Raadsvergadering

donderdag 27 februari 2020 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

De stukken voor deze vergadering zijn hieronder te vinden en te raadplegen. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 • 2

  Mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen tijdens haar ziekte.

  Afsprakenlijst
  Geen opmerkingen.  00:02:23 - 00:02:58 - M. Dotinga-van der Veen
  00:02:58 - 00:04:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 3
 • 4

  De besluitenlijst van de openbare vergadering van 23 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.


 • 5

  Tijdens de mening vormende behandeling in de vorige vergadering is er een amendement aangekondigd, waarna de besluitvorming is doorgeschoven naar deze vergadering. Er is geen amendement ingediend, dus de voorzitter brengt het voorstel direct in stemming.

  Stemverklaring de heer G. Terpstra (CDA): dit útstel giet my te fier. Der is genôch wetjouwing geande op it mêd fan smoken en de mooglike subsydzjerelaasje wol ik pertinint net, dus ik sil tsjin stimme.
  Stemverklaring mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA): in dit voorstel zit een aantal punten waar ik het absoluut niet mee eens ben, maar een rookvrije generatie vind ik ontzettend belangrijk, daarom zal ik voor stemmen.
  Stemverklaring de heer S.W. Vegelin (GBA): de ferienings en oerheidsynstânsjes dy’t wy kinne in Achtkarspelen, hâlde harren hjir al oan. Wy fine dit pure betutteling, dus wy binne tsjin.
  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): wy binne tsjin dit útstel. Wy fine it te betutteljend. Wy moatte útgean fan de eigen krêft fan minsken en dy kinne sels útmeitsje oft se wol of net smoke wolle.
  Stemverklaring de heer T.O. Brinkman (FNP): wy binne net fan miening feroare en bliuwe in tsjinstanner fan dit stik. In smookfrije generaasje is bêst, mar wy binne it net iens mei hoe’t it yn dit stik ferwurde wurdt.
  Stemming over initiatiefvoorstel:
  Voor: CU, GroenLinks en CDA (Zandbergen, Talma en Vriesema) (7)
  Tegen: PvdA, PVV, GBA, VVD, FNP, CDA (Zwaagstra, Terpstra en Van der Wal) en dhr. Buising (14)
  Initiatiefvoorstel is verworpen.

  Het initiatiefvoorstel is na stemming verworpen, er is geen besluit genomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.  00:04:41 - 00:04:42 - M.Y. Talma
  00:04:42 - 00:04:44 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:04:44 - 00:04:55 - M.Y. Talma
  00:04:55 - 00:05:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:05:53 - 00:06:26 - IJ. van Kammen
  00:06:26 - 00:06:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:06:35 - 00:06:36 - M.Y. Talma
  00:06:36 - 00:06:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:06:57 - 00:07:21 - G. Terpstra
  00:07:21 - 00:07:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:07:23 - 00:07:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:07:36 - 00:07:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:07:42 - 00:08:00 - S.W. Vegelin
  00:08:00 - 00:08:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:08:03 - 00:08:20 - F.J. Hoekstra
  00:08:20 - 00:08:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6

  In de eerste termijn dient de heer IJ. van Kammen (FNP), mede namens de fracties PVV, PvdA en VVD een amendement in:
  Amendemint FNP, PVV, PvdA en VVD oer evaluaasje útwurking beliedsnotysje:

  Wiziging:
  It beslút sa oan te passen (fetprinte tekst):

  Beslút:
  1. Vast te stellen als uitgangspunt voor beleid voor de jaren 2020 t/m 2030 de visie ‘Land waar je landt; eropuit in Noordoost-Fryslân: Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020/2030’;
  2. Deze beleidsnotitie vast te stellen voor een periode van 10 jaar, maar de uitwerking daarvan om de 2 jaar te evalueren en de uitkomsten daarvan voor te leggen aan de raden;
  3. Kennis te nemen van de notitie ‘Reacties op visie Toerisme en Recreatie Noordoost-Fryslân 2020-2030’.

  Taljochting:
  • De fisy kin foar 10 jier fêststeld wurde, mar evaluearje nei 10 jier kin net.
  • As der dan net earder as nei 10 jier in evaluaasje komt, kin der wurke wurde mei efterhelle doelstellingen.
  • Troch om de 2 jier te evaluearjen en de útkomsten foar te lizzen oan de ried, kin der wêr nedich stjoerd wurde op de útkomsten fan de evaluaasje.

  Ook dient de heer Van Kammen mede namens de PVV een motie in over visie Toerisme en Recreatie voor Achtkarspelen en Noardlike Fryske Wâlden. In de motie wordt het college verzocht:
  • Een INTEGRALE visie Toerisme en Recreatie voor de regio te formuleren, inclusief specifiek voor Achtkarspelen en de Noardlike Fryske Wâlden, om te komen tot een unieke fiets- en wandelregio Noardlike Fryske Wâlden.
  • Deze visie te ontwikkelen voor het deel 8K/NFW, gebasseerd op de kernkwaliteiten van het unieke eeuwenoude natuur- en cultuurhistorisch landschap, annex met een landbouwtransitie naar natuurinclusieve en biologische landbouw en circulaire economie.
  • Deze visie voor vaststelling aan te bieden aan de raad om daarna deel uit te maken van de regionale visie Toerisme en Recreatie.

  Er wordt door dhr. F.D. Hoekstra (GBA) een verduidelijkende vraag gesteld aan de heer Van Kammen naar aanleiding van de motie.

  De heer M.Y. Talma (CDA) dient mede namens de fracties GBA, CU, VVD en PVV een motie in over mogelijkheden voor (grootschalige) recreatie. In de motie wordt het college opgeroepen:
  • In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied grootschalige recreatie mogelijk te maken.
  • Ruimhartig om te gaan met vergunningsaanvragen van ondernemers die iets willen doen in de recreatie. Samen met de ondernemer te kijken naar wat kan en wanneer nodig naar de raad te komen met voorstellen om dit alsnog mogelijk te maken.

  Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld aan de heer Talma naar aanleiding van de motie.

  Na de eerste termijn geeft wethouder De Haan aan het amendement te steunen als bij het tweede beslispunt de woorden ‘uitwerking evalueren’ worden vervangen door ‘voortgang monitoren’. De indieners van het amendement gaan akkoord met de wijziging.
  Wat betreft de motie van FNP en PVV over de visie, stelt de wethouder voor om het laatste deel van de derde bullet te laten vervallen. Na ‘oan de ried’ komt dan een punt en de rest vervalt.
  De indieners van de motie gaan akkoord met de wijziging.

  Wethouder Spoelstra reageert positief op de motie van CDA, GBA, CU, VVD en PVV over mogelijkheden voor (grootschalige) recreatie.

  Op verzoek van de heer Talma wordt de vergadering geschorst van 20.13 - 20.19 uur.

  De heer Talma geeft aan dat er overleg is geweest over de motie van FNP en PVV over een integrale visie. De heer Van Kammen vult hierbij aan dat in overleg met de wethouder de motie als volgt wordt aangepast: het woord ‘fisy’ wordt gewijzigd in ‘útfiering’. En zoals voor de schorsing is gemeld, komt het laatste deel van de derde bullet te vervallen.

  Er worden enkele stemverklaringen gegeven:
  Stemverklaring de heer H.J. Graansma (PVV): de PVV stimt foar it amendemint en de moasjes. Dat dogge wy omdat wy fan betinken binne dat der ambysje toant wurde moat. Dat wol net sizze dat wy ús fine kinne yn it finale beslút. Want dat is ûnder de maat en lit net genôch ambysje sjen.
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): ik wol in stimferklearring jaan oer de moasje fan CDA, GBA, CU, VVD en PVV oer mooglikheden foar (grutskalige) rekreaasje: nei de útlis fan de wethâlder kin de FNP hjir yn meigean.
  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): wy wolle ek in stimferklearring jaan oer de moasje fan CDA, GBA, CU, VVD en PVV oer mooglikheden foar (grutskalige) rekreaasje: wy wienen twifelriedich, mar nei de útlis fan de hear Graansma, kinne wy hjir yn meigean.

  Stemming over (aangepaste) amendement:
  Met algemene stemmen (21) aangenomen.

  Stemming over (aangepaste) motie FNP en PVV:
  Met algemene stemmen (21) aangenomen.

  Stemming over motie CDA, GBA, CU, VVD en PVV:
  Met algemene stemmen (21) aangenomen.

  Stemming over raadsvoorstel, inclusief aangenomen amendement:
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, GroenLinks, VVD en dhr. Buising (18)
  Tegen: PvdA en PVV (3)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement, besloten:
  1. Vast te stellen als uitgangspunt voor beleid voor de jaren 2020 t/m 2030 de visie ‘Land waar je landt; eropuit in Noordoost-Fryslân: Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020/2030’;
  2. Deze beleidsnotitie vast te stellen voor een periode van 10 jaar, maar de voortgang daarvan om de 2 jaar te monitoren en de uitkomsten daarvan voor te leggen aan de raden;
  3. Kennis te nemen van de notitie ‘Reacties op visie Toerisme en Recreatie Noordoost-Fryslân 2020-2030’.


  Resultaat stemming:


  00:10:31 - 00:10:40 - IJ. van Kammen
  00:10:40 - 00:10:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:10:50 - 00:17:14 - IJ. van Kammen
  00:17:14 - 00:17:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:17:27 - 00:17:28 - IJ. van Kammen
  00:17:28 - 00:17:57 - F.D. Hoekstra
  00:17:57 - 00:18:38 - IJ. van Kammen
  00:18:38 - 00:19:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:19:19 - 00:20:19 - M.Y. Talma
  00:20:19 - 00:20:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:20:23 - 00:22:15 - M.Y. Talma
  00:22:15 - 00:22:22 - T.I. Veenstra
  00:22:22 - 00:23:00 - M.Y. Talma
  00:23:00 - 00:23:37 - IJ. van Kammen
  00:23:37 - 00:24:12 - M.Y. Talma
  00:24:12 - 00:24:34 - IJ. van Kammen
  00:24:34 - 00:24:54 - M.Y. Talma
  00:24:54 - 00:25:08 - IJ. van Kammen
  00:25:08 - 00:25:17 - M.Y. Talma
  00:25:17 - 00:25:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:18 - 00:25:19 - M.Y. Talma
  00:25:19 - 00:25:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:34 - 00:25:38 - T. Nicolai
  00:25:38 - 00:25:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:45 - 00:26:08 - S.W. Vegelin
  00:26:08 - 00:26:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:26:12 - 00:27:49 - T. Nicolai
  00:27:49 - 00:28:12 - M.Y. Talma
  00:28:12 - 00:28:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:28:18 - 00:28:31 - T. Nicolai
  00:28:31 - 00:28:48 - M.Y. Talma
  00:28:48 - 00:28:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:28:51 - 00:30:00 - E. Hooghiemstra
  00:30:00 - 00:30:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:30:10 - 00:31:16 - H.J. Graansma
  00:31:16 - 00:32:03 - IJ. van Kammen
  00:32:03 - 00:32:04 - M.Y. Talma
  00:32:53 - 00:34:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:34:12 - 00:34:24 - F.J. Hoekstra
  00:34:24 - 00:35:13 - IJ. van Kammen
  00:35:13 - 00:36:07 - M. de Haan (wethouder)
  00:36:07 - 00:36:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:36:14 - 00:36:19 - M. de Haan (wethouder)
  00:36:19 - 00:36:39 - IJ. van Kammen
  00:36:39 - 00:36:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:36:49 - 00:36:50 - IJ. van Kammen
  00:36:50 - 00:36:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:36:55 - 00:36:56 - IJ. van Kammen
  00:36:56 - 00:38:25 - M. de Haan (wethouder)
  00:38:25 - 00:38:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:38:26 - 00:38:27 - M. de Haan (wethouder)
  00:38:27 - 00:38:59 - IJ. van Kammen
  00:38:59 - 00:39:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:39:40 - 00:41:59 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:41:59 - 00:43:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:05 - 00:43:07 - M.Y. Talma
  00:43:07 - 00:43:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:10 - 00:48:52 - M.Y. Talma
  00:48:52 - 00:49:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:49:20 - 00:49:37 - M.Y. Talma
  00:49:37 - 00:49:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:49:38 - 00:49:49 - IJ. van Kammen
  00:49:49 - 00:49:53 - M.Y. Talma
  00:49:53 - 00:50:06 - IJ. van Kammen
  00:50:06 - 00:50:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:50:25 - 00:50:30 - M. de Haan (wethouder)
  00:50:30 - 00:51:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:00 - 00:51:09 - H.J. Graansma
  00:51:09 - 00:51:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:12 - 00:52:04 - H.J. Graansma
  00:52:04 - 00:52:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:05 - 00:52:07 - H.J. Graansma
  00:52:07 - 00:52:28 - IJ. van Kammen
  00:52:28 - 00:52:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:31 - 00:52:35 - T. Nicolai
  00:52:35 - 00:52:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:37 - 00:52:55 - T. Nicolai
  00:52:55 - 00:55:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 7

  Er zijn geen begrotingswijzigingen.

 • 8

  Wethouder Spoelstra reageert op opmerkingen en vragen uit de eerste termijn. Vervolgens wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Lits-locatie, Halbertsmastraat’ conform procedurevariant 1 vrij te geven voor de procedure.


  Resultaat stemming:


  00:55:49 - 00:57:54 - T. Nicolai
  00:57:54 - 00:58:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:58:14 - 00:59:19 - E. Hooghiemstra
  00:59:19 - 00:59:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:59:30 - 01:01:05 - S.D. van der Meer
  01:01:05 - 01:01:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:01:21 - 01:02:06 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:02:06 - 01:02:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:02:07 - 01:02:09 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:02:09 - 01:02:21 - T. Nicolai
  01:02:21 - 01:03:50 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:03:50 - 01:04:26 - T. Nicolai
  01:04:26 - 01:04:27 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:04:27 - 01:04:28 - T. Nicolai
  01:04:28 - 01:05:39 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:05:39 - 01:05:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:05:40 - 01:05:41 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:05:41 - 01:05:51 - M.C. Buising
  01:05:51 - 01:06:12 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:06:12 - 01:06:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:06:13 - 01:06:22 - H.J. Graansma
  01:06:22 - 01:06:23 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:06:23 - 01:06:25 - H.J. Graansma
  01:06:25 - 01:08:44 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:08:44 - 01:08:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:08:45 - 01:08:57 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:09:42 - 01:09:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:50 - 01:10:16 - R. van der Wal
  01:10:16 - 01:11:04 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:11:04 - 01:11:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:11:05 - 01:11:30 - R. van der Wal
  01:11:30 - 01:11:57 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:11:57 - 01:13:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 9

  Wethouder Bruining reageert op opmerkingen en vragen uit de eerste termijn. Vervolgens wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.

  Er worden enkele stemverklaringen gegeven:
  Stemverklaring de heer E. Hooghiemstra (CU): ik hear in soad krityske lûden oer de kosten en it proses, mar it is realistysk dat der ekstra budzjet frege wurdt. Wy kinne dan ek fan herte ynstimme mei dit plan dat grôtfol ambysje sit.
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): wy binne bliid mei dit plan. Wy hawwe ús betinkingen by de blauwe sône, mar dat sille sy ûnder elkoar oplosse moatte. Wy hoopje wol dat der yn de takomst yn dit hûs wat realistysker omgien wurdt mei sifers en dat de ried better yn posysje brocht wurdt as der kredieten oanfrege wurde.
  Stemverklaring de heer S.W. Vegelin (GBA): wy binne bliid dat it plan der troch is. Wy binne ek tefreden oer Pleatslik Belang, H&I en it kolleezje hoe ‘t hja dit oppakt ha. Wy binne minder te sprekken oer de finansjele tsjinslach, mar dêr is genôch oer sein.
  Stemming over raadsvoorstel:
  Met algemene stemmen (21) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Kennis te nemen van het Centrumplan;
  2. Een extra krediet van €500.000,- beschikbaar te stellen boven op het bedrag van €2.500.000,- dat in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld voor de voorbereiding en uitvoering;
  3. In te stemmen met een begrotingswijziging voor de verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten ter hoogte van €27.500,- ten laste van het begrotingssaldo.
  De vergadering wordt om 21.09 uur geschorst voor een moment met de gasten van de raad.


  Resultaat stemming:


  01:13:47 - 01:15:33 - F.D. Hoekstra
  01:15:33 - 01:15:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:15:50 - 01:19:30 - H.J. Graansma
  01:19:30 - 01:19:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:34 - 01:20:17 - H.J. Graansma
  01:20:17 - 01:20:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:20:30 - 01:22:26 - IJ. van Kammen
  01:22:26 - 01:22:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:34 - 01:23:50 - J.J. Zwaagstra
  01:23:50 - 01:24:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:08 - 01:26:37 - T. Nicolai
  01:26:37 - 01:27:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:11 - 01:29:06 - H. Bruining (wethouder)
  01:29:06 - 01:29:18 - H.J. Graansma
  01:29:18 - 01:29:41 - H. Bruining (wethouder)
  01:29:42 - 01:29:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:29:43 - 01:29:44 - H. Bruining (wethouder)
  01:29:44 - 01:30:18 - T. Nicolai
  01:30:18 - 01:31:19 - H. Bruining (wethouder)
  01:31:19 - 01:31:29 - F.J. Hoekstra
  01:31:29 - 01:32:30 - H. Bruining (wethouder)
  01:32:30 - 01:33:05 - IJ. van Kammen
  01:33:05 - 01:34:13 - H. Bruining (wethouder)
  01:34:13 - 01:34:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:34:13 - 01:34:15 - IJ. van Kammen
  01:34:16 - 01:34:31 - J.J. Zwaagstra
  01:34:31 - 01:34:51 - H. Bruining (wethouder)
  01:34:51 - 01:35:04 - IJ. van Kammen
  01:35:04 - 01:35:41 - H. Bruining (wethouder)
  01:36:04 - 01:36:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:36:23 - 01:37:09 - E. Hooghiemstra
  01:37:09 - 01:37:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:37:12 - 01:37:35 - IJ. van Kammen
  01:37:35 - 01:37:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:37:37 - 01:37:56 - S.W. Vegelin
  01:37:56 - 02:01:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 10

  De vergadering wordt heropend om 21.30 uur.

  De heer S.D. van der Meer (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt het college verzocht om er bij de regering op aan te dringen dat de laagvliegroute 10A helemaal van tafel gaat en daarvoor samen met de gemeenten en provincies op de route op te trekken tegen Defensie.

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt en verduidelijkende vragen gesteld naar aanleiding van de motie.

  Wethouder De Haan reageert positief op de motie.

  Stemming over motie:
  Stemverklaring de heer M.C. Buising: steatssiktaris Barbara Visser had op 18 febrewaris sein dat der foar 1 juli dúdlikheid komt oer de fleanrûtes. Ik fyn dat wy dat ôfwachtsje moatte.
  Stemverklaring de heer D. van Oosten (CU): uiteraard vinden wij de veiligheid van onze burgers van belang, maar ook de verdediging van ons land in het geval van calamiteiten. Wij zullen tegen deze motie stemmen.
  Voor: FNP, PvdA, CDA (Talma, Vriesema en Zandbergen) en GroenLinks (10)
  Tegen: CU, CDA (Terpstra, Van der Wal en Zwaagstra), GBA, PVV, VVD en dhr. Buising (11)
  Motie is verworpen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  02:03:01 - 02:03:05 - F.J. Hoekstra
  02:03:05 - 02:03:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:03:30 - 02:03:37 - T. Nicolai
  02:03:37 - 02:03:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:03:46 - 02:05:28 - S.D. van der Meer
  02:05:28 - 02:05:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:05:52 - 02:06:38 - F.J. Hoekstra
  02:06:38 - 02:06:55 - T. Nicolai
  02:06:55 - 02:07:12 - F.J. Hoekstra
  02:07:12 - 02:07:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:07:15 - 02:07:27 - S.D. van der Meer
  02:07:27 - 02:07:32 - F.J. Hoekstra
  02:07:32 - 02:07:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:07:48 - 02:08:03 - H.J. Graansma
  02:08:03 - 02:08:12 - S.D. van der Meer
  02:08:12 - 02:10:30 - H.J. Graansma
  02:10:30 - 02:10:45 - S.D. van der Meer
  02:10:45 - 02:11:30 - H.J. Graansma
  02:11:30 - 02:11:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:11:54 - 02:12:00 - M.C. Buising
  02:12:00 - 02:12:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:12:10 - 02:12:13 - M.C. Buising
  02:12:13 - 02:12:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:12:37 - 02:14:38 - M. de Haan (wethouder)
  02:14:38 - 02:14:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:14:43 - 02:15:14 - H.J. Graansma
  02:15:14 - 02:15:15 - M. de Haan (wethouder)
  02:15:15 - 02:15:36 - H.J. Graansma
  02:15:36 - 02:15:52 - M. de Haan (wethouder)
  02:15:52 - 02:16:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:16:10 - 02:16:57 - M.C. Buising
  02:16:57 - 02:17:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:17:03 - 02:17:21 - D. van Oosten
  02:17:21 - 02:19:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 11

  Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (waarnemend raadsvoorzitter) neemt het voorzitterschap over bij de punten 11 en 12.

  Mevrouw D. Vriesema (CDA) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt het college opgeroepen alles in het werk te stellen om de financiering voor het Fjildlab te regelen, voor het groei- en bloeiseizoen begint.

  Portefeuillehouder de heer Brouwer reageert positief op de motie.

  Er worden enkele vragen gesteld die worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Vervolgens wordt de motie in stemming gebracht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de heer M.Y. Talma (CDA) de raadzaal tijdens de stemming verlaat, in verband met mogelijke belangenverstrengeling.

  Stemming over motie:
  Stemverklaring de heer H.J. Graansma (PVV): wy stimme tsjin omdat wy fine dat der net nochris in kear in protte jild stoppe wurde moat yn in krystbeam dy’t folstrekt net nedich is en wat eins kontraproduktyf wurket.
  Voor: CDA (minus dhr. Talma), CU, GBA, FNP, VVD, PvdA, GroenLinks en dhr. Buising (19)
  Tegen: PVV (1)
  Motie is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  02:19:00 - 02:20:52 - D. Vriesema
  02:20:52 - 02:21:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:21:17 - 02:22:55 - D. Vriesema
  02:22:55 - 02:23:41 - IJ. van Kammen
  02:23:41 - 02:23:56 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:23:56 - 02:24:24 - D. Vriesema
  02:24:24 - 02:24:37 - IJ. van Kammen
  02:24:37 - 02:25:06 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:25:48 - 02:26:24 - H.J. Graansma
  02:26:24 - 02:26:52 - Plaatsvervangend voorzitter
 • 12

  De heer T.O. Brinkman (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt uitgesproken om protest aan te tekenen tegen het besluit tot het afschaffen van een koninklijke onderscheiding na minstens 20 jaar dienst als vrijwilliger bij de brandweer. Ook wordt het college verzocht dit kenbaar te maken aan de Kanselarij der Nederlandse Orden, de regering, de leden van de 1e en 2e Kamer en in afschrift aan de ministers Grapperhaus (justitie) en Ollongren (Binnenlandse zaken) en evenzo aan de gemeenteraden in Fryslân om steunbetuiging.

  Portefeuillehouder de heer Brouwer ontraadt de motie. Hij legt uit dat het automatisme van het krijgen van een koninklijke onderscheiding de reden is van de afschaffing. Bij het krijgen van een lintje moet het gaan om aantoonbare, bijzondere verdiensten in vrijwilligersactiviteiten en dat blijft bestaan.

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Op verzoek van de heer J.J. Zwaagstra (CDA) wordt de vergadering geschorst van 22.11 - 22.20 uur.

  De heer T.O. Brinkman (FNP) geeft na de schorsing aan dat de motie wordt ingetrokken. De indieners zijn het er over eens dat het automatisme van het krijgen van een lintje moet worden afgeschaft, maar dat dit dan ook moet gelden voor politici. Er komt de volgende keer een aangepaste motie, waarin dit wordt meegenomen.

  De motie is ingetrokken.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.  02:27:06 - 02:28:37 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  02:28:37 - 02:28:47 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:28:47 - 02:28:56 - J. Stellinga
  02:28:56 - 02:29:02 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:29:02 - 02:29:11 - J. Stellinga
  02:29:11 - 02:29:23 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:29:23 - 02:29:25 - J. Stellinga
  02:29:25 - 02:33:29 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  02:33:29 - 02:33:30 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:33:30 - 02:33:32 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  02:33:32 - 02:33:32 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:33:32 - 02:36:06 - J. Stellinga
  02:36:06 - 02:36:12 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:36:12 - 02:37:09 - T.O. Brinkman
  02:37:09 - 02:37:12 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:37:12 - 02:37:57 - J. Stellinga
  02:37:57 - 02:37:59 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:37:59 - 02:39:09 - H.J. Graansma
  02:39:09 - 02:39:16 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:39:16 - 02:39:55 - F.D. Hoekstra
  02:39:55 - 02:49:05 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:49:20 - 02:49:29 - J.J. Zwaagstra
  02:49:29 - 02:49:36 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:49:36 - 02:49:38 - J.J. Zwaagstra
  02:49:38 - 02:49:40 - T.O. Brinkman
  02:49:40 - 02:49:41 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:49:41 - 02:50:09 - T.O. Brinkman
  02:50:09 - 02:50:19 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:50:19 - 02:50:53 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  02:50:53 - 02:51:03 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:51:03 - 02:51:29 - J. Stellinga
  02:51:29 - 02:51:43 - Plaatsvervangend voorzitter
  02:51:43 - 02:52:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 13

  De heer O.F. Brouwer neemt het voorzitterschap weer over vanaf dit punt.

  De heer T.O. Brinkman (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt het college verzocht om Gedeputeerde Staten van Fryslân te houden aan het eerder ingenomen standpunt in ‘het Manifest van Friese Overheden over gas- en zoutwinning’ over de wenselijkheid van het omkeren van de bewijslast en dit ook aan de regering over te brengen.

  Wethouder Spoelstra reageert positief op de motie en zegt toe contact op te nemen met Gedeputeerde Staten.

  Stemming over motie:
  Met algemene stemmen (21) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  02:52:00 - 02:53:10 - T.O. Brinkman
  02:53:13 - 02:53:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:53:31 - 02:54:48 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:54:48 - 02:55:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 14

  De heer F.D. Hoekstra (GBA) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met de motie wordt het college verzocht:
  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot plaatsing van zonnedaken/zonnecar-ports op openbare parkeerruimtes (te denken valt hierbij aan grote parkeerterreinen nabij winkelcentra c.q. sportterreinen).
  • Hierbij tevens te onderzoeken bij Plaatselijk Belangen in hoeverre energiecoöperaties hierin willen/kunnen participeren.

  Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld naar aanleiding van de motie die worden beantwoord door de heer Hoekstra.

  Wethouder Jonker reageert positief op de motie en zegt toe deze te verwerken in de komende duurzaamheidsagenda.

  Stemming over motie:
  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): foar safier dit in ûndersyk is nei de mooglikheid ta pleatsing, stimt de VVD yn mei dizze moasje. Wy wolle wol graach witte wat de kosten binne as de sinnedaken pleatst wurde.
  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): de PvdA sil fansels ynstimme mei dizze moasje. Net allinne om de ynhâld, mar foaral om ‘t der einlings wat kin yn Achtkarspelen oangeande duorsumens.
  Voor: GBA, CU, CDA, PvdA, GroenLinks, dhr. Buising, FNP en VVD (20)
  Tegen: PVV (1)
  Motie is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  02:55:51 - 02:59:08 - F.D. Hoekstra
  02:59:08 - 02:59:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:10 - 02:59:11 - F.D. Hoekstra
  02:59:11 - 02:59:16 - F.J. Hoekstra
  02:59:16 - 02:59:29 - F.D. Hoekstra
  02:59:29 - 02:59:32 - F.J. Hoekstra
  02:59:32 - 02:59:51 - F.D. Hoekstra
  02:59:51 - 02:59:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:53 - 03:00:48 - H.J. Graansma
  03:00:48 - 03:00:56 - F.D. Hoekstra
  03:00:56 - 03:01:47 - H.J. Graansma
  03:01:47 - 03:02:01 - F.D. Hoekstra
  03:02:01 - 03:02:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:26 - 03:02:44 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:02:44 - 03:02:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:45 - 03:02:53 - F.J. Hoekstra
  03:02:53 - 03:03:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:03:02 - 03:03:16 - F.J. Hoekstra
  03:03:16 - 03:03:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:03:18 - 03:04:02 - T. Nicolai
  03:04:02 - 03:04:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 15

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.