Raadsvergadering

Kadernota

donderdag 2 juli 2020 14:00 - 21:43
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Behandeling Kadernota.

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2021 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 12 juni 2020 hieronder te vinden en te raadplegen.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 14.02 uur en heet iedereen van harte welkom.  00:02:47 - 00:03:45 - F.D. Hoekstra
  00:03:45 - 00:04:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 2

  In verband met de verjaardag van de heer S.D. van der Meer (FNP) is er een traktatie bij de koffie.

  De voorzitter geeft aan dat de vergadering rond 17.00 uur wordt geschorst voor een maaltijd in De Kruidhof. De vergadering wordt weer hervat om 18.30 uur.

  De heer F.D. Hoekstra (GBA) heeft zich verbaasd over een stukje van mevrouw Vriesema op de gemeentepagina in de Feanster over de oprichting van de QOP. Er staat dat de subsidieaanvraag via de gemeente Noardeast-Fryslân is gegaan en verderop staat dat het doel is om met elkaar te werken aan de toekomst van Noardeast-Fryslân. Dit wekt verwarring op en het is onduidelijk of hier de gemeente Noardeast-Fryslân wordt bedoeld of de regio Noardeast-Fryslân.

  Afmeldingen:
  De heer M.C. Buising (zelfst. raadslid).
  De heren E. Hooghiemstra (CU) en M.Y. Talma (CDA) komen wat later. De heer D. van Oosten (CU) moet iets eerder weg vanavond.

 • 3

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  00:05:28 - 00:06:19 - D. van Oosten
 • 4

  De heer D. van Oosten (CU) krijgt als voorzitter van de controlecommissie als eerste het woord.

  In de eerste termijn dient de heer H.J. Graansma (PVV) een motie in. In de motie wordt het college verzocht in het vervolg de kosten voor verduurzaming die door de diverse programma’s lopen inzichtelijk te maken in de jaarstukken.

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld naar aanleiding van de motie.

  Wethouder Bruining ontraadt de motie.

  De heer M.Y. Talma (CDA) komt 14.22 uur ter vergadering.

  Na de eerste termijn wordt de motie in stemming gebracht.

  Stemming over motie:
  Voor: PVV en FNP (5)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (14)
  Motie is verworpen.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: gehele raad (19)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. De jaarstukken 2019 vast te stellen.
  2. De overschrijding van programma's 5, 6 en 7 vast te stellen (zie analyse van de betreffende programma’s). Overschrijdingen in de jaarrekening op programma-niveau moeten op grond van het BBV alsnog door de raad worden goedgekeurd.
  3. Het gerealiseerde nadelige resultaat ten bedrage van € 2.798.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.
  4. De in de decembercirculaire beschikbaar gestelde bedragen via de algemene reserve beschikbaar te stellen voor 2020. Dit betreft de middelen voor:
  Klimaatmiddelen transitievisie warmte         €  202.101
  Klimaatmiddelen transitievisie wijkaanpak   €  9.997
  Klimaatmiddelen energieloketten                 €  25.000
  Impuls weerbaar bestuur (veiligheid)           €  120.000
  Gezond in de stad – Kansrijke start             €  11.237
                                                                       €  368.335

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  00:06:19 - 00:06:27 - J. Stellinga
  00:06:27 - 00:08:31 - D. van Oosten
  00:08:31 - 00:08:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:08:52 - 00:08:54 - D. van Oosten
  00:08:54 - 00:09:37 - H.J. Graansma
  00:09:37 - 00:09:37 - D. van Oosten
  00:09:37 - 00:09:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:09:43 - 00:09:44 - D. van Oosten
  00:09:44 - 00:11:55 - G. Terpstra
  00:11:55 - 00:12:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:12:03 - 00:13:22 - J. Stellinga
  00:13:22 - 00:13:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:13:27 - 00:15:17 - H.J. Graansma
  00:15:17 - 00:15:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:15:22 - 00:15:36 - J. Stellinga
  00:15:36 - 00:15:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:15:42 - 00:16:40 - H. Bruining (wethouder)
  00:16:40 - 00:17:30 - H.J. Graansma
  00:17:30 - 00:17:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:17:41 - 00:17:56 - H.J. Graansma
  00:17:56 - 00:17:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:17:58 - 00:19:21 - H. Bruining (wethouder)
  00:19:21 - 00:19:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:19:40 - 00:21:43 - H. Bruining (wethouder)
  00:21:43 - 00:21:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:21:48 - 00:22:30 - T. Nicolai
  00:22:30 - 00:23:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:51 - 00:24:15 - S.D. van der Meer
 • 4.1
 • 5

  De heer S.D. van der Meer (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt het college opgeroepen om alles in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds niet ten koste van de plattelandsgemeenten te laten gaan. Ook moet een lobby gestart worden om de bijdrage van het Rijk voor plattelandsgemeenten te verhogen in plaats van te verlagen om de leefbaarheid een impuls te geven. Tot slot moet de gemeenteraad periodiek geïnformeerd worden over de resultaten van de lobby en de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds.

  Wethouder Bruining reageert positief op de motie. Er wordt een filmpje getoond van de wethouders Jonker en Bruining waarin ze een betoog houden in lijn met deze problematiek. Dat filmpje is ook richting Den Haag gestuurd.

  Stemming over motie:
  Voor: gehele raad (19)
  Motie is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  00:24:15 - 00:24:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:24:22 - 00:24:32 - S.D. van der Meer
  00:24:32 - 00:24:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:24:32 - 00:26:57 - S.D. van der Meer
  00:26:57 - 00:27:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:27:12 - 00:27:20 - G. Terpstra
  00:27:20 - 00:27:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:27:23 - 00:27:41 - G. Terpstra
  00:27:41 - 00:27:45 - S.D. van der Meer
  00:27:45 - 00:29:23 - G. Terpstra
  00:29:23 - 00:29:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:29:26 - 00:30:47 - G. Terpstra
  00:30:47 - 00:30:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:30:52 - 00:30:52 - G. Terpstra
  00:30:52 - 00:30:55 - F.J. Hoekstra
  00:30:55 - 00:31:15 - G. Terpstra
  00:31:15 - 00:31:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:31:20 - 00:33:26 - H. Bruining (wethouder)
  00:33:26 - 00:33:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:33:38 - 00:33:51 - T.O. Brinkman
  00:33:51 - 00:34:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6

  De heer IJ. van Kammen (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt het college verzocht:
  • De teveel betaalde bedragen aan alle zorgaanbieders volledig terug te vorderen.
  • Niet tevreden te zijn met het scenario dat terugbetaling plaatsvindt volgens een verdeelsleutel.
  • Zoveel als mogelijk geen zaken meer te doen met zorgaanbieders die weigeren de volledige bedragen terug te betalen.

  Wethouder Jonker ontraadt de motie.

  Stemming over motie:
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): ik bin bliid dat hear Zwaagstra it mei de strekking wol iens is, mar dêrtroch stipe jout oan de wethâlder. Wy steane der wat oars yn, wy kinne ús net fine in it antwurd. It is hiel ûnwis, dus wy litte de moasje stean en wolle him yn stimming bringe.
  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): ik bin swier teloarsteld yn it antwurd fan it kolleezje. Dit antwurd raast eins om in moasje fan treurnis en wy sille natuerlik foar dizze moasje stimme.
  Voor: FNP, PvdA, PVV en VVD (8)
  Tegen: GBA, CU, CDA en GroenLinks (11)
  Motie is verworpen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  00:34:40 - 00:35:48 - IJ. van Kammen
  00:35:48 - 00:35:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:35:55 - 00:38:02 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:38:02 - 00:38:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:38:09 - 00:39:02 - IJ. van Kammen
  00:39:02 - 00:39:54 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:39:54 - 00:39:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:39:57 - 00:40:11 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:40:11 - 00:40:37 - IJ. van Kammen
  00:40:37 - 00:41:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:41:34 - 00:41:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:41:38 - 00:42:18 - H.J. Graansma
  00:42:18 - 00:42:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:42:36 - 00:43:17 - H.J. Graansma
  00:43:17 - 00:43:22 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:44:11 - 00:44:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:44:14 - 00:44:15 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:44:15 - 00:44:50 - T. Nicolai
  00:44:50 - 00:45:26 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:45:26 - 00:45:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:45:35 - 00:46:12 - J.J. Zwaagstra
  00:46:12 - 00:46:12 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:46:12 - 00:46:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:46:18 - 00:46:31 - H.J. Graansma
  00:46:31 - 00:47:01 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:47:02 - 00:47:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:47:29 - 00:47:51 - IJ. van Kammen
  00:47:51 - 00:47:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:47:54 - 00:48:07 - T. Nicolai
  00:48:07 - 00:48:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 7

  Mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt het college opgeroepen om de leges voor 1.17.3: ‘Het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 lid 2 Wko’ af te schaffen en erop aan te dringen bij de GGD om deze kosten te herzien en zo mogelijk te verlagen.

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld naar aanleiding van de motie.

  Wethouder Spoelstra geeft aan de motie te ontraden, tenzij de eerste bullet eruit wordt gehaald.

  De vergadering wordt geschorst van 15.04 - 15.14 uur.

  Mevrouw Veenstra geeft aan dat het voor haar van belang is dat het bedrag voor de gastouders omlaag gaat en zal daarom de motie aanpassen. De eerste bullet: - De leges voor 1.17.3: ‘Het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 lid 2 Wko’ af te schaffen - wordt eruit gehaald.

  Stemming over motie:
  Voor: gehele raad (19)
  Motie is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  00:48:50 - 00:52:13 - T.I. Veenstra
  00:52:13 - 00:52:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:21 - 00:53:23 - H.J. Graansma
  00:53:23 - 00:53:58 - T.I. Veenstra
  00:53:58 - 00:55:12 - J. Stellinga
  00:55:12 - 00:55:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:55:14 - 00:56:11 - T.I. Veenstra
  00:56:11 - 00:56:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:56:13 - 00:56:41 - S.W. Vegelin
  00:56:41 - 00:56:55 - T.I. Veenstra
  00:56:55 - 00:57:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:00 - 00:57:39 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:57:39 - 00:57:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:41 - 00:57:45 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:57:45 - 00:57:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:52 - 00:58:09 - H.J. Graansma
  00:58:09 - 00:58:20 - T.I. Veenstra
  00:58:20 - 00:58:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:58:31 - 00:58:32 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:58:32 - 00:58:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:58:37 - 01:00:28 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:00:28 - 01:00:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:00:46 - 01:00:53 - T.I. Veenstra
  01:00:53 - 01:01:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:01:01 - 01:01:16 - S.W. Vegelin
  01:01:16 - 01:01:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:01:18 - 01:01:24 - J.J. Zwaagstra
  01:01:25 - 01:01:37 - J. Stellinga
  01:01:37 - 01:09:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:53 - 01:11:15 - T.I. Veenstra
  01:11:15 - 01:12:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.0.0

  De heer J. Stellinga (PvdA) geeft aan het jammer te vinden dat de heer M.C. Buising (zelfst. raadslid) er niet bij is. Hij doet een oproep aan het presidium om met de heer Buising in gesprek te gaan om de misverstanden die er zijn op te lossen, zodat de heer Buising weer deel kan nemen aan de raadsvergaderingen.  01:12:41 - 01:13:09 - J. Stellinga
  01:13:09 - 01:13:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:13:10 - 01:16:13 - J. Stellinga
  01:16:13 - 01:16:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:16:45 - 01:16:55 - M. Dotinga-van der Veen
  01:16:55 - 01:18:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:30 - 01:18:35 - S.D. van der Meer
  01:18:35 - 01:18:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:18:40 - 01:18:48 - S.D. van der Meer
  01:18:48 - 01:19:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:31 - 01:19:42 - IJ. van Kammen
  01:19:42 - 01:20:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:20:05 - 01:20:06 - M. Dotinga-van der Veen
  01:20:06 - 01:30:07 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
 • 8.0.1

  In de eerste ronde wordt een algemeen betoog gehouden door de fractievoorzitters. Er worden moties aangekondigd en de fracties spreken hun voorkeur uit over de voorgestelde ombuigingslijnen.

  De heer E. Hooghiemstra (CU) komt 15.31 uur ter vergadering.


  01:30:07 - 01:30:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:30:20 - 01:30:22 - M. Dotinga-van der Veen
  01:30:22 - 01:31:14 - D. Vriesema
  01:31:14 - 01:31:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:23 - 01:40:25 - S.D. van der Meer
  01:40:25 - 01:40:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:40:39 - 01:40:41 - S.D. van der Meer
  01:40:41 - 01:43:07 - IJ. van Kammen
  01:43:07 - 01:43:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:43:29 - 01:43:48 - D. Vriesema
  01:43:48 - 01:44:52 - IJ. van Kammen
  01:44:52 - 01:44:53 - D. Vriesema
  01:44:53 - 01:44:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:44:54 - 01:45:00 - D. Vriesema
  01:45:00 - 01:45:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:45:02 - 01:46:09 - J. Stellinga
  01:46:09 - 01:46:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:46:14 - 01:46:21 - J. Stellinga
  01:46:21 - 01:46:24 - S.D. van der Meer
  01:46:24 - 01:47:23 - IJ. van Kammen
  01:47:23 - 01:47:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:47:40 - 01:51:57 - S.W. Vegelin
  01:51:57 - 01:52:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:52:03 - 01:52:06 - S.W. Vegelin
  01:52:06 - 01:52:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:52:23 - 01:52:28 - S.D. van der Meer
  01:52:28 - 01:57:05 - D.A. van der Vaart-Kralt
  01:57:05 - 01:57:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:57:07 - 01:57:17 - D.A. van der Vaart-Kralt
  01:57:17 - 01:57:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:57:39 - 02:07:40 - T. Nicolai
  02:07:41 - 02:08:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:08:02 - 02:08:14 - T. Nicolai
  02:08:14 - 02:08:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:08:35 - 02:13:31 - H.J. Graansma
  02:13:31 - 02:13:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:13:44 - 02:14:32 - H.J. Graansma
  02:14:32 - 02:14:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:14:41 - 02:14:41 - S.D. van der Meer
  02:14:41 - 02:18:28 - T.I. Veenstra
  02:18:28 - 02:18:29 - S.D. van der Meer
  02:18:29 - 02:18:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:18:41 - 02:18:42 - S.D. van der Meer
  02:18:42 - 02:20:34 - F.J. Hoekstra
  02:20:34 - 02:20:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:58 - 02:29:53 - S.D. van der Meer
  02:29:53 - 02:30:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:30:47 - 02:32:57 - H. Bruining (wethouder)
  02:32:57 - 02:33:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:33:00 - 02:33:36 - T. Nicolai
  02:33:36 - 02:34:16 - H. Bruining (wethouder)
  02:34:16 - 02:34:36 - T. Nicolai
  02:34:36 - 02:34:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:34:41 - 02:35:11 - H. Bruining (wethouder)
  02:35:11 - 02:35:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:35:13 - 02:35:49 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:35:49 - 02:36:02 - H. Bruining (wethouder)
  02:36:02 - 02:36:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:36:09 - 02:36:20 - S.D. van der Meer
  02:36:20 - 02:36:55 - H. Bruining (wethouder)
  02:36:55 - 02:36:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:36:59 - 02:37:26 - IJ. van Kammen
  02:37:26 - 02:38:18 - H. Bruining (wethouder)
  02:38:18 - 02:39:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.0.2

  Ombuigingslijnen
  De fracties CDA, GBA, CU en PVV spreken hun voorkeur uit voor pakket 1 (bezuinigingen evenredig realiseren over de ombuigingslijnen), waarbij door het CDA wordt opgemerkt dat de bedragen niet vastliggen. De GBA-fractie geeft aan dat OZB-verhoging de allerlaatste strohalm moet zijn. De fractie is voor intensivering van de samenwerking, in één gemeentehuis te Buitenpost, maar tegen een fusie.
  De CU ziet variatiemogelijkheden. Misschien nog meer bezuinigingen op beheer en minder op het sociaal domein. De PVV geeft aan eigenlijk nergens op te willen bezuinigen, maar als het toch moet dan de ANNO-doelstelling met betrekking tot duurzaamheid.
  De FNP kiest ook voor pakket 1, maar met een aanvulling zoals verwoord in de motie Keuzepakketten-M1 - Keuzepakket 5 (FNP): in plaats van meer samenwerking te bezuinigen op de Werkmaatschappij.
  De PvdA neigt naar pakket 3, waarbij het sociaal domein maximaal wordt ontzien. In plaats daarvan zou er bezuinigd moeten worden op infrastructuur, maar niet ten koste van verkeersveiligheid. Zowel een ambtelijke als een politieke fusie is niet aan de orde.
  GroenLinks kan zich in geen enkel pakket vinden. Het sociaal domein moet worden ontzien, de Werkmaatschappij werkt niet echt op deze manier. Een fusie zou misschien het beste zijn. Pakket 4 komt dan het dichtstbij, minus het sociaal domein en met het verhogen van inkomsten.
  VVD is het eens met de PvdA dat leges kostendekkend moeten zijn. Een fusie is bespreekbaar. Pakket 4 komt het dichtstbij, minus beheer en inkomsten verhogen.

  De vergadering wordt geschorst van 16.22 – 16.32 uur voor collegeberaad.

  Wethouder Bruining bedankt de raad voor de waardevolle inbreng. De opdracht is helder voor het college. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de raad en het college neemt deze mee in het opstellen van de begroting.
  Eind september/begin oktober wordt een voorstel gepresenteerd in de informatiecarrousel en tijdens de begrotingsvergadering wordt een eindvoorstel voorgelegd.

  De volgende moties worden ingediend:
  De ombuigingslijnen/keuzepakketten
  • Keuzepakketten-M1 - Keuzepakket 5 (FNP)

 • 8.0.3

  • P0-M1 - Extra rijksinkomsten inboeken begroting 2021 (PvdA en VVD)
  Wethouder Bruining ontraadt de motie.


  02:39:19 - 02:41:18 - T. Nicolai
  02:41:19 - 02:42:43 - H.J. Graansma
  02:42:43 - 02:43:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:43:21 - 02:44:13 - H. Bruining (wethouder)
  02:44:13 - 02:44:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:44:14 - 02:44:15 - H. Bruining (wethouder)
  02:44:15 - 02:45:10 - T. Nicolai
  02:45:10 - 02:45:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:45:13 - 02:45:36 - H. Bruining (wethouder)
  02:45:36 - 02:45:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:45:41 - 02:46:21 - G. Terpstra
  02:46:23 - 02:46:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:46:26 - 02:46:30 - G. Terpstra
  02:46:30 - 02:46:51 - H. Bruining (wethouder)
  02:46:51 - 02:47:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:47:06 - 02:47:12 - J.J. Zwaagstra
  02:47:12 - 02:47:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:47:25 - 02:49:10 - IJ. van Kammen
 • 8.01

  Er zijn geen opmerkingen en moties bij dit programma.

 • 8.02

  • P2-M1 - Undersyk fêste ferbining brêge Rysloane-Miedwei (FNP en VVD)
  Wethouder De Haan kan zich vinden in de motie als het college de vrijheid krijgt om verfraaiing aan te brengen aan de brug om het karakteristieke te behouden.

  De vergadering wordt om 17.04 uur geschorst en er is gelegenheid om te eten. De vergadering wordt heropend om 18.35 uur


  02:49:10 - 02:49:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:49:14 - 02:49:37 - J.J. Zwaagstra
  02:49:37 - 02:49:56 - IJ. van Kammen
  02:49:56 - 02:50:30 - J.J. Zwaagstra
  02:50:30 - 02:50:33 - IJ. van Kammen
  02:50:33 - 02:50:45 - F.J. Hoekstra
  02:50:45 - 02:50:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:50:46 - 02:51:32 - IJ. van Kammen
  02:51:32 - 02:51:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:51:43 - 02:52:48 - J.J. Zwaagstra
  02:52:48 - 02:52:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:52:53 - 02:53:39 - H.J. Graansma
  02:53:39 - 02:54:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:38 - 02:58:07 - M. de Haan (wethouder)
  02:58:07 - 02:58:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:58:16 - 02:58:17 - IJ. van Kammen
  02:58:50 - 02:58:50 - M. de Haan (wethouder)
  02:58:50 - 02:59:08 - IJ. van Kammen
  02:59:08 - 02:59:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:14 - 02:59:36 - M. de Haan (wethouder)
  02:59:36 - 02:59:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:38 - 02:59:38 - M. de Haan (wethouder)
  02:59:38 - 03:00:00 - H.J. Graansma
  03:00:00 - 03:01:02 - M. de Haan (wethouder)
  03:01:02 - 03:01:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:01:07 - 03:01:21 - S.W. Vegelin
  03:01:21 - 03:01:55 - M. de Haan (wethouder)
  03:01:55 - 03:02:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:19 - 03:02:23 - F.D. Hoekstra
  03:02:23 - 03:02:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:31 - 04:31:51 - F.D. Hoekstra
  04:31:51 - 04:33:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.03

  Er zijn geen opmerkingen en moties bij dit programma.

 • 8.04

  • P4-M1 - Anty diskriminaasje lessen Tumba (FNP)
  Deze motie wordt mee ingediend door de PvdA.
  • P4-M2 - Frysk taalûnderwiis ynboargering (FNP)
  • P4-M3 - Fryske taal yn it ûnderwiis (FNP)
  Deze motie wordt mee ingediend door het CDA.
  Wethouder Jonker reageert positief op de moties P4-M1 en P4-M2, waarbij op verzoek van de FNP wordt toegezegd dat het college een brief naar Den Haag zal sturen om de Friese taal als tweede rijkstaal serieus te nemen. Actie: afsprakenlijst
  Wethouder Spoelstra reageert positief op motie P4-M3.


  04:33:26 - 04:37:45 - T.O. Brinkman
  04:37:45 - 04:38:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:38:08 - 04:38:39 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:38:39 - 04:39:01 - T.O. Brinkman
  04:39:01 - 04:39:37 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:39:37 - 04:40:40 - T.O. Brinkman
  04:40:40 - 04:40:59 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:40:59 - 04:42:42 - T.O. Brinkman
  04:42:42 - 04:42:50 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:42:50 - 04:43:06 - T.O. Brinkman
  04:43:06 - 04:43:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:43:20 - 04:43:53 - D. van Oosten
  04:43:53 - 04:45:11 - T.O. Brinkman
  04:45:11 - 04:45:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:45:25 - 04:45:27 - J. Stellinga
  04:45:27 - 04:45:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:45:34 - 04:46:57 - J. Stellinga
  04:46:57 - 04:47:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:47:08 - 04:47:11 - S.W. Vegelin
  04:47:11 - 04:47:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:47:38 - 04:47:45 - S.W. Vegelin
  04:47:45 - 04:47:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:47:58 - 04:48:49 - H.J. Graansma
  04:48:49 - 04:48:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:48:53 - 04:49:32 - T.O. Brinkman
  04:49:32 - 04:49:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:49:34 - 04:50:37 - H.J. Graansma
  04:50:37 - 04:51:25 - T.O. Brinkman
  04:51:25 - 04:51:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:51:47 - 04:52:25 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:52:25 - 04:52:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:52:28 - 04:52:44 - T.O. Brinkman
  04:52:44 - 04:54:16 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:54:16 - 04:54:54 - T.O. Brinkman
  04:54:54 - 04:55:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:55:07 - 04:55:23 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:55:23 - 04:55:45 - T.O. Brinkman
  04:55:45 - 04:55:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:55:50 - 04:56:26 - D.A. van der Vaart-Kralt
  04:56:26 - 04:57:14 - T.O. Brinkman
  04:57:14 - 04:57:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:57:24 - 04:58:23 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:58:23 - 04:58:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.05

  • P5-M1 - Swalkôffal (FNP, PvdA en GL)
  • P5-M2 - Subsidiëring Spitkeet-musea (CDA, CU en GBA)
  • P5-M3 - Gemeentlike stipe foar De Spitkeet Harkema (FNP en PvdA)
  • P5-M4 - Selsstannige Krûdhof (FNP en PvdA)
  • P5-M5 - Fyts- en kuiergebied (FNP)
  Deze motie wordt mee ingediend door de GBA-fractie.
  Wethouder de Haan ontraadt motie P5-M1 en verzoekt om de moties P5-M2 en P5-M3 in te trekken en de motie van CDA, CU en GBA in september als motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen, waarbij de bullet over cultuur eruit gehaald zou moeten worden.
  Motie P5-M4 wordt ontraden, omdat het onderwerp terugkomt in september.
  De heer T.O. Brinkman (FNP) trekt hierbij motie P5-M4 in.
  Wethouder De Haan reageert positief op motie P5-M5.  04:58:58 - 05:00:07 - M. Dotinga-van der Veen
  05:00:07 - 05:00:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:00:25 - 05:00:45 - R. van der Wal
  05:00:45 - 05:01:05 - M. Dotinga-van der Veen
  05:01:05 - 05:01:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:01:13 - 05:01:56 - T.O. Brinkman
  05:01:56 - 05:01:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:01:58 - 05:02:32 - R. van der Wal
  05:02:32 - 05:02:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:02:41 - 05:03:22 - M.Y. Talma
  05:03:23 - 05:03:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:03:31 - 05:03:48 - M. Dotinga-van der Veen
  05:03:48 - 05:03:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:03:51 - 05:05:02 - H.J. Graansma
  05:05:02 - 05:05:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:05:06 - 05:05:31 - M. Dotinga-van der Veen
  05:05:31 - 05:05:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:05:38 - 05:05:52 - S.W. Vegelin
  05:05:52 - 05:06:07 - M. Dotinga-van der Veen
  05:06:07 - 05:06:11 - S.W. Vegelin
  05:06:11 - 05:06:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:06:31 - 05:07:22 - R. van der Wal
  05:07:22 - 05:07:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:07:25 - 05:09:20 - R. van der Wal
  05:09:20 - 05:09:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:09:30 - 05:10:59 - H.J. Graansma
  05:10:59 - 05:11:01 - S.W. Vegelin
  05:11:12 - 05:11:42 - H.J. Graansma
  05:11:42 - 05:13:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:14:39 - 05:15:31 - T.O. Brinkman
  05:15:31 - 05:15:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:15:38 - 05:15:51 - J. Stellinga
  05:15:51 - 05:15:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:15:55 - 05:16:05 - D. van Oosten
  05:16:05 - 05:16:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:16:10 - 05:16:14 - T.O. Brinkman
  05:16:14 - 05:17:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:17:02 - 05:17:56 - T.O. Brinkman
  05:17:56 - 05:18:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:18:03 - 05:18:50 - R. van der Wal
  05:18:50 - 05:19:30 - T.O. Brinkman
  05:19:30 - 05:19:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:19:34 - 05:19:51 - R. van der Wal
  05:19:51 - 05:20:33 - H.J. Graansma
  05:20:33 - 05:20:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:20:49 - 05:21:01 - J. Stellinga
  05:21:01 - 05:21:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:21:11 - 05:22:01 - M. Dotinga-van der Veen
  05:22:01 - 05:22:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:22:07 - 05:22:19 - D. van Oosten
  05:22:19 - 05:22:30 - M. Dotinga-van der Veen
  05:22:30 - 05:22:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:22:32 - 05:22:40 - H.J. Graansma
  05:22:40 - 05:22:54 - M. Dotinga-van der Veen
  05:22:54 - 05:23:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:23:00 - 05:23:11 - S.W. Vegelin
  05:23:11 - 05:23:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:23:17 - 05:23:40 - J.J. Zwaagstra
  05:23:40 - 05:23:52 - M. Dotinga-van der Veen
  05:23:52 - 05:23:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:23:56 - 05:25:10 - T.O. Brinkman
  05:25:10 - 05:25:29 - J.J. Zwaagstra
  05:25:29 - 05:26:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:26:15 - 05:27:37 - J. Stellinga
  05:27:37 - 05:27:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:27:43 - 05:27:56 - J. Spoelstra (wethouder)
  05:27:56 - 05:28:07 - J. Stellinga
  05:28:07 - 05:28:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:28:23 - 05:32:42 - M. de Haan (wethouder)
  05:32:42 - 05:32:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:32:49 - 05:33:17 - M. de Haan (wethouder)
  05:33:17 - 05:33:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:33:33 - 05:34:42 - F.D. Hoekstra
  05:34:42 - 05:34:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:34:45 - 05:35:04 - F.D. Hoekstra
  05:35:04 - 05:35:06 - M. de Haan (wethouder)
  05:35:06 - 05:35:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:35:09 - 05:35:36 - J. Stellinga
  05:35:36 - 05:35:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:35:38 - 05:35:39 - J. Stellinga
  05:35:39 - 05:35:55 - M. de Haan (wethouder)
  05:35:55 - 05:35:57 - J. Stellinga
  05:35:57 - 05:35:58 - M. de Haan (wethouder)
  05:35:58 - 05:36:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:36:14 - 05:36:40 - T.O. Brinkman
  05:36:40 - 05:36:54 - M. de Haan (wethouder)
  05:36:54 - 05:37:02 - T.O. Brinkman
  05:37:02 - 05:37:03 - M. de Haan (wethouder)
  05:37:03 - 05:37:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:37:06 - 05:37:10 - M. de Haan (wethouder)
  05:37:10 - 05:37:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:37:13 - 05:37:51 - R. van der Wal
  05:37:51 - 05:38:21 - M. de Haan (wethouder)
  05:38:21 - 05:38:24 - R. van der Wal
  05:38:25 - 05:38:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:38:27 - 05:39:02 - M. de Haan (wethouder)
  05:39:02 - 05:39:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:39:06 - 05:39:46 - M. de Haan (wethouder)
  05:39:46 - 05:39:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:39:47 - 05:40:12 - H.J. Graansma
  05:40:12 - 05:40:30 - M. de Haan (wethouder)
  05:40:30 - 05:40:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:40:37 - 05:41:14 - M. de Haan (wethouder)
  05:41:14 - 05:41:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:41:15 - 05:41:38 - T.O. Brinkman
  05:41:38 - 05:42:50 - M. de Haan (wethouder)
  05:42:50 - 05:43:38 - T.O. Brinkman
  05:43:38 - 05:43:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:43:41 - 05:44:01 - R. van der Wal
  05:44:01 - 05:44:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:44:03 - 05:44:06 - M. de Haan (wethouder)
  05:44:06 - 05:44:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:44:09 - 05:45:45 - M. de Haan (wethouder)
  05:45:45 - 05:45:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:45:46 - 05:46:00 - M. Dotinga-van der Veen
  05:46:00 - 05:46:22 - M. de Haan (wethouder)
  05:46:22 - 05:46:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:46:29 - 05:47:24 - T.O. Brinkman
  05:47:24 - 05:47:28 - M. de Haan (wethouder)
  05:47:28 - 05:47:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:47:30 - 05:47:43 - M. de Haan (wethouder)
  05:47:43 - 05:47:48 - T.O. Brinkman
  05:47:48 - 05:47:50 - M. de Haan (wethouder)
  05:47:50 - 05:48:23 - T.O. Brinkman
  05:48:23 - 05:48:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:48:30 - 05:49:23 - J. Spoelstra (wethouder)
 • 8.06

  • P6-M1 - Subsydzjes sosjaal domein (FNP, PvdA en GL)
  • P6-M2 - Handhaving missie en uitgangspunten Beleidskader Sociaal Domein (PvdA)
  Wethouder Jonker ontraadt beide moties.
  De heer D. van Oosten (CU) verlaat om 20.17 uur de vergadering.


  05:49:23 - 05:49:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:49:24 - 05:49:25 - J. Spoelstra (wethouder)
  05:49:25 - 05:50:25 - J. Stellinga
  05:50:25 - 05:52:22 - M. Dotinga-van der Veen
  05:52:22 - 05:52:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:52:25 - 05:52:45 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:52:45 - 05:53:08 - M. Dotinga-van der Veen
  05:53:08 - 05:53:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:53:09 - 05:53:27 - J.J. Zwaagstra
  05:53:27 - 05:53:32 - M. Dotinga-van der Veen
  05:53:32 - 05:53:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:53:35 - 05:53:58 - S.W. Vegelin
  05:54:20 - 05:54:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:54:36 - 05:55:07 - M. Dotinga-van der Veen
  05:55:07 - 05:55:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:55:09 - 05:55:37 - T.I. Veenstra
  05:55:37 - 05:55:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:55:54 - 06:01:37 - J. Stellinga
  06:01:37 - 06:01:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:01:43 - 06:01:47 - J. Stellinga
  06:01:47 - 06:01:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:01:49 - 06:03:10 - J. Stellinga
  06:03:10 - 06:03:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:03:13 - 06:03:56 - J. Stellinga
  06:03:56 - 06:04:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:15 - 06:04:22 - H.J. Graansma
  06:04:22 - 06:04:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:32 - 06:04:32 - H.J. Graansma
  06:04:32 - 06:04:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:34 - 06:05:13 - H.J. Graansma
  06:05:13 - 06:05:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:05:15 - 06:07:02 - J.J. Zwaagstra
  06:07:02 - 06:07:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:07:13 - 06:08:35 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:35 - 06:09:03 - J.J. Zwaagstra
  06:09:03 - 06:09:26 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:09:26 - 06:09:58 - J. Stellinga
  06:09:58 - 06:10:23 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:10:23 - 06:10:39 - J. Stellinga
  06:10:39 - 06:10:39 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:10:39 - 06:10:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:10:54 - 06:10:54 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:10:54 - 06:11:28 - J. Stellinga
  06:11:28 - 06:11:52 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:11:52 - 06:12:35 - J. Stellinga
  06:12:35 - 06:13:00 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:13:00 - 06:13:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:13:02 - 06:13:44 - F.D. Hoekstra
  06:13:44 - 06:14:08 - J. Stellinga
  06:14:08 - 06:14:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:14:09 - 06:14:10 - J. Stellinga
  06:14:10 - 06:14:41 - F.D. Hoekstra
  06:14:41 - 06:14:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:14:41 - 06:15:01 - J. Stellinga
  06:15:01 - 06:15:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:08 - 06:15:16 - M. Dotinga-van der Veen
  06:15:16 - 06:15:21 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:15:21 - 06:15:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:22 - 06:15:55 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:15:55 - 06:16:09 - M. Dotinga-van der Veen
  06:16:09 - 06:16:23 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:16:23 - 06:16:24 - M. Dotinga-van der Veen
  06:16:24 - 06:16:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:16:26 - 06:16:34 - M. Dotinga-van der Veen
  06:16:34 - 06:17:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:17:00 - 06:18:39 - M.Y. Talma
 • 8.07

  • P7-M1 - Duurzaamheid (CDA)
  Wethouder Jonker kan zich vinden in de motie, met de opmerking dat een apart team voor duurzaamheid wel moet worden behouden.


  06:18:39 - 06:18:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:18:45 - 06:19:03 - J. Stellinga
  06:19:03 - 06:19:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:19:18 - 06:19:37 - T.I. Veenstra
  06:19:37 - 06:20:15 - M.Y. Talma
  06:20:15 - 06:20:52 - T.I. Veenstra
  06:20:52 - 06:21:34 - IJ. van Kammen
  06:21:34 - 06:21:39 - M.Y. Talma
  06:21:39 - 06:21:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:21:41 - 06:23:15 - H.J. Graansma
  06:23:15 - 06:23:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:22 - 06:23:40 - T. Nicolai
  06:23:40 - 06:23:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:45 - 06:24:20 - R. van der Wal
  06:24:20 - 06:24:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:36 - 06:25:04 - D.A. van der Vaart-Kralt
  06:25:04 - 06:25:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:25:09 - 06:25:51 - H.J. Graansma
  06:25:51 - 06:25:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:25:56 - 06:26:02 - S.W. Vegelin
  06:26:02 - 06:26:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:26:21 - 06:28:17 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:28:17 - 06:28:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:28:31 - 06:29:43 - M.Y. Talma
  06:29:43 - 06:29:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:29:45 - 06:30:02 - IJ. van Kammen
  06:30:02 - 06:30:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.08

  • P8-M1 - Actiever woningbouwbeleid (PvdA en VVD)
  De motie wordt mee ingediend door de PVV.
  • P8-M2 - Wenningbou (FNP en VVD)
  Wethouder Spoelstra kan meegaan in motie P8-M1 als deze iets wordt aangepast.
  Motie P8-M2 wordt ontraden. De wethouder adviseert om deze motie in te trekken en opnieuw in te dienen bij de woonvisie.
  De heer IJ. van Kammen (FNP) geeft aan motie P8-M2 in te trekken.
  De heer T. Nicolai (PvdA) geeft aan motie P8-M1 aan te passen op verzoek van de wethouder. Het laatste deel van de zin wordt geschrapt: Nog voor juli 2021 met woningbouwplannen te komen op gronden/terreinen die al in gemeentelijk bezit zijn.
  Na deze aanpassing wordt de motie mee ingediend door de fracties CDA, GBA, CU en FNP.  06:30:43 - 06:34:54 - T. Nicolai
  06:34:54 - 06:35:00 - H.J. Graansma
  06:35:00 - 06:35:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:35:04 - 06:35:23 - E. Hooghiemstra
  06:35:23 - 06:35:42 - T. Nicolai
  06:35:42 - 06:35:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:35:45 - 06:36:59 - R. van der Wal
  06:36:59 - 06:38:02 - T. Nicolai
  06:38:02 - 06:38:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:38:04 - 06:38:41 - R. van der Wal
  06:38:41 - 06:38:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:38:44 - 06:39:40 - T. Nicolai
  06:39:40 - 06:39:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:39:42 - 06:39:47 - T. Nicolai
  06:39:47 - 06:39:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:39:49 - 06:40:05 - R. van der Wal
  06:40:05 - 06:40:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:40:26 - 06:43:05 - IJ. van Kammen
  06:43:05 - 06:43:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:43:12 - 06:43:12 - IJ. van Kammen
  06:43:12 - 06:43:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:43:20 - 06:44:11 - IJ. van Kammen
  06:44:11 - 06:44:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:44:18 - 06:45:41 - H.J. Graansma
  06:45:41 - 06:46:35 - IJ. van Kammen
  06:46:35 - 06:47:09 - H.J. Graansma
  06:47:09 - 06:47:13 - IJ. van Kammen
  06:47:13 - 06:47:16 - R. van der Wal
  06:47:16 - 06:47:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:47:19 - 06:48:26 - R. van der Wal
  06:48:26 - 06:48:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:48:28 - 06:49:00 - IJ. van Kammen
  06:49:00 - 06:49:32 - R. van der Wal
  06:49:32 - 06:49:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:49:39 - 06:50:58 - T. Nicolai
  06:50:58 - 06:51:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:51:07 - 06:51:17 - H.J. Graansma
  06:51:17 - 06:51:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:51:18 - 06:51:24 - H.J. Graansma
  06:51:24 - 06:51:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:51:34 - 06:53:54 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:53:54 - 06:53:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:53:56 - 06:54:27 - IJ. van Kammen
  06:54:27 - 06:54:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:54:30 - 06:55:21 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:55:21 - 06:55:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:55:24 - 06:56:14 - T. Nicolai
  06:56:14 - 06:58:02 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:58:02 - 06:58:18 - T. Nicolai
  06:58:18 - 06:58:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:58:22 - 06:58:27 - J. Spoelstra (wethouder)
  06:58:27 - 06:58:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:58:47 - 07:00:12 - H.J. Graansma
  07:00:12 - 07:00:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:00:18 - 07:00:57 - R. van der Wal
  07:00:57 - 07:01:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:01:01 - 07:01:11 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:01:11 - 07:01:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:01:14 - 07:01:30 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:01:30 - 07:01:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:01:31 - 07:02:12 - J. Spoelstra (wethouder)
  07:02:12 - 07:02:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:02:25 - 07:02:36 - F.D. Hoekstra
  07:02:36 - 07:02:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:02:41 - 07:02:47 - E. Hooghiemstra
  07:02:47 - 07:03:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.09

  • Overhead-M1 - Tydlike en strukturele formaasje útwreiding (FNP)
  Wethouder Bruining ontraadt de motie.


  07:03:11 - 07:03:58 - M. Dotinga-van der Veen
  07:03:58 - 07:04:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:04:07 - 07:04:35 - G. Terpstra
  07:04:35 - 07:04:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:04:39 - 07:05:28 - H. Bruining (wethouder)
  07:05:28 - 07:05:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:05:31 - 07:05:44 - M. Dotinga-van der Veen
  07:05:44 - 07:06:23 - H. Bruining (wethouder)
  07:06:23 - 07:06:36 - T. Nicolai
  07:06:36 - 07:06:58 - H. Bruining (wethouder)
  07:06:58 - 07:06:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:06:59 - 07:07:04 - H. Bruining (wethouder)
  07:07:04 - 07:07:06 - M. de Haan (wethouder)
  07:07:06 - 07:07:08 - H. Bruining (wethouder)
  07:07:08 - 07:08:15 - M. de Haan (wethouder)
  07:08:15 - 07:08:15 - H. Bruining (wethouder)
  07:08:15 - 07:08:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:08:22 - 07:09:15 - H. Bruining (wethouder)
  07:09:15 - 07:09:46 - M. de Haan (wethouder)
  07:09:46 - 07:09:47 - H. Bruining (wethouder)
  07:09:47 - 07:09:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:09:53 - 07:10:20 - H. Bruining (wethouder)
  07:10:20 - 07:10:51 - IJ. van Kammen
  07:10:51 - 07:11:26 - H. Bruining (wethouder)
  07:11:26 - 07:12:33 - J. Stellinga
  07:12:33 - 07:12:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:12:35 - 07:13:57 - H. Bruining (wethouder)
  07:13:57 - 07:29:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.10

  Nadat alle moties zijn ingediend wordt een overzicht uitgedeeld met daarop de reactie van het college op de moties.

  De vergadering wordt om 21.16 uur geschorst voor de standpuntbepaling van de fracties. Er worden ook enkele moties aangepast.

  Tijdens de schorsing komt de heer D. van Oosten (CU) weer ter vergadering om 21.26 uur.

  Om 21.32 uur wordt de vergadering heropend en brengt de voorzitter de moties in stemming:

  Keuzepakketten-M1 - Keuzepakket 5 (FNP)
  Voor: FNP (4)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PvdA, PVV, GroenLinks en VVD (16)
  Motie is verworpen.

  P0-M1 - Extra rijksinkomsten inboeken begroting 2021 (PvdA en VVD)
  Voor: PvdA, FNP en VVD (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA, PVV en Groenlinks (13)
  Motie is verworpen.

  P2-M1 - Undersyk fêste ferbining brêge Rysloane-Miedwei (FNP en VVD)
  Voor: gehele raad (20)
  Motie is aangenomen.

  P4-M1 - Anty diskriminaasje lessen Tumba (FNP en PvdA)
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (19)
  Tegen: PVV (1)
  Motie is aangenomen.

  P4-M2 - Frysk taalûnderwiis ynboargering (FNP)
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (19)
  Tegen: PVV (1)
  Motie is aangenomen.

  P4-M3 - Fryske taal yn it ûnderwiis (FNP en CDA)
  Voor: gehele raad (20)
  Motie is aangenomen.

  P5-M1 - Swalkôffal (FNP, PvdA en GL)
  Voor: FNP, PvdA en GroenLinks (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA, PVV en VVD (13)
  Motie is verworpen.

  P5-M2 - Subsidiëring Spitkeet-musea (CDA, CU en GBA)
  De heer R. van der Wal (CDA) geeft aan deze motie nu in te trekken en straks na een aanpassing in te dienen als motie vreemd aan de orde van de dag.
  Motie is ingetrokken.

  P5-M3 - Gemeentlike stipe foar De Spitkeet Harkema (FNP en PvdA)
  Motie is ingetrokken.

  P5-M4 - Selsstannige Krûdhof (FNP en PvdA)
  Motie is ingetrokken.

  P5-M5 - Fyts- en kuiergebiet (FNP en GBA)
  Stemverklaring mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks): ik twifel oer dizze moasje, want ik fyn it wol belangryk dat elkenien ús moaie lânskip sjen kin, mar ik soe it jammer fine dat der noch mear natoer ferlen giet oan noch mear fyts- en kuierpaden, dus ik sil net ynstimme mei dizze moasje.
  Stemverklaring de heer R. van der Wal (CDA): wy sille foar dizze moasje stimme, mei de opmerking dat hiel folle pealtsjes yn kuier- en fytsgebieten gefaarlik binne foar de fytsers en der binne ek al in hiele protte kuier- en fytspaden. Dy steane op de webside fan Achtkarspelen.
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, PVV en VVD (19)
  Tegen: GroenLinks (1)
  Motie is aangenomen.

  P6-M1 - Subsydzjes sosjaal domein (FNP, PvdA en GroenLinks)
  Voor: FNP, PvdA en GroenLinks (7)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PVV en VVD (13)
  Motie is verworpen.

  P6-M2 - Handhaving missie en uitgangspunten Beleidskader Sociaal Domein (PvdA en GroenLinks)
  Stemverklaring mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP): it basisferhaal dêr wurdt net oan toarnd, mar kwa útfiering is der neffens ús noch genôch te beheljen sûnder oan de soarch te kommen. Wy sille tsjin dizze moasje stimme.
  Voor: PvdA en GroenLinks (3)
  Tegen: CDA, FNP, GBA, CU, PVV en VVD (17)
  Motie is verworpen.

  P7-M1 – Duurzaamheid (CDA, FNP, PvdA en GBA)
  De heer M.Y. Talma (CDA): bij bullet 1 wordt het woordje ‘alleen’ toegevoegd:
  • Om duurzaamheid niet alleen als aparte afdeling neer te zetten maar onderdeel te laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden. Voorstellen hiertoe mee te nemen in de begroting 2021.
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (19)
  Tegen: PVV (1)
  Motie is aangenomen.

  P8-M1 - Actiever woningbouwbeleid (PvdA, VVD, PVV, CDA, GBA, CU en FNP)
  Voor: gehele raad (20)
  Motie is aangenomen.

  P8-M2 - Wenningbou (FNP en VVD)
  Motie is ingetrokken.

  Overhead-M1 - Tydlike en strukturele formaasje útwreiding (FNP)
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PVV, GroenLinks en VVD (14)
  Motie is verworpen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  07:29:56 - 07:33:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:33:21 - 07:33:37 - R. van der Wal
  07:33:37 - 07:33:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:33:43 - 07:33:48 - R. van der Wal
  07:33:48 - 07:34:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:34:01 - 07:34:05 - T.O. Brinkman
  07:34:05 - 07:34:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:34:50 - 07:35:11 - R. van der Wal
  07:35:11 - 07:36:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:36:17 - 07:36:31 - M. Dotinga-van der Veen
  07:36:31 - 07:37:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:37:03 - 07:37:23 - M.Y. Talma
  07:37:23 - 07:37:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:37:47 - 07:37:56 - IJ. van Kammen
  07:37:56 - 07:38:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:38:53 - 07:39:25 - R. van der Wal
  07:39:25 - 07:39:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:39:36 - 07:39:36 - R. van der Wal
  07:39:36 - 07:39:49 - M. de Haan (wethouder)
  07:39:49 - 07:39:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:39:50 - 07:39:52 - M. de Haan (wethouder)
  07:39:52 - 07:39:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:39:54 - 07:40:04 - M. de Haan (wethouder)
  07:40:04 - 07:41:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.10.1
 • 8.10.2
 • 8.10.3
 • 8.10.4
 • 8.10.5
 • 8.10.6
 • 8.10.7
 • 8.10.8
 • 8.10.9
 • 8.10.10
 • 8.10.11
 • 8.10.12
 • 8.10.13
 • 9

  De heer R. van der Wal (CDA): de ingetrokken motie P5-M2 is gewijzigd in een motie vreemd aan de orde van de dag en de vierde bullet komt te vervallen: Het benodigde budget beschikbaar te stellen uit de portefeuille Cultuur.

  Wethouder De Haan geeft aan dat deze motie nadat hij is aangenomen, via een begrotingswijziging terugkomt in de raad.

  Stemming over motie:
  Voor: gehele raad (20)
  Motie is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:

 • 10

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur.


  07:41:01 - 07:45:52 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)