Raadsvergadering

donderdag 28 maart 2019 19:30 - 22:45

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.


  00:00:11 - 00:02:28 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 2

  Afmelding: Dhr. F.J. Hoekstra (VVD). • De voorzitter deelt mee dat de heer M.C. Buising vorige week heeft bekend gemaakt dat hij geen deel meer uitmaakt van de GBA-fractie, maar zelfstandig verder gaat onder de naam Raadslid Buising. Hij zit ook op een andere plek in de raadzaal. • Wethouder Bruining deelt mee dat Liander het beroep op de precariozaak over 2014 en 2015 heeft ingetrokken. Dit betekent dat de bedragen die wij heffen over die jaren vrijvallen. Over 2014 komt een bedrag vrij van ruim 8 ton en over 2015 is dat 1,1 miljoen. De jaren 2016 t/m 2018 zijn niet meegenomen omdat de rechter er niet aan te pas is gekomen. Liander heeft om haar moverende redenen de beroepsprocedure over de jaren 2014 en 2015 gestaakt. Met ingang van 2022 wordt de precariobelasting afgeschaft. • De heer S.W. Vegelin (GBA): bij agendapunt 7 staat de motie vreemd aan de orde van de dag van GBA en PVV over de takendiscussie. Deze motie komt van de heer Buising, dus die leggen we bij hem terug. De motie zal worden ingediend door Raadslid Buising en de PVV. Afsprakenlijst Geen opmerkingen.  00:02:28 - 00:03:20 - H. Bruining (wethouder)
  00:03:20 - 00:03:27 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:03:27 - 00:03:37 - T. Nicolai
  00:03:37 - 00:04:06 - H. Bruining (wethouder)
  00:04:06 - 00:04:12 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:04:12 - 00:04:33 - S.D. van der Meer
  00:04:33 - 00:04:36 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:04:53 - 00:05:12 - S.W. Vegelin
  00:05:12 - 00:05:15 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:05:15 - 00:05:19 - M.C. Buising
  00:05:19 - 00:05:44 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:05:44 - 00:06:32 - IJ. van Kammen
 • 3

  De heer IJ. van Kammen (FNP) stelt voor om agendapunt 10 (Voorontwerp-bestemmingsplan ’t Maskelyn) vóór agendapunt 9 (Bouwgrondexploitatie ’t Maskelyn) te behandelen. De reden hiervoor is dat er bij agendapunt 10 een amendement ligt, dat effect heeft op het raadsbesluit bij agendapunt 9. Wethouder Spoelstra: deze volgorde is bewust gekozen, omdat eerst de exploitatie moet worden vastgesteld, voordat er een besluit kan worden genomen over het bestemmingsplan. Hij zal uitzoeken of de volgorde omgedraaid kan worden en komt er later in de vergadering op terug. De agenda wordt met bovengenoemde opmerking vastgesteld.  00:06:32 - 00:06:41 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:06:41 - 00:07:05 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:07:05 - 00:07:16 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:07:16 - 00:07:25 - IJ. van Kammen
  00:07:25 - 00:10:31 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 4

  De besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.


 • 5

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten de heer drs. H.S. Halbersma uit Dokkum met ingang van 1 april 2019 voor een periode van vier jaar tot 31 maart 2023 te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Achtkarspelen.


  Resultaat stemming:

 • 6

  De behandeling van dit onderwerp is een voortzetting van de discussie tijdens de vorige raadsvergadering. Er ligt vanuit de vorige raadsvergadering een amendement namens de fracties FNP, PvdA, PVV, VVD. GroenLinks en Raadslid Buising dienen het amendement nu mede in: Amendemint FNP, PvdA, PVV, VVD, GL en Raadslid Buising oer ymplementaasje 0-100+-teams binnen besteand budzjet Wiziging: It beslút sa oan te passen: De foarstelde ymplemintaasje binnen it besteande budzjet Sosjaal Domein te realisearjen, mei eigen minsken en sûnder ynhier fan tredden út te fieren. 1. Een krediet van € 127.500 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de 0-100+-teams in de ambtelijke organisatie 8KTD. 2. De begroting conform dit besluit te wijzigen ten laste van het begrotingssaldo 2019. Taljochting: • Der is in mânsk tekoart op it Sosjaal Domein. • It kolleezje hat noch hielendal gjin konkrete útstellen rjochting de ried formulearre om dizze tekoarten op te heinen. • It koalysje-akkoart jout dúdlik oan dat Achtkarspelen de ynset fan jeugd- en doarpeteams yn gearwurking mei Tytstjerksteradiel binnen de besteande budzjetten realisearje wol. In de eerste termijn dient mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) mede namens GroenLinks een motie in over duidelijkheid mogelijke meerkosten overname personeel. In de motie wordt het college opgeroepen op voorhand (voor besluitvorming) duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke meerkosten, in plaats van minder loonkosten door overname van het personeel. Er wordt een verduidelijkende vraag gesteld aan mevrouw Dotinga naar aanleiding van de motie. Vervolgens dient mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) mede namens de fracties PvdA, GL, PVV en Raadslid Buising een motie van treurnis in. In de motie wordt diepe treurnis uitgesproken over de hele gang van zaken rondom het sociaal domein. Er worden enkele opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de motie van treurnis. Dhr. J.J. Zwaagstra (CDA) dient mede namens de fracties CU en GBA het volgende amendement in: Amendement CDA, CU en GBA inzake implementatie van de 0-100+-teams Wijziging: Het huidige besluit te schrappen: 1. Een krediet van € 127.500 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de 0-100+-teams in de ambtelijke organisatie 8KTD. 2. De begroting conform dit besluit te wijzigen ten laste van het begrotingssaldo 2019. En te vervangen door: 1. Maximaal €100.000 ter beschikking te stellen voor de implementatie van de 0-100+-teams in de ambtelijke organisatie 8KTD. 2. De begroting hiervoor te wijzigen ten laste van het begrotingssaldo 2019. 3. De kosten voor bedrijfsvoering als investering op te voeren en dit te verwerken in de begroting 2020. 4. De implementatie van de 0-100+-teams voortvarend ter hand te nemen. Toelichting: • Er zijn in 2018 kosten gemaakt die meegenomen worden als overschrijding in de jaarrekening. Deze kosten kunnen niet meer meegenomen worden in een begrotingswijziging in 2019. • De kosten van bedrijfsmiddelen zoals ICT en bureaus worden zoals gebruikelijk geactiveerd. De kapitaallasten hiervan worden meegenomen in de structurele begroting. Eenmalige en structurele uitgaven moeten niet door elkaar gehaald worden. • Het gaat in deze aanvraag over eenmalige implementatiekosten die leiden tot een structureel effect binnen het sociaal domein van Achtkarspelen. • We willen zoveel mogelijk de kosten die gemaakt worden opvangen in de huidige begroting en organisatie zonder dat dit ten koste gaat van de zorg. • Goede 0-100+-teams zijn een onmisbaar onderdeel voor de doorontwikkeling van het sociaal domein in 8K. Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld aan de heer Zwaagstra naar aanleiding van het amendement. Op verzoek van het college wordt de vergadering geschorst van 20.24 – 20.29 uur. Wethouder Bruining reageert op hetgeen is gezegd over de ambtenaren en de organisatie. Wethouder Jonker geeft een reactie op de eerste termijn en op de ingediende amendementen en moties. Het amendement van de fracties FNP, PvdA, PVV, VVD, GL en Raadslid Buising over de implementatie van de 0-100+-teams binnen het bestaande budget wordt ontraden. Wethouder Jonker reageert positief op het amendement van de fracties CDA, CU en GBA. De motie van FNP en GroenLinks over duidelijkheid mogelijke meerkosten overname personeel is overbodig. De subsidies die we betalen aan de moederorganisaties vervallen op het moment dat we de mensen in eigen dienst nemen en dat leidt niet tot meerkosten. Dit is een project dat binnen het budget gerealiseerd kan worden. Na een discussie in de tweede termijn wordt de vergadering op verzoek van mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) geschorst van 20.59 – 21.01 uur. Mevrouw Dotinga (FNP) zegt de motie over de overname van personeel in te willen trekken na de uitleg van de wethouder. Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl. Stemming over amendement FNP, PvdA, PVV, VVD, GL en RB: Stemverklaring de heer J.J. Zwaagstra (CDA): dit amendemint ropt op it budzjet te heljen út it sosjaal domein. Wy kinne dêr net mei ynstimme, want wy fine dat dat ten koste giet fan de boargers. Wy fine it in ynvestearring yn it sosjaal domein sels. Voor: PvdA, FNP, GL, PVV en Raadslid Buising (9) Tegen: CDA, CU en GBA (11) Amendement is verworpen. Stemming over amendement CDA, CU en GBA: Voor: CDA, CU en GBA (11) Tegen: FNP, PvdA, PVV, GL en Raadslid Buising (9) Amendement is aangenomen. Stemming over raadsvoorstel, inclusief aangenomen amendement: Stemverklaring mevrouw T.I. Veenstra (GL): der binne noch te folle ûndúdlikheden yn it stik. Kommende wike binne der ek wer gearkomsten oer it sosjaal domein. Ik hoopje dat wy der mei syn allen ta komme kinne dat it jild giet nei de minsken en net nei in manager of oare djoere minsken. Voor: CDA, CU en GBA (11) Tegen: FNP, PvdA, PVV, GL en Raadslid Buising (9) Raadsvoorstel is aangenomen. Na stemming wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement, besloten: 1. Maximaal €100.000 ter beschikking te stellen voor de implementatie van de 0-100+-teams in de ambtelijke organisatie 8KTD. 2. De begroting hiervoor te wijzigen ten laste van het begrotingssaldo 2019. 3. De kosten voor bedrijfsvoering als investering op te voeren en dit te verwerken in de begroting 2020. 4. De implementatie van de 0-100+-teams voortvarend ter hand te nemen. Stemming over motie van treurnis Voor: PvdA, FNP, GL, PVV en Raadslid Buising (9) Tegen: CDA, CU en GBA (11) Motie is verworpen. De vergadering wordt om 21.08 uur geschorst voor een moment met de gasten van de raad.


  Resultaat stemming:


  00:10:31 - 00:13:20 - M. Dotinga-van der Veen
  00:13:20 - 00:13:25 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:13:25 - 00:13:48 - J.J. Zwaagstra
  00:14:12 - 00:14:24 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:14:24 - 00:14:27 - J.J. Zwaagstra
  00:14:27 - 00:14:38 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:14:38 - 00:15:35 - J.J. Zwaagstra
  00:15:35 - 00:15:39 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:15:39 - 00:16:35 - J.J. Zwaagstra
  00:16:35 - 00:17:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:17:02 - 00:17:09 - M. Dotinga-van der Veen
  00:17:09 - 00:17:16 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:17:16 - 00:17:35 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:17:35 - 00:18:40 - M. Dotinga-van der Veen
  00:18:40 - 00:18:45 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:18:45 - 00:19:05 - M. Dotinga-van der Veen
  00:19:05 - 00:19:13 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:19:13 - 00:20:01 - M. Dotinga-van der Veen
  00:20:01 - 00:20:06 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:20:06 - 00:22:18 - M. Dotinga-van der Veen
  00:22:18 - 00:22:22 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:22:22 - 00:22:23 - M. Dotinga-van der Veen
  00:22:23 - 00:22:33 - D. van Oosten
  00:22:33 - 00:22:36 - M. Dotinga-van der Veen
  00:22:36 - 00:22:42 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:22:42 - 00:23:25 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:23:25 - 00:23:33 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:23:33 - 00:23:54 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:23:54 - 00:23:56 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:23:56 - 00:24:02 - J. Stellinga
  00:24:02 - 00:24:17 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:24:17 - 00:25:29 - F.D. Hoekstra
  00:25:29 - 00:25:32 - J. Stellinga
  00:25:32 - 00:25:38 - F.D. Hoekstra
  00:25:38 - 00:25:39 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:25:39 - 00:26:12 - J. Stellinga
  00:26:12 - 00:26:16 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:26:16 - 00:26:29 - F.D. Hoekstra
  00:26:29 - 00:26:32 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:26:32 - 00:26:40 - J. Stellinga
  00:26:40 - 00:27:17 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:27:17 - 00:28:15 - J.J. Zwaagstra
  00:28:15 - 00:28:17 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:28:17 - 00:30:35 - J.J. Zwaagstra
  00:30:35 - 00:30:47 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:30:47 - 00:31:07 - S.D. van der Meer
  00:31:07 - 00:31:27 - J.J. Zwaagstra
  00:31:27 - 00:31:30 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:31:30 - 00:31:55 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:31:55 - 00:32:04 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:32:04 - 00:32:10 - H.J. Graansma
  00:32:10 - 00:32:17 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:32:17 - 00:32:28 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:32:28 - 00:32:29 - H.J. Graansma
  00:32:29 - 00:33:08 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:33:08 - 00:34:37 - M.C. Buising
  00:34:37 - 00:34:42 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:34:42 - 00:34:54 - J.J. Zwaagstra
  00:34:54 - 00:35:01 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:35:15 - 00:35:32 - J. Stellinga
  00:35:32 - 00:35:38 - F.D. Hoekstra
  00:35:38 - 00:35:50 - J. Stellinga
  00:35:50 - 00:35:54 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:35:54 - 00:39:01 - J. Stellinga
  00:39:01 - 00:39:05 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:39:05 - 00:39:06 - J. Stellinga
  00:39:06 - 00:39:31 - D. van Oosten
  00:39:31 - 00:39:58 - J. Stellinga
  00:39:58 - 00:40:18 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:40:18 - 00:40:20 - J. Stellinga
  00:40:20 - 00:40:23 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:40:23 - 00:44:40 - J. Stellinga
  00:44:40 - 00:45:21 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:45:27 - 00:47:05 - H.J. Graansma
  00:47:05 - 00:47:08 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:47:08 - 00:47:31 - D. van Oosten
  00:47:31 - 00:47:35 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:47:35 - 00:47:44 - H.J. Graansma
  00:47:44 - 00:47:52 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:47:52 - 00:48:20 - D. van Oosten
  00:48:20 - 00:48:23 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:48:23 - 00:49:26 - H.J. Graansma
  00:49:26 - 00:49:34 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:49:34 - 00:50:43 - H.J. Graansma
  00:50:43 - 00:50:56 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:50:56 - 00:51:17 - H.J. Graansma
  00:51:17 - 00:51:20 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:51:20 - 00:51:21 - T.I. Veenstra
  00:51:21 - 00:51:23 - J. Stellinga
  00:51:23 - 00:51:24 - T.I. Veenstra
  00:51:24 - 00:51:25 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:51:25 - 00:52:38 - T.I. Veenstra
  00:52:38 - 00:58:02 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  00:59:13 - 01:02:42 - H. Bruining (wethouder)
  01:02:42 - 01:02:51 - J. Stellinga
  01:02:51 - 01:02:52 - H. Bruining (wethouder)
  01:02:52 - 01:02:53 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:02:53 - 01:04:26 - H. Bruining (wethouder)
  01:04:26 - 01:04:28 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:04:28 - 01:05:03 - H. Bruining (wethouder)
  01:05:03 - 01:05:12 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:05:12 - 01:05:33 - H.J. Graansma
  01:05:33 - 01:05:44 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:05:44 - 01:06:13 - H.J. Graansma
  01:06:13 - 01:06:30 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:06:30 - 01:06:38 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:06:38 - 01:06:52 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:06:52 - 01:09:04 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:09:04 - 01:09:07 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:09:07 - 01:09:22 - M. Dotinga-van der Veen
  01:09:22 - 01:10:12 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:10:12 - 01:10:14 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:10:14 - 01:10:41 - J. Stellinga
  01:10:41 - 01:10:42 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:10:42 - 01:10:44 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:10:44 - 01:11:42 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:11:42 - 01:11:49 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:11:49 - 01:12:08 - M. Dotinga-van der Veen
  01:12:08 - 01:13:00 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:13:00 - 01:13:08 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:13:08 - 01:13:41 - H.J. Graansma
  01:13:41 - 01:14:15 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:14:15 - 01:14:30 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:14:30 - 01:14:33 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:14:33 - 01:14:57 - H.J. Graansma
  01:14:57 - 01:15:09 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:15:09 - 01:15:13 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:15:13 - 01:15:16 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:15:16 - 01:16:12 - M.C. Buising
  01:16:12 - 01:16:19 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:16:19 - 01:16:22 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:16:22 - 01:16:27 - M.C. Buising
  01:16:27 - 01:16:29 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:16:29 - 01:16:33 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:16:33 - 01:16:34 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:16:34 - 01:17:00 - M. Dotinga-van der Veen
  01:17:00 - 01:17:10 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:17:10 - 01:17:52 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:18:00 - 01:18:07 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:18:07 - 01:18:14 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:18:14 - 01:19:48 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:19:48 - 01:19:55 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:19:55 - 01:19:56 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:19:56 - 01:20:08 - M. Dotinga-van der Veen
  01:20:09 - 01:20:42 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:20:42 - 01:21:03 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:21:03 - 01:21:13 - T.O. Brinkman
  01:21:13 - 01:21:23 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:21:23 - 01:22:10 - T.O. Brinkman
  01:22:10 - 01:22:11 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:22:11 - 01:22:42 - D. van Oosten
  01:22:42 - 01:23:29 - J. Stellinga
  01:23:29 - 01:23:34 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:23:34 - 01:25:09 - J. Stellinga
  01:25:09 - 01:25:12 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:25:12 - 01:26:01 - H.J. Graansma
  01:26:01 - 01:26:04 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:26:04 - 01:26:27 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:26:27 - 01:26:28 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:26:28 - 01:26:31 - H.J. Graansma
  01:26:31 - 01:26:38 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:26:38 - 01:27:16 - IJ. van Kammen
  01:27:16 - 01:27:24 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:27:24 - 01:27:36 - M. Dotinga-van der Veen
  01:27:36 - 01:29:36 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:30:27 - 01:30:53 - M. Dotinga-van der Veen
  01:30:53 - 01:31:54 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:31:54 - 01:32:00 - J.J. Zwaagstra
  01:32:00 - 01:32:04 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:32:04 - 01:32:15 - J.J. Zwaagstra
  01:32:15 - 01:34:34 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:34:34 - 01:35:00 - T.I. Veenstra
  01:35:00 - 01:54:16 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 6.4
 • 7

  De vergadering wordt heropend om 21.26 uur. De voorzitter komt terug op het verzoek van de heer IJ. van Kammen (FNP) om de behandeling van de agendapunten 9 en 10 om te draaien. Wethouder Spoelstra deelt mee dat de beide agendapunten tegelijk kunnen worden behandeld en dat het amendement in zijn totaliteit kan worden meegenomen. De heer M.C. Buising (RB) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt het college opgeroepen tot het voeren van een organisatiebrede takendiscussie om hiermee te onderzoeken of er ruimte in de begroting kan worden gemaakt. Er worden enkele opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de motie. Wethouder Bruining reageert positief op de motie. Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl. Stemming: Met algemene stemmen (20) aangenomen.


  Resultaat stemming:


  01:55:33 - 01:56:24 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:56:24 - 01:58:40 - M.C. Buising
  01:58:40 - 01:58:44 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  01:58:44 - 02:00:02 - M.C. Buising
  02:00:02 - 02:00:18 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:00:21 - 02:00:27 - J. Stellinga
  02:00:27 - 02:00:30 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:00:30 - 02:00:32 - J. Stellinga
  02:00:32 - 02:00:36 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:00:36 - 02:01:48 - J. Stellinga
  02:01:48 - 02:01:54 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:01:54 - 02:02:32 - H.J. Graansma
  02:02:32 - 02:02:49 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:02:49 - 02:02:57 - H. Bruining (wethouder)
  02:02:57 - 02:02:58 - J. Stellinga
  02:02:58 - 02:02:59 - H. Bruining (wethouder)
  02:02:59 - 02:03:33 - J. Stellinga
  02:03:33 - 02:05:08 - H. Bruining (wethouder)
  02:05:08 - 02:05:11 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:05:11 - 02:05:36 - M.C. Buising
  02:05:36 - 02:05:39 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:05:39 - 02:05:49 - H.J. Graansma
  02:05:49 - 02:07:17 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 8

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt en verduidelijkende vragen gesteld, die worden beantwoord door de wethouders Jonker en De Haan. Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl. Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1. De nieuwe ontwikkelingen algemene uitkering van € 59.000 uit het Gemeentefonds neutraal te verwerken in de begroting over de diverse programma’s. In programma 0 vindt verwerking van de verhoging van de algemene uitkering plaats, de functionele uitgaven daartegenover vinden plaats binnen programma 6 en 7. 2. Het budget voor het opstellen van de mobiliteitsvisie van € 5.800 in het kader van de Krimpgelden te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van de algemene reserve. 3. De bijdrage van € 60.000 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw/verbouw ‘It Skieppehok’ op het terrein van ‘De Spitkeet’ in Harkema en deze ten laste te brengen van de algemene reserve. 4. Het budget voor het onderhoud groen te herstellen door € 36.500 te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van het begrotingssaldo.


  Resultaat stemming:


  02:07:17 - 02:09:16 - T. Nicolai
  02:09:16 - 02:09:21 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:09:21 - 02:09:22 - T. Nicolai
  02:09:22 - 02:09:46 - M.C. Buising
  02:09:46 - 02:09:51 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:09:51 - 02:10:07 - T. Nicolai
  02:10:07 - 02:10:14 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:10:15 - 02:10:54 - T. Nicolai
  02:10:54 - 02:11:32 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:11:33 - 02:11:42 - T. Nicolai
  02:11:42 - 02:11:51 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:11:51 - 02:12:19 - M. de Haan (wethouder)
  02:12:19 - 02:13:18 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 9

  De agendapunten 9 en 10 worden tegelijk behandeld. In de eerste termijn dient de heer IJ. van Kammen (FNP) een amendement in bij agendapunt 10. Amendemint FNP oer nij plan foar fjouwer wenten ‘t Maskelyn Stynsgea Wiziging: It beslút sa oan te passen: 1. Kennis te nemen van het besluit om het voorontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie ‘t Maskelyn Augustinusga en de nieuwe welstandscriteria voor deze locatie inspraak- en overlegrijp te verklaren; en 2. Te kiezen voor procedurevariant 1, waarbij de raad het bestemmingsplan bij vaststelling terugziet. 1. Om foar de lokaasje ‘t Maskelyn in plan te ûntwikkeljen mei rûmte foar fjouwer wenten yn stee fan twa. Na de eerste termijn geeft wethouder Spoelstra aan het amendement te ontraden. Er worden enkele opmerkingen gemaakt en verduidelijkende vragen gesteld, die worden beantwoord door wethouder Spoelstra. Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl. Stemming over amendement FNP: Stemverklaring de heer M.C. Buising (RB): de útkering út it skeafûns fan NAM en Vermillion is in moai alternatyf om in diel fan de kosten fan te dekken. Ik sil yn elts gefal foar it amendemint stimme. Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): it soe in gemiste kâns wêze foar benammen de jeugd fan Stiensgea as dit amendemint net oannaam wurdt. Stemverklaring de heer E. Hooghiemstra (CU): wy binne fan miening dat hjir goed handele is troch te ynventarisearjen wat der spilet yn it doarp. As der fraach is, moat dat ek blike en moat men harren ek melde. As blykt fan net, fine wy dat wy hjir net yn mei gean moatte. Voor: FNP, PVV, PvdA en Raadslid Buising (8) Tegen: CDA, CU, GBA en GL (12) Amendement is verworpen. Stemming over raadsvoorstel agendapunt 9 (Bouwgrondexploitatie): Voor: CDA, CU, GBA, GL, FNP, PvdA en Raadslid Buising (19) Tegen: PVV (1) Raadsvoorstel is aangenomen. Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. De gemeentelijke bouwgrondexploitatie locatie ‘t Maskelyn te Augustinusga vast te stellen. 2. Het benodigde uitvoeringskrediet voor de uitvoering ad. € 156.600 beschikbaar te stellen, deze wordt financieel gedekt uit de te realiseren grondopbrengsten. 3. Voor het te verwachten negatieve saldo op de grondexploitatie ‘t Maskelyn- ter waarde van € 81.000 een voorziening te treffen. 4. De benodigde gronden in te brengen in de bouwgrondexploitatie. Stemming over raadsvoorstel agendapunt 10 (Bestemmingsplan): Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): de FNP is net rankuneus. Wy sille foar it riedsútstel stimme, want wy wolle Stiensgea de lêste beide wenninkjes net ûnthalde. Voor: CDA, CU, GBA, GL, FNP, PvdA en Raadslid Buising (19) Tegen: PVV (1) Raadsvoorstel is aangenomen. Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. Kennis te nemen van het besluit om het voorontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie ‘t Maskelyn Augustinusga en de nieuwe welstandscriteria voor deze locatie inspraak- en overlegrijp te verklaren; en 2. Te kiezen voor procedurevariant 1, waarbij de raad het bestemmingsplan bij vaststelling terugziet.


  Resultaat stemming:


  02:13:18 - 02:13:25 - IJ. van Kammen
  02:13:25 - 02:13:29 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:13:29 - 02:17:35 - IJ. van Kammen
  02:17:35 - 02:17:49 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:17:49 - 02:17:50 - IJ. van Kammen
  02:17:50 - 02:18:43 - T. Nicolai
  02:18:43 - 02:18:44 - IJ. van Kammen
  02:18:44 - 02:18:47 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:18:47 - 02:19:39 - IJ. van Kammen
  02:19:39 - 02:20:14 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:20:14 - 02:20:15 - R. van der Wal
  02:20:42 - 02:20:48 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:20:48 - 02:20:49 - R. van der Wal
  02:20:49 - 02:21:01 - IJ. van Kammen
  02:21:01 - 02:21:16 - R. van der Wal
  02:21:16 - 02:21:19 - IJ. van Kammen
  02:21:19 - 02:21:54 - R. van der Wal
  02:21:54 - 02:22:02 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:22:02 - 02:22:35 - IJ. van Kammen
  02:22:35 - 02:22:39 - R. van der Wal
  02:22:39 - 02:23:07 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:23:07 - 02:27:40 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:27:40 - 02:27:46 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:27:46 - 02:29:15 - IJ. van Kammen
  02:29:15 - 02:29:55 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:29:55 - 02:30:03 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:30:03 - 02:30:05 - H.J. Graansma
  02:30:05 - 02:30:14 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:30:14 - 02:30:25 - M.C. Buising
  02:30:25 - 02:31:00 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:31:00 - 02:32:01 - H.J. Graansma
  02:32:01 - 02:33:04 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:33:04 - 02:33:07 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:33:07 - 02:33:22 - H.J. Graansma
  02:33:22 - 02:33:30 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:33:30 - 02:34:28 - T. Nicolai
  02:34:28 - 02:35:04 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:35:04 - 02:35:07 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:35:07 - 02:35:44 - R. van der Wal
  02:35:44 - 02:36:25 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:36:25 - 02:36:26 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:36:26 - 02:36:48 - M.C. Buising
  02:36:48 - 02:37:02 - J. Spoelstra (wethouder)
  02:37:02 - 02:37:51 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:37:51 - 02:38:07 - M.C. Buising
  02:38:07 - 02:38:09 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:38:09 - 02:38:32 - IJ. van Kammen
  02:38:32 - 02:38:35 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:38:35 - 02:38:57 - E. Hooghiemstra
  02:38:57 - 02:41:03 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 10
 • 10.1
 • 11

  In verband met de lengte van de agenda en het feit dat er na afloop van de raadsvergadering nog een besloten vergadering plaatsvindt, stelt de voorzitter voor om eventueel een extra raadsvergadering te houden op donderdag 11 april tussen 16.00 -18.00 uur. Er worden enkele opmerkingen gemaakt en verduidelijkende vragen gesteld, die worden beantwoord door wethouder Bruining. Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl. Stemming over raadsvoorstel Stemverklaring de heer H.J. Graansma (PVV): de PVV fynt dat der wat barre moat op de grûneksploitaasje yn syn algemienheid. Der wurdt te folle ferlies makke, mar wy fine tagelyk dat bedriuwenterreinen stimulearre wurde moatte en dat de prizen skerp en leech hâlden wurde moatte om de bedriuwichheid in flinke ympuls te jaan. Wy sille hjir foar stimme. Stemverklaring de heer S.D. van der Meer (FNP): wy ha wol grutte moaite mei it finansjele plaatsje, mar wy wolle it ek net blokkere, dus wy geane mei yn dit stik. Voor: gehele raad (20) Raadsvoorstel is aangenomen. Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. De gemeentelijke bouwgrondexploitatie Bolster vast te stellen. 2. Het benodigde uitvoeringskrediet voor de uitvoering ad. € 313.126 beschikbaar te stellen, deze wordt financieel gedekt uit de te realiseren grondopbrengsten. 3. Voor het te verwachten positieve saldo op de grondexploitatie Bolster Harkema ter waarde van € 100 na rato van realisatie toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De benodigde gronden vanuit de ‘ruwe gronden’ in te brengen in de bouwgrondexploitatie.


  Resultaat stemming:


  02:43:15 - 02:45:41 - T. Nicolai
  02:45:41 - 02:45:45 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:45:45 - 02:45:49 - S.D. van der Meer
  02:45:49 - 02:45:52 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:45:52 - 02:46:11 - S.D. van der Meer
  02:46:11 - 02:46:20 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:46:20 - 02:46:37 - H. Bruining (wethouder)
  02:46:37 - 02:46:41 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:46:41 - 02:46:54 - T. Nicolai
  02:46:54 - 02:46:55 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:46:58 - 02:48:09 - H. Bruining (wethouder)
  02:48:09 - 02:48:10 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:48:10 - 02:48:12 - H. Bruining (wethouder)
  02:48:12 - 02:48:16 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:48:16 - 02:48:59 - IJ. van Kammen
  02:48:59 - 02:49:34 - H. Bruining (wethouder)
  02:49:34 - 02:49:36 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:49:36 - 02:49:50 - IJ. van Kammen
  02:49:50 - 02:50:10 - H. Bruining (wethouder)
  02:50:10 - 02:50:15 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:50:15 - 02:50:47 - T. Nicolai
  02:50:47 - 02:51:06 - H. Bruining (wethouder)
  02:51:06 - 02:51:24 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:51:24 - 02:51:53 - H.J. Graansma
  02:51:53 - 02:51:59 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:51:59 - 02:52:12 - S.D. van der Meer
  02:52:12 - 02:53:16 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 12

  Stemming over raadsvoorstel Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): yn de kontrôlekommisje ha wy dit punt twa kear oan de oarder hân en yn de ynformaasjekarrûsel is in dúdlike útlis kaam, mei dank oan de amtners. Ik snap it no en dêrom kinne wy foar stimme. Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): der steane in oantal dingen yn it stik dy’t meer útlis freegje. Ynkoarten kom ik dêr op werom en ik wol nochris in kear bepaalde dingen út dit stik op de agenda ha. Stemverklaring de heer R. van der Wal (CDA): ik slút my oan by de hear Nicolai, ús fraksje wie ek bysûnder bliid mei dit stik. Us einkonklúzje is wol dat wy as ried sitte te springen om in dúdlike wenfysje fan dit bestjoer. Wy roppe it kolleezje op om dêrmei te avensearjen. Voor: gehele raad (20) Raadsvoorstel is aangenomen. Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. Het meerjarenprogramma grondexploitaties 2018 goed te keuren en de uitkomsten te verwerken in de jaarrekening 2018; 2. Het krediet voor de jaren 2019 en 2020 zoals opgenomen in het rapport goed te keuren en te verwerken in de begroting; 3. De volgende bouwgrondexploitaties af te sluiten per 1-1-2019: 301 Lauwerskwartier fase 1, 002 De Boppelanen, 005 De Swadde, 010 Munewyk, 015 De Singel, 016 Centrum Harkema en 095 De Wiken; 4. Te beschikken over de reserve weerstandsvermogen ad € 225.000 voor de kosten van woonrijp maken Vierstromenland Surhuisterveen.


  Resultaat stemming:


  02:53:16 - 02:53:23 - T. Nicolai
  02:53:23 - 02:53:31 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:53:31 - 02:54:10 - T. Nicolai
  02:54:10 - 02:54:19 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:54:19 - 02:54:50 - IJ. van Kammen
  02:54:50 - 02:55:15 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:55:15 - 02:55:47 - R. van der Wal
  02:55:47 - 02:56:54 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 13

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2018. 2. De mutaties in de decentralisatie uitkeringen van de algemene via een neutrale begrotingswijziging op te nemen in de begroting 2019


  Resultaat stemming:

 • 14

  Er wordt een verduidelijkende vraag gesteld, die wordt beantwoord door wethouder De Haan. Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl. Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. Het voornemen uit te spreken om de ondergrond en de weg naar de autoboxen aan de Bindert Japiksstrjitte te Drogeham te onttrekken aan de openbaarheid. 2. Bij geen ingediende bezwaren op het voornemen onder punt 1 over te gaan tot de onttrekking aan de openbaarheid van het tracé zoals aangegeven op de situatietekening.


  Resultaat stemming:


  02:56:54 - 02:57:15 - S.D. van der Meer
  02:57:15 - 02:57:16 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  02:57:16 - 02:57:26 - M. de Haan (wethouder)
  02:57:26 - 02:57:58 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 15

  Utwreiding tal buorskippen mei in buorskipsboerd yn Achtkarspelen In de eerste termijn dient de heer T.O. Brinkman (FNP) mede namens de fracties CDA, CU, GBA, PVV, PvdA, Raadslid Buising en GL drie amendementen in: Amendemint FNP,CDA, CU, GBA, PVV, PvdA, Buising en GL oer stavering buorskippen Oanfolling: It beslút sa oan te passen (fetprinte en ûnderstreepte tekst): 1. Yn 2019 it tal buorskippen mei in buorskipsboerd mei acht lokaasjes út te wreidzjen. 2. De nammen fan dizze acht lokaasjes sa fêst te stellen: - It Wyldfjild - It Jachtfjild - Mûntsetille - It Utlân - Dykhuzen - Blauhûs - Bouwetille - De Hamsterpein. 3. In kredyt fan €19.800,00 ekskl. btw beskikber te stellen foar it pleatsen fan nije buorskipsbuorden. Taljochting: • Wyldfjild Moat wurde ‘It Wyldfjild’, lykas ‘It Jachtfjild’. Der wurdt sein ‘It Wyldfjild’. • Útlân Moat wurde ‘It Utlân’, heart mei in lidwurd derfoar. Der wurdt sein ‘It Utlân’. • Hamsterpein Moat wurde ‘De Hamsterpein’, heart mei in lidwurd derfoar. Der wurd sein ‘De Hamsterpein’. Amendemint FNP, CDA, CU, GBA, PVV, PvdA, Buising en GL oer Surhuzumer mieden Oanfolling: It beslút sa oan te passen (fetprinte tekst): 1. Yn 2019 it tal buorskippen mei in buorskipsboerd mei acht lokaasjes út te wreidzjen. 2. De nammen fan dizze acht lokaasjes sa fêst te stellen: - Wyldfjild - It Jachtfjild - Mûntsetille - Utlân - Dykhuzen - Blauhûs - Bouwetille - Hamsterpein. 3. In kredyt fan €19.800,00 ekskl. btw beskikber te stellen foar it pleatsen fan nije buorskipsbuorden. 4. De tekst op de besteande buorskipsboerden by de Surhuzumer Mieden te feroarjen yn ‘De Surhuzumer Mieden’. Taljochting: Surhuizemer Mieden/Surhuzemer Mieden De Fryske nammefoarm is net neffens de jildende staveringsregels. Nei alle gedachten is dit in flater yn it riedsstik. De Surhuzumer Mieden. Wat wurdt sein: ‘Klaas wennet yn De Surhuzumer Mieden’ of ‘Klaas wennet yn Surhuzumer Mieden’? Dúdlik, der moat in lidwurd foar: De Surhuzumer Mieden. Amendemint FNP, CDA, CU, GBA, PVV, PvdA, Raadslid Buising en GL oer trije ekstra buorskippen Oanfolling: It beslút sa oan te passen (fetprinte tekst): 1. Yn 2019 it tal buorskippen mei in buorskipsboerd mei alve lokaasjes út te wreidzjen. 2. De nammen fan dizze alve lokaasjes sa fêst te stellen: - Wyldfjild - Bouwetille - It Jachtfjild - Hamsterpein - Mûntsetille - Egypte - Utlân - It Wyldpaed - Dykhuzen - Hiltsjemuoiswâlden - Blauhûs 3. In kredyt fan €19.800,00 ekskl. btw beskikber te stellen foar it pleatsen fan nije buorskipsbuorden. Taljochting: • Trije extra buorskippen: As men dus in nammeboerd by in buorskip pleatse wol, moat men jin dus ôffreegje oft de namme yn de regio funksjonearret as plakoantsjutting. Dat is perfoarst it gefal by dizze trije buorskippen. De 8 nammen dy’t wol op it listke steane, hawwe net in sterkere funksje yn it deistich libben as Egypte, It Wyldpaed en Hiltsjemuoiswâlden, dy’t neffens it riedsstik net bebuorde wurde moatte. As wy sizze ‘Hinke wennet yn Blauforlaet’, wit de trochsneed ynwenner fan Achtkarspelen en omkriten dan hoe’t er Hinke fine moat? Hoe sit it mei de konstatearring ‘Jelle wennet yn Egypte’? Is Jelle troch deselde ynwenner minder maklik te finen as Hinke? Of wit er fuortdaliks wêr’t Jelle rûchwei in dak boppe de holle hat? By it nimmen fan it beslút hokker buorskippen oft al of net in boerd krije moatte, moat dy fraach steld wurde. Dizze ôfwaging is fan tapassing op Egypte, It Wyldpaed en Hiltsjemuoiswâlden. • It Wyldpaed: Der wurdt nei alle gedachten net sein ‘Hiltsje wennet op (yn?) Wyldpaed’, mar al ‘Hiltsje wennet op ‘It Wyldpaed’. Yn de riedsstikken wurdt praat fan ‘Wildpad’, mar dat is in net besteand optinksel. It Wyldpaed wurd al iuwen yn Atlassen oanjûn. • Hiltsjemuoiswâlden: De Fryske nammefoarm is neffens de jildende staveringsregels. Yn de riedsstikken wurdt praat fan ‘Hiltjemoeiswouden’, mar dat is in net besteand optinksel mei net besteande Nederlânske taalfoarmen. Na de eerste termijn reageert wethouder De Haan positief op de amendementen. De voorzitter brengt de amendementen alle drie tegelijk in stemming. Stemming over amendementen: Voor: gehele raad (20) Amendementen zijn aangenomen. Stemming over raadsvoorstel, inclusief aangenomen amendementen: Voor: gehele raad (20) Raadsvoorstel is aangenomen. Na stemming wordt, met inachtneming van de aangenomen amendementen, besloten: 1. Yn 2019 it tal buorskippen mei in buorskipsboerd mei alve lokaasjes út te wreidzjen. 2. De nammen fan dizze alve lokaasjes sa fêst te stellen: a. It Wyldfjild b. It Jachtfjild c. Mûntsetille d. It Utlân e. Dykhuzen f. Blauhûs g. Bouwetille h. De Hamsterpein i. Egypte j. It Wyldpaed k. Hiltsjemuoiswâlden 3. In kredyt fan €19.800,00 ekskl. btw beskikber te stellen foar it pleatsen fan nije buorskipsbuorden. 4. De tekst op de besteande buorskipsboerden by de Surhuzumer Mieden te feroarjen yn ‘De Surhuzumer Mieden’.


  Resultaat stemming:


  02:57:58 - 03:01:06 - T.O. Brinkman
  03:01:06 - 03:01:21 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  03:01:21 - 03:02:29 - H.J. Graansma
  03:02:29 - 03:03:02 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  03:03:02 - 03:04:23 - M.Y. Talma
  03:04:23 - 03:04:43 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  03:04:43 - 03:07:10 - T. Nicolai
  03:07:10 - 03:07:31 - O.F. Brouwer (voorzitter)
  03:07:31 - 03:10:31 - M. de Haan (wethouder)
  03:10:31 - 03:12:51 - O.F. Brouwer (voorzitter)
 • 15.1
 • 15.2
 • 15.3
 • 16
 • 17

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

 • 18