegstand laten vervallen van bestemmingen. In de motie wordt het college verzocht bij het actualiseren van het bestemmingsplan op basis van de vastgestelde centrumvisie de volgende punten niet op te nemen (zoals vermeld in het uitvoeringsplan centrumvisie Buitenpost 2020):
  • Bij beëindiging bewoning binnen compacte centrumgebied voor een periode langer dan 24 maanden (leegstand): vervalt het woonrecht;
  • Voor gebied buiten het compacte centrumgebied (contouren oude centrumvisie):
  Bij leegstand van vastgoed langer dan 24 maanden vervalt de mogelijkheid tot het vestigen van detailhandel;
  • Bij de onderbouwing opnemen een stuk tekst dat de 24 maanden gekoppeld zijn aan de voorzienbaarheid in relatie tot planschade.

  Mevrouw D.A. van der Vaart-Kralt (CU) dient een motie in over vestiging bibliotheek/ overige voorzieningen en diensten in centrum. In de motie wordt er bij het college op aangedrongen het bij de nieuwe centrumvisie mogelijk te maken en te faciliteren dat organisaties als de bibliotheek en eventuele andere voorzieningen en diensten zoveel mogelijk binnen het gemarkeerde centrum komen te liggen en zo leegstaande panden in te vullen.

  De heer IJ. van Kammen (FNP) dient een amendement in:

  Amendement FNP oer allinnich krediet foar aktualisaasje bestimmingsplan sintrum Bûtenpost

  Wiziging:
  It beslút sa oan te passen (fetprinte en trochhelle tekst):

  Beslút:
  In te stemmen met de Centrumvisie Buitenpost 2020 en een voorbereidingskrediet van
  € 39.045,-- beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de in de financiële paragraaf van dit riedsútstel vermelde acties (werkzaamheden). € 11.100,00 beschikbaar te stellen voor het actualiseren van het bestemmingsplan op basis van het conceptplan centrumvisie Buitenpost.

  Taljochting:
  De finansjele swierrichheden yn ús gemeente binne grut, om no dizze fysje fêst te stellen sûnder te witten wat dit ús kostjen giet, kin neffens de FNP net.
  Dêrom moat der earst dúdlikheid komme wat de totaal kosten fan it sintrumplan binne foar dat it fêststeld wurdt.

  Wethouder Bruining reageert op vragen en opmerkingen in de eerste termijn en ontraadt de ingediende moties en amendementen. Wel geeft de wethouder aan zich te kunnen vinden in het amendement van CDA, CU en GBA inzake bouwteam voor de stedenbouwkundige inrichting centrum Buitenpost als het woordje ‘bouwteam’ gewijzigd wordt in ‘projectgroep’. Een bouwteam is nog een stap te ver.

  Na de tweede termijn beantwoordt de wethouder nog enkele vragen en doet naar aanleiding van de vraag van de heer Graansma de toezegging om terug te komen op het volgende: controle en handhaving lijken een ondoenlijke zaak met mogelijk hele vervelende juridische conflicten, wanneer de bestemmingen automatisch na 24 maanden leegstand vervallen. Hoe zal dit worden vormgegeven?
  De wethouder komt hier schriftelijk op terug. Actie: afsprakenlijst

  De vergadering wordt geschorst van 20.59 - 21.12 uur.

  De heer F.J. Hoekstra (VVD) stelt voor om de besluitvorming door te schuiven naar de volgende vergadering. Gezien de moties en amendementen en de vele onduidelijkheden is het nog niet besluitrijp.

  Mevrouw Van der Vaart-Kralt geeft alvast aan dat haar fractie de motie over vestiging bibliotheek/overige voorzieningen en diensten in centrum in wil trekken.

  De voorzitter concludeert dat het onderwerp besluitvormend geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 22 oktober 2020. Actie: LTA

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.  00:08:38 - 00:14:53 - T. Nicolai
  00:14:53 - 00:15:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:15:07 - 00:15:20 - D. Vriesema
  00:15:20 - 00:15:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:15:27 - 00:20:09 - D. Vriesema
  00:20:09 - 00:20:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:20:10 - 00:20:15 - D. Vriesema
  00:20:15 - 00:20:32 - T.I. Veenstra
  00:20:32 - 00:20:36 - D. Vriesema
  00:20:36 - 00:21:18 - T.I. Veenstra
  00:21:18 - 00:21:22 - D. Vriesema
  00:21:22 - 00:21:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:21:31 - 00:22:40 - T. Nicolai
  00:22:40 - 00:22:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:22:46 - 00:23:16 - D. Vriesema
  00:23:16 - 00:23:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:23 - 00:23:25 - D. Vriesema
  00:23:25 - 00:23:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:28 - 00:23:40 - F.D. Hoekstra
  00:23:40 - 00:23:41 - D. Vriesema
  00:23:41 - 00:23:45 - F.D. Hoekstra
  00:23:45 - 00:24:07 - D. Vriesema
  00:24:07 - 00:24:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:24:17 - 00:25:57 - D. Vriesema
  00:25:57 - 00:27:49 - F.D. Hoekstra
  00:27:49 - 00:27:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:27:58 - 00:28:24 - IJ. van Kammen
  00:28:24 - 00:28:36 - F.D. Hoekstra
  00:28:36 - 00:28:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:28:46 - 00:30:06 - T.I. Veenstra
  00:30:06 - 00:30:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:30:20 - 00:30:43 - H.J. Graansma
  00:30:43 - 00:30:46 - F.D. Hoekstra
  00:30:46 - 00:37:20 - H.J. Graansma
  00:37:20 - 00:37:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:42 - 00:40:54 - E. Hooghiemstra
  00:40:54 - 00:42:33 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:42:33 - 00:42:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:42:42 - 00:42:43 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:42:43 - 00:44:30 - IJ. van Kammen
  00:44:30 - 00:44:44 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:44:44 - 00:45:13 - H.J. Graansma
  00:45:14 - 00:46:56 - IJ. van Kammen
  00:46:56 - 00:46:56 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:46:56 - 00:47:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:47:01 - 00:47:05 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:47:05 - 00:48:12 - F.J. Hoekstra
  00:48:12 - 00:48:15 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:48:15 - 00:48:29 - T. Nicolai
  00:48:30 - 00:48:50 - F.J. Hoekstra
  00:48:50 - 00:48:52 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:48:52 - 00:50:03 - H.J. Graansma
  00:50:04 - 00:50:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:50:18 - 00:50:18 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:50:18 - 00:50:21 - F.J. Hoekstra
  00:50:21 - 00:50:22 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:50:22 - 00:50:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:50:23 - 00:50:28 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:50:28 - 00:50:58 - R. van der Wal
  00:50:59 - 00:51:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:09 - 00:51:41 - IJ. van Kammen
  00:51:41 - 00:52:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:06 - 00:55:10 - H. Bruining (wethouder)
  00:55:10 - 00:55:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:55:15 - 00:57:30 - H. Bruining (wethouder)
  00:57:30 - 00:57:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:40 - 00:59:17 - H.J. Graansma
  00:59:17 - 00:59:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:59:19 - 01:00:18 - H. Bruining (wethouder)
  01:00:18 - 01:00:53 - H.J. Graansma
  01:00:53 - 01:00:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:00:55 - 01:00:57 - H. Bruining (wethouder)
  01:00:57 - 01:00:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:00:59 - 01:01:50 - H. Bruining (wethouder)
  01:01:50 - 01:01:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:01:59 - 01:03:08 - R. van der Wal
  01:03:08 - 01:03:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:12 - 01:05:10 - H. Bruining (wethouder)
  01:05:10 - 01:05:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:05:16 - 01:05:56 - IJ. van Kammen
  01:05:56 - 01:06:14 - H. Bruining (wethouder)
  01:06:14 - 01:06:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:06:16 - 01:06:22 - H. Bruining (wethouder)
  01:06:22 - 01:06:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:06:28 - 01:06:38 - H. Bruining (wethouder)
  01:06:38 - 01:06:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:06:46 - 01:07:13 - H. Bruining (wethouder)
  01:07:13 - 01:07:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:07:17 - 01:07:39 - H. Bruining (wethouder)
  01:07:39 - 01:07:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:07:40 - 01:08:20 - T. Nicolai
  01:08:20 - 01:08:20 - H. Bruining (wethouder)
  01:09:15 - 01:09:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:17 - 01:10:06 - T. Nicolai
  01:10:06 - 01:10:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:16 - 01:10:55 - H. Bruining (wethouder)
  01:10:55 - 01:10:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:58 - 01:11:44 - H.J. Graansma
  01:11:44 - 01:11:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:11:46 - 01:14:26 - H. Bruining (wethouder)
  01:14:29 - 01:15:08 - J.J. Zwaagstra
  01:15:08 - 01:15:55 - H. Bruining (wethouder)
  01:15:55 - 01:15:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:15:59 - 01:16:50 - D. Vriesema
  01:16:50 - 01:17:29 - H. Bruining (wethouder)
  01:17:29 - 01:17:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:17:30 - 01:17:40 - D. Vriesema
  01:17:40 - 01:17:59 - H. Bruining (wethouder)
  01:17:59 - 01:18:00 - D. Vriesema
  01:18:00 - 01:18:01 - H. Bruining (wethouder)
  01:18:01 - 01:18:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:22 - 01:18:27 - H. Bruining (wethouder)
  01:18:27 - 01:18:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:29 - 01:18:36 - H. Bruining (wethouder)
  01:18:36 - 01:18:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:43 - 01:19:24 - H. Bruining (wethouder)
  01:19:24 - 01:19:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:33 - 01:20:11 - H. Bruining (wethouder)
  01:20:11 - 01:20:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:20:20 - 01:21:38 - H. Bruining (wethouder)
  01:21:38 - 01:22:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:10 - 01:22:50 - T. Nicolai
  01:22:50 - 01:22:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:52 - 01:23:06 - H. Bruining (wethouder)
  01:23:06 - 01:23:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:08 - 01:24:18 - R. van der Wal
  01:24:18 - 01:24:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:19 - 01:24:58 - H. Bruining (wethouder)
  01:24:58 - 01:25:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:25:03 - 01:25:48 - IJ. van Kammen
  01:25:48 - 01:26:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:12 - 01:26:48 - H.J. Graansma
  01:26:48 - 01:27:32 - H. Bruining (wethouder)
  01:27:32 - 01:39:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:41:44 - 01:41:46 - F.J. Hoekstra
  01:41:46 - 01:41:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:41:49 - 01:42:04 - F.J. Hoekstra
  01:42:04 - 01:42:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:42:21 - 01:42:34 - T. Nicolai
  01:42:34 - 01:42:35 - D.A. van der Vaart-Kralt
  01:42:35 - 01:43:00 - T. Nicolai
  01:43:00 - 01:43:08 - D.A. van der Vaart-Kralt
  01:43:08 - 01:45:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 6.4
 • 6.5
 • 7

  De punten 7, 8, 9 en 14 worden in één keer behandeld.

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder Spoelstra, brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

  Stemverklaring de heer E. Hooghiemstra (CU): dit is in stimferklearring foar alle fjouwer punten. Wy fine dizze ûntwikkeling prachtich. Boargers sitte hjir ek op te wachtsjen, dus wy binne hiel bliid dat dit ta stân komt. Wy hoopje dat Bûtenpost gau oan bod komt. Wy sille foar stimme.
  Voor: gehele raad (20)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘Stuolwynderspaed-Doarpsstrjitte en Bjirkewei 34-36 te Twijzelerheide’ met IMRO- code NL.IMRO.0059.BPThSWATwheide2018-VG01 bestaande uit verbeelding, regels, bijlagen en toelichting ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het welstandsbeleidskader ‘gebiedstype 10’ (individuele bouw) voor het gebied waar de acht woningen geprojecteerd zijn vast te stellen en deze deel te laten uitmaken van de gemeentelijke welstandsnota;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.


  Resultaat stemming:


  01:45:26 - 01:45:28 - IJ. van Kammen
  01:45:28 - 01:45:33 - S.D. van der Meer
  01:45:33 - 01:45:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:45:38 - 01:45:45 - S.D. van der Meer
  01:45:45 - 01:45:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:45:57 - 01:46:57 - S.D. van der Meer
  01:46:57 - 01:46:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:46:59 - 01:47:02 - S.D. van der Meer
  01:47:02 - 01:48:53 - IJ. van Kammen
  01:48:53 - 01:49:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:49:00 - 01:49:49 - IJ. van Kammen
  01:49:49 - 01:49:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:49:53 - 01:49:54 - IJ. van Kammen
  01:49:54 - 01:51:20 - F.D. Hoekstra
  01:51:20 - 01:51:20 - IJ. van Kammen
  01:51:20 - 01:51:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:51:29 - 01:51:29 - IJ. van Kammen
  01:51:29 - 01:52:05 - H.J. Graansma
  01:52:05 - 01:52:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:52:19 - 01:54:41 - R. van der Wal
  01:54:41 - 01:54:41 - IJ. van Kammen
  01:54:41 - 01:54:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:54:45 - 01:56:38 - T. Nicolai
  01:56:38 - 01:56:39 - IJ. van Kammen
  01:56:39 - 01:56:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:56:56 - 01:58:35 - T. Nicolai
  01:58:36 - 01:58:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:58:45 - 01:58:49 - IJ. van Kammen
  01:58:49 - 01:59:52 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:59:52 - 01:59:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:59:55 - 02:00:24 - T. Nicolai
  02:00:24 - 02:00:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:00:53 - 02:02:58 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:02:58 - 02:03:46 - IJ. van Kammen
  02:03:46 - 02:03:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:03:47 - 02:04:48 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:04:48 - 02:04:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:04:57 - 02:05:16 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:05:16 - 02:05:31 - H.J. Graansma
  02:05:31 - 02:06:26 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:06:26 - 02:06:38 - F.D. Hoekstra
  02:06:38 - 02:07:04 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:07:04 - 02:07:28 - F.D. Hoekstra
  02:07:28 - 02:07:35 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:07:35 - 02:07:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:07:51 - 02:09:07 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:09:07 - 02:09:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:09:28 - 02:09:33 - E. Hooghiemstra
  02:09:33 - 02:09:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:09:39 - 02:09:43 - E. Hooghiemstra
  02:09:43 - 02:09:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:09:53 - 02:09:54 - E. Hooghiemstra
  02:09:54 - 02:09:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:09:58 - 02:10:17 - E. Hooghiemstra
  02:10:17 - 02:12:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8

  De punten 7, 8, 9 en 14 worden in één keer behandeld.

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder Spoelstra, brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

  Stemverklaring de heer E. Hooghiemstra (CU): dit is in stimferklearring foar alle fjouwer punten. Wy fine dizze ûntwikkeling prachtich. Boargers sitte hjir ek op te wachtsjen, dus wy binne hiel bliid dat dit ta stân komt. Wy hoopje dat Bûtenpost gau oan bod komt. Wy sille foar stimme.
  Voor: gehele raad (20)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘De Dellen 41-43 te Surhuisterveen’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHSvDellen414318-VG01 met verbeelding, regels toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit en zienswijzenverslag;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen planMER uit te voeren.


  Resultaat stemming:

 • 9

  De punten 7, 8, 9 en 14 worden in één keer behandeld.

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder Spoelstra, brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

  Stemverklaring de heer E. Hooghiemstra (CU): dit is in stimferklearring foar alle fjouwer punten. Wy fine dizze ûntwikkeling prachtich. Boargers sitte hjir ek op te wachtsjen, dus wy binne hiel bliid dat dit ta stân komt. Wy hoopje dat Bûtenpost gau oan bod komt. Wy sille foar stimme.
  Voor: gehele raad (20)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Kennis te nemen van het voorstel tot herstructurering naar woningbouw op de locatie Warmoltsstrjitte 38 te Harkema;
  2. De procedure te starten voor het bestemmingsplan conform procedure variant 1;
  3. Te besluiten dat geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.


  Resultaat stemming:

 • 10

  Na de stemming maakt wethouder Spoelstra nog een opmerking over het bestuurlijk overleg volgende week donderdag.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  - In te stemmen met het concept regioadvies Net op Zee (TNW) dat eenduidig tussen dertien bestuurders van provincies en gemeenten tot stand is gekomen waarbij de tracévariant Eemshaven West onder genoemde voorwaarden en qua uitvoerbaarheid het meest aansluit bij de lokale belangen van de regio.
  - Het college te verzoeken om dit raadsbesluit schriftelijk kenbaar te maken aan de minister van EZK.


  Resultaat stemming:


  02:12:15 - 02:13:03 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:13:03 - 02:13:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:13:06 - 02:13:21 - S.D. van der Meer
  02:13:21 - 02:13:56 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:13:56 - 02:16:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 11

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder Spoelstra, brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Voor de uitvoering van de participatie ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie te kiezen voor scenario 2.
  2. De ideeën en inbreng van inwoners in elk geval (nader) te onderzoeken op de thema’s:
  a. Gezondheid;
  b. Economische ontwikkeling;
  c. Leefbaarheid;
  d. Prioriteiten binnen klimaatadaptatie;
  e. Relatie overheid/inwoner.
  3. Het opstellen van dorpsvisies te integreren met het participatietraject voor het opstellen van de omgevingswet en daarmee de motie Financiële Ondersteuning dorpen voor opstellen dorpsvisies (11 juli 2019) als uitgevoerd te beschouwen.
  4. Het beschikbare budget van € 100.000 voor de financiële ondersteuning dorpsvisies in de jaren 2021, 2022 en deels 2023 aan te wenden ter dekking van de kosten participatie binnen de omgevingswet, waardoor ditzelfde bedrag binnen de beschikbare middelen omgevingswet kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.
  5. Jongerenraad actief te betrekken bij dit participatieproces.


  Resultaat stemming:


  02:16:05 - 02:17:55 - H.J. Graansma
  02:17:55 - 02:18:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:18:02 - 02:18:24 - J. Stellinga
  02:18:24 - 02:18:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:18:27 - 02:21:55 - J. Stellinga
  02:21:55 - 02:21:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:21:59 - 02:24:12 - R. van der Wal
  02:24:12 - 02:24:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:24:21 - 02:25:31 - R. van der Wal
  02:25:31 - 02:25:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:25:37 - 02:26:48 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:26:48 - 02:26:54 - F.J. Hoekstra
  02:26:54 - 02:28:12 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:28:12 - 02:28:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 12

  De agendapunten 12 en 13 zijn behandeld na agendapunt 10.

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. De Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2020 vast te stellen.
  2. De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Achtkarspelen, versie
  ‘raadsbesluit 19 september 2019’ in te trekken per datum inwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2020.
  3. De Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2020 in werking te laten treden
  op 1 oktober 2020.


  Resultaat stemming:

 • 13

  De agendapunten 12 en 13 zijn behandeld na agendapunt 10.

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten geen nadere wensen kenbaar te maken ten aanzien van het concept incidentrisicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân 2020.


  Resultaat stemming:

 • 14

  De punten 7, 8, 9 en 14 worden in één keer behandeld.

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder Spoelstra, brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

  Stemverklaring de heer E. Hooghiemstra (CU): dit is in stimferklearring foar alle fjouwer punten. Wy fine dizze ûntwikkeling prachtich. Boargers sitte hjir ek op te wachtsjen, dus wy binne hiel bliid dat dit ta stân komt. Wy hoopje dat Bûtenpost gau oan bod komt. Wy sille foar stimme.
  Voor: gehele raad (20)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.
  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘Van Harinxmastrjitte 9 in Kootstertille’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059. BPKtVHrxmstrjte918-VG01 met verbeelding, regels toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:

 • 15

  De heer D. van Oosten (CU) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt het college opgeroepen om zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Raden in Verzet’ van de gemeente Zoetermeer en om voor 20 september de bijgevoegde motie van de gemeente Zoetermeer mee te ondertekenen volgens meegeleverde handtekenformulier. Verder wordt het college gevraagd dat er een vertegenwoordiger van onze gemeente ‘aanwezig’ is bij de digitale algemene ledenvergadering van de VNG op 25 september a.s. om mee te kunnen stemmen en als er voor het eind van 2020 niet een bevredigende oplossing vanuit het Rijk wordt geboden en de VNG juridische stappen onderneemt deze stappen als gemeente Achtkarspelen te ondersteunen.

  Wethouder Bruining reageert positief op de motie.

  Stemming:
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (19)
  Tegen: PVV (1)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:


  02:28:40 - 02:29:06 - J. Stellinga
  02:29:06 - 02:29:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:29:35 - 02:36:50 - H.J. Graansma
  02:36:50 - 02:36:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:36:57 - 02:37:37 - H.J. Graansma
  02:37:37 - 02:37:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:37:42 - 02:39:59 - H.J. Graansma
  02:39:59 - 02:40:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:40:11 - 02:40:15 - J.J. Zwaagstra
  02:40:15 - 02:40:29 - M. Dotinga-van der Veen
  02:40:29 - 02:41:07 - H.J. Graansma
  02:41:07 - 02:41:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:41:14 - 02:41:18 - J.J. Zwaagstra
  02:41:18 - 02:41:22 - J. Stellinga
  02:41:22 - 02:41:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:41:25 - 02:41:39 - J.J. Zwaagstra
  02:41:39 - 02:41:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:41:41 - 02:41:48 - J. Stellinga
  02:41:48 - 02:41:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:41:54 - 02:41:55 - G. Terpstra
  02:43:34 - 02:43:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:43:39 - 02:45:19 - H.J. Graansma
  02:45:19 - 02:45:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:45:28 - 02:51:54 - H. Bruining (wethouder)
  02:51:54 - 02:52:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:52:15 - 02:52:16 - H. Bruining (wethouder)
  02:52:16 - 02:52:34 - H.J. Graansma
  02:52:34 - 02:53:03 - H. Bruining (wethouder)
  02:53:03 - 02:53:50 - H.J. Graansma
  02:53:50 - 02:53:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:53:53 - 02:53:53 - H.J. Graansma
  02:53:53 - 02:55:12 - J. Stellinga
  02:55:12 - 02:55:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:13 - 02:55:23 - J. Stellinga
  02:55:23 - 02:55:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:25 - 02:55:37 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:55:37 - 02:55:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:40 - 02:56:21 - H.J. Graansma
  02:56:21 - 02:56:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:56:29 - 02:56:38 - H.J. Graansma
  02:56:38 - 02:56:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:56:39 - 02:57:32 - H.J. Graansma
  02:57:32 - 02:57:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:57:34 - 02:57:56 - G. Terpstra
  02:57:56 - 02:57:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:57:58 - 02:59:14 - IJ. van Kammen
  02:59:14 - 02:59:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:38 - 03:00:42 - IJ. van Kammen
  03:00:42 - 03:00:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:00:45 - 03:01:07 - H.J. Graansma
  03:01:07 - 03:01:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:01:49 - 03:02:03 - H. Bruining (wethouder)
  03:02:03 - 03:02:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:06 - 03:02:19 - F.D. Hoekstra
  03:02:19 - 03:02:36 - H. Bruining (wethouder)
  03:02:36 - 03:02:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:42 - 03:02:45 - H. Bruining (wethouder)
  03:02:45 - 03:02:50 - J. Stellinga
  03:02:50 - 03:03:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:03:36 - 03:03:42 - D. van Oosten
  03:03:42 - 03:03:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:03:45 - 03:06:07 - D. van Oosten
  03:06:07 - 03:06:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:06:18 - 03:08:07 - J. Stellinga
  03:08:07 - 03:08:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:08:14 - 03:08:42 - IJ. van Kammen
  03:08:42 - 03:09:31 - H.J. Graansma
  03:09:43 - 03:09:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:09:45 - 03:10:07 - IJ. van Kammen
  03:10:07 - 03:10:15 - H.J. Graansma
  03:10:15 - 03:10:28 - IJ. van Kammen
  03:10:28 - 03:10:43 - H.J. Graansma
  03:10:43 - 03:11:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:11:05 - 03:11:08 - H. Bruining (wethouder)
  03:11:08 - 03:11:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 15.a

  Op verzoek van de heer J. Stellinga (PvdA) wordt agendapunt 15a eerst behandeld, omdat het hier gaat om de meest verstrekkende motie.

  De heer H.J. Graansma (PVV) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt er bij het college op aangedrongen om als gemeente Achtkarspelen zich aan te sluiten bij het initiatief 'Raden in Verzet' van de gemeente Zoetermeer en in overleg te gaan met o.a. de gemeenten Hoogeveen en Zwijndrecht. Verder wordt het college verzocht voor de komende begroting geen extra bezuinigingen en lastenverhogingen door te voeren ten gevolge van de tekorten in het sociaal domein en in ieder geval voor het komende jaar geen sluitende begroting meer in te dienen bij de provincie. Tot slot wordt er op aangedrongen als gemeente Achtkarspelen samen met andere gemeenten, al dan niet onder de paraplu van de VNG, juridische stappen tegen het Rijk te nemen als voor het eind van 2020 niet een bevredigende oplossing vanuit het Rijk wordt geboden.

  Er worden enkele vragen gesteld aan de heer Graansma naar aanleiding van de motie.
  Wethouder Bruining kan zich vinden in de motie met uitzondering van de derde bullet over het indienen van een niet sluitende begroting.

  Stemming:
  Voor: PVV, PvdA en GroenLinks (4)
  Tegen: CDA, FNP, GBA, CU en VVD (16)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 15.b

  Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt het college verzocht om de Stichting Sprank te blijven ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte locatie in Buitenpost en zich hierbij maximaal faciliterend en regisserend op te stellen zodat het ook voor de beoogde bewoners binnen afzienbare tijd goed wonen is in onze mooie gemeente.

  Na de opmerking van de heer T. Nicolai (PvdA) dat het jammer is dat specifiek de Stichting Sprank wordt genoemd en dat op die manier andere organisaties worden uitgesloten, wordt de motie iets aangepast. In plaats van ‘De Stichting Sprank ….’ wordt de tekst gewijzigd in: ‘De organisatie die de ouders ondersteunt ….’.

  Wethouder Jonker reageert positief op de motie.

  Stemming:
  Voor: gehele raad (20)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:


  03:11:59 - 03:13:37 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:13:37 - 03:13:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:13:39 - 03:14:41 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:14:41 - 03:14:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:14:47 - 03:15:35 - T. Nicolai
  03:15:35 - 03:15:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:41 - 03:15:55 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:15:55 - 03:15:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:56 - 03:16:19 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:16:19 - 03:16:32 - F.J. Hoekstra
  03:16:32 - 03:16:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:16:35 - 03:16:52 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:16:52 - 03:16:55 - F.J. Hoekstra
  03:16:55 - 03:17:01 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:17:01 - 03:17:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:17:18 - 03:17:36 - F.D. Hoekstra
  03:17:36 - 03:17:39 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:17:39 - 03:17:45 - F.D. Hoekstra
  03:17:45 - 03:17:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:17:46 - 03:18:16 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:18:16 - 03:18:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:17 - 03:18:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:18:26 - 03:19:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:19:19 - 03:19:28 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:19:28 - 03:19:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:19:36 - 03:19:50 - T. Nicolai
  03:19:50 - 03:20:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 16

  Dit onderwerp zal in beslotenheid behandeld worden.

 • 17

  De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 22.51 uur. Vervolgens vindt een besloten deel van de vergadering plaats.