Raadsvergadering

donderdag 25 juni 2020 19:30 - 23:34
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 5 juni 2020 hieronder te vinden en te raadplegen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  CDA, mevrouw D. Vriesema

  Underwerp: Versnellingsagenda Regiodeal Noordoost-Fryslân

  Vorig jaar begin mei zijn we als gemeenteraad akkoord gegaan met de versnellingsagenda als onderdeel van de regiodeal Noordoost-Fryslân. Bij dat raadsvoorstel is een amendement aangenomen waarin staat dat de raad jaarlijks voor 1 juli wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Het is bijna 1 juli en wij zouden als CDA-fractie graag een update willen over de stand van zaken. Op de LTA valt hierover te lezen dat monitoring nu eigenlijk nog niet kan plaatsvinden, omdat ze nog niet echt van start zijn gegaan. We hebben hierover de volgende vragen:

  1. Waarom is de versnellingsagenda nog niet echt van start gegaan en laat de monitoring dus op zich wachten?
  2. Wij lezen in de krant dat er een subsidiebureau is opgericht. Valt er al iets te zeggen over de status van de verstrekte subsidies?
  3. Het KEI is opgeheven, waar is het subsidiebureau gehuisvest?
  4. Wanneer komt er een meetpunt om te kijken of de Versnellingsagenda de gewenste stijging van het bruto nationaal product (bnp) bewerkstelligd heeft?
  5. Wat is QoP?
  6. Wie heeft die ingesteld en wie heeft de bestuurders gekozen?
  7. Hoe wordt er verantwoordelijkheid afgelegd en wie heeft er invloed/controle op QoP?

  Portefeuillehouder de heer Brouwer beantwoordt de vragen:
  1. Het klopt dat de voorbereidingen van de start van de Versnellingsagenda relatief lang geduurd hebben. In de eerste plaats heeft het overleg met het Rijk over de condities van de Regiodeal langer geduurd dan gedacht. De structuur staat nu stevig en de colleges van GS en B&W hebben onlangs een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Ook heeft de bemensing van de uitvoeringsorganisatie tijd gekost. Wij verwachten met ingang van nu snel meters te kunnen maken. De eerste subsidietender is vorige week geopend. In de loop van volgende week krijgen de gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een update van de stand van zaken van de uitvoering van de Versnellingsagenda in de vorm van een informatiepakket toegezonden. Actie: afsprakenlijst
  2. De subsidie-uitvraag wordt in 2020 gedaan in twee tenders en in de jaren erna in drie tenders. De eerste tender is gestart in week 25 (vanaf 15 juni) en loopt tot en met week 28. De tweede tender dit jaar is gepland in september (van week 35 tot en met week 38). De subsidieregeling is 9 juni vastgesteld, na een zorgvuldig proces met de provincie en de 4 gemeenten, en vormt het kader van waaruit de subsidies verstrekt worden. De insteek is dat aanvragers minimaal 35% cofinanciering geregeld moeten hebben bij het plan, waarbij maximaal 65% subsidie verstrekt kan worden. Dit leidt bij een aantal voorbereidingen (o.a. Fjildlab) tot herschikking van het plan. Dit vindt plaats in goed overleg.
  3. Het subsidiebureau is gehuisvest bij de gemeente Noardeast-Fryslân. Deze gemeente is kassier voor de middelen van de Versnellingsagenda (29,4 mln.) en om die reden ook verantwoordelijk voor het subsidieproces.
  4. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft de regie op de monitoring. De Versnellingsagenda is geschreven op cijfers van 2015 en de tekst zelf dateert van 2018. Ondertussen is er sprake van een pandemie welke effect heeft op de economie. Het FSP neemt dit mee en werkt hierin samen met QOP. Zodra er een analyse gemaakt is, zal de heer Molema van het FSP een presentatie aan de raad verzorgen.
  5. Geheel volgens de opdracht vanuit de Versnellingsagenda is een onafhankelijke organisatie ingericht welke nu staat: QOP. Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Qop zorgt voor begeleiding voor onderwijspartijen, overheden en ondernemers die een goed idee hebben. Om de samenwerking slagvaardig aan te kunnen jagen, werkt Qop nauw samen met de Regioboard Noordoost-Fryslân. Hierin zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd.
  6. Er is een inventarisatie geweest als het gaat over de vorm. Wel of niet een stichting, wel of niet particulier. De gemeenten en provincie hebben daarop besloten om het vorm te geven in een particuliere stichting. Ook om te voorkomen dat het teveel een overheidspartij zou worden. De kwartiermaker heeft het stichtingsbestuur geselecteerd in afstemming met de directeuren van de vier verschillende gemeenten.
  7. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de gemeente NEF opdrachtgever is en de rol van kassier vervult, die verantwoordelijk is voor het beheer van de middelen. Qop is een particuliere stichting. Aan Qop wordt subsidie verstrekt om een aantal activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn om de gewenste versnelling te realiseren.

  Vervolgvragen:
  Mevrouw Vriesema: klopt het dat een subsidieaanvraag eerst via het subsidiebureau gaat, daarna langs Qop en tenslotte langs de Regioboard?
  De heer Brouwer: dat klopt. Het subsidiebureau kijkt naar hoe de aanvraag het beste kan worden ingediend om kans van slagen te hebben. Qop kijkt naar de uitvoering en de Regioboard geeft er uiteindelijk een klap op.

  Mevrouw Vriesema: waarom wordt er niet gekeken naar de huidige, lopende projecten?
  De heer Brouwer: het is een misverstand dat lopende projecten niet opgenomen worden. Er is geen blokkade voor lopende projecten.

  Mevrouw Vriesema: worden de oorspronkelijke doelen van de regiodeal gehaald?
  De heer Brouwer: het resultaat is pas over een paar jaar zichtbaar, maar we doen er alles aan om de regiodeal te laten slagen.

  De heer T. Nicolai (PvdA): u zegt dat het subsidiebureau kijkt naar hoe de aanvraag het beste kan worden ingediend. Betekent dit dat projecten die geen volstrekt geen recht hebben op subsidie zodanig worden geplooid dat ze wel voldoen?
  De heer Brouwer: nee, het moet wel passen binnen de doelstelling binnen onze gemeenten. Het gaat om aanvragen voor goede doelen en daarover wordt meegedacht.

  De heer R. van der Wal (CDA): waar staan de letters Qop voor?
  De heer Brouwer: dat is me niet helemaal duidelijk, maar de filosofie erachter schijnt te zijn: ‘een kop op de samenwerking’ en ‘meer dan een kop’, vandaar dat Qop met een Q wordt geschreven. Over de werkelijke betekenis kom ik nog terug. Actie: afsprakenlijst

  Mevrouw Vriesema: klopt het dat het Innovatiehuis in Buitenpost leegstaat, nu het subsidiebureau is gehuisvest bij de gemeente Noardeast-Fryslân?
  De heer Brouwer: het Kennis- en Innovatiehuis (KEI) in Buitenpost is een particulier gebouw en hier zijn meer bedrijven in gehuisvest.  00:00:46 - 00:02:00 - D. Vriesema
  00:02:00 - 00:08:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:08:54 - 00:09:05 - D. Vriesema
  00:09:05 - 00:11:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:11:27 - 00:11:50 - T. Nicolai
  00:11:50 - 00:12:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:12:22 - 00:12:43 - T. Nicolai
  00:12:43 - 00:13:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:13:13 - 00:13:38 - R. van der Wal
  00:13:38 - 00:14:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:14:05 - 00:14:16 - D. Vriesema
  00:14:16 - 00:17:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.48 uur en heet iedereen van harte welkom.


  00:17:49 - 00:18:38 - J. Stellinga
  00:18:38 - 00:19:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 2

  Afmeldingen:
  De heer M.C. Buising (zelfst. raadslid).

  Afsprakenlijst
  Geen opmerkingen.


 • 3

  Op voorstel van de heer D. van Oosten (CU), als voorzitter van de controlecommissie, wordt besloten om de behandeling van agendapunt 11 (Vaststellen jaarstukken 2019 en bestemmen rekeningresultaat) door te schuiven naar de raadsvergadering van 2 juli.

  De heer S.D. van der Meer (FNP) verzoekt om de agendapunten 6 (Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied) en 15 (Financiering zuidelijk entreegebied Buitenpost) ook van de agenda te halen.

  Na een korte discussie brengt de voorzitter beide verzoeken in stemming.

  Stemming over verzoek om agendapunt 6 van de agenda te halen:
  Voor: FNP, PvdA, GroenLinks en PVV (8)
  Tegen: CU, GBA, CDA en VVD (12)
  Met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen is het verzoek om agendapunt 6 van de agenda te halen verworpen.

  De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel om agendapunt 15 van de agenda te halen.

  De voorzitter stelt voor om de agendapunten 6a en 8 tegelijk te behandelen, omdat er over beide onderwerpen schriftelijk moet worden gestemd.

  De agenda wordt met bovengenoemde wijzigingen vastgesteld.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:


  00:19:25 - 00:19:50 - D. van Oosten
  00:19:50 - 00:20:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:20:30 - 00:21:23 - S.D. van der Meer
  00:21:23 - 00:22:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:12 - 00:23:39 - D. van Oosten
  00:23:39 - 00:25:17 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:25:17 - 00:25:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:21 - 00:25:25 - F.J. Hoekstra
  00:25:25 - 00:25:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:26 - 00:26:16 - R. van der Wal
  00:26:16 - 00:26:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:26:22 - 00:27:16 - H.J. Graansma
  00:27:16 - 00:27:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:27:25 - 00:28:16 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:28:16 - 00:28:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:28:21 - 00:28:37 - H.J. Graansma
  00:28:37 - 00:28:56 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:28:56 - 00:29:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:29:11 - 00:30:08 - IJ. van Kammen
  00:30:08 - 00:31:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:31:26 - 00:31:51 - J.J. Zwaagstra
  00:31:51 - 00:32:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:32:42 - 00:32:45 - J. Stellinga
  00:32:45 - 00:32:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:32:52 - 00:32:59 - J.J. Zwaagstra
  00:32:59 - 00:33:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:33:05 - 00:33:09 - J.J. Zwaagstra
  00:33:09 - 00:33:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:33:50 - 00:34:27 - J. Stellinga
  00:35:28 - 00:36:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 4

  N.a.v. besluitenlijst 28 mei 2020, agendapunt 5a: de heer J. Stellinga (PvdA) verzoekt om de ‘huiselijke conversatie’ tussen wethouder De Haan en de heer Zwaagstra uit het verslag te halen, omdat dit niet gebruikelijk is bij een procesverslag.
  Er had moeten staan: ‘Wethouder De Haan ontraadt de motie in deze vorm’.
  Dat de heer Zwaagstra opmerkte dat het versturen van de brief niet op een dag aankomt is niet relevant, want de motie is ongewijzigd gebleven.
  De besluitenlijst wordt aangepast. Actie: griffie

  De besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 28 mei en 4 juni 2020 worden vastgesteld met inachtneming van bovengenoemde wijziging.


 • 5

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder Jonker brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): der lizze sjenswizen en dy binne mei reden yntsjinne. Ik wol it kolleezje freegje om dy sjenswizen goed yn eagenskou te nimmen en dêrop te reagearjen.
  Voor: PvdA, FNP, CU, GBA, CDA, VVD en GroenLinks (19)
  Tegen: PVV (1)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Warmoltsstrjitte 130 te Harkema (dossiernr. 20180562).
  2. De onder 1 bedoelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien de twee reeds ingediende zienswijzen worden ingetrokken én er geen nieuwe zienswijzen worden ingediend.


  Resultaat stemming:


  00:36:41 - 00:36:56 - F.D. Hoekstra
  00:36:56 - 00:37:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:00 - 00:38:55 - H.J. Graansma
  00:38:55 - 00:39:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:39:07 - 00:39:28 - IJ. van Kammen
  00:39:28 - 00:39:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:39:31 - 00:41:51 - F.D. Hoekstra
  00:41:51 - 00:42:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:42:59 - 00:43:32 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:43:32 - 00:43:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:38 - 00:44:32 - T. Nicolai
  00:44:32 - 00:45:14 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:45:14 - 00:45:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:45:19 - 00:45:39 - H.J. Graansma
  00:45:39 - 00:45:40 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:46:06 - 00:46:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:46:11 - 00:47:07 - H.J. Graansma
  00:47:07 - 00:47:08 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:47:08 - 00:47:36 - F.D. Hoekstra
  00:47:36 - 00:47:37 - H.J. Graansma
  00:47:37 - 00:47:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:47:39 - 00:47:55 - H.J. Graansma
  00:47:55 - 00:48:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:48:45 - 00:48:46 - P.M. Jonker (wethouder)
  00:48:46 - 00:49:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:49:26 - 00:49:42 - F.J. Hoekstra
  00:49:42 - 00:49:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:49:45 - 00:49:47 - F.J. Hoekstra
  00:49:47 - 00:49:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6

  In de eerste termijn dient de heer IJ. van Kammen (FNP) twee amendementen in:

  Amendemint FNP oer gefolgen ûnseker rommere mooglikheden ferpleatsing singels:

  Wiziging:
  It beslút sa oan te passen (fetprinte en trochhelle tekst):

  Beslút:
  1. In te stemmen met de in dit voorstel genoemde punten met betrekking tot de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, met uitzondering van het eerste punt, nl. de aanpassing van de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen ten aanzien van de verhoudingen en oppervlakten van de ruimtelijke kavels in het buitengebied in verband met ruimere mogelijkheden voor de verplaatsing van singels (geen dykswalen!).
  2. Voor de bestemmingsplanprocedure te kiezen voor variant 1 (het bestemmingsplan wordt alleen bij het besluit omtrent vaststelling aan de raad voorgelegd) 3.

  Taljochting:
  • De frege en taseine ynfintarisaasje wat it wizigingsfoarstel betsjutte kin wannear’t de kommende jierren folslein gebrûk makke wurdt fan de mooglikheid fan opromjen fan elzesingels is noch net levere.
  • De frege en taseine ynfintarisaasje wat fanôf 1980 oan elzesingels ferdwûn is, is noch net levere.
  • It ferlies oan biodiversiteit mei de mooglikheden fan opromjen fan elzesingels kin dêrmei  net ynsichtlik wurde.
  • Sjoen de stikstofproblematyk is in transysje yn de hjoeddeiske lânbou fan gongber nei in natuurynklusive lânbou winsklik en needsaaklik.
  • Yn hoefier fan de mooglik op te romjen elzesingels, de ôfrûne jierren ynstânhâlding- en ûnderhâldsfergoeding oan boeren en eigners útkeard is, is net ynsichtlik.
  • It is net dúdlik yn hoefier de ûnderhâldsfergoeding yn stân bliuwe kin foar dy singels, dy’t mooglik opromme wurde kinne, mei’t dy no fûgelfrij ferklearre wurde.
  • It Ryk kriget in hânfet om ûnderhâlds-/ynstânhâldingsfergoeding fuort te besunigjen.
  • Der hat iensidich foaroerlis west mei LTO/NFW, SBB en it Wetterskip.
  • Net heard binne:
  o Vanla
  o Boeren, dy’t net fertsjinwurdige wurde troch LTO
  o Boargers yn’t Bûtegebiet, dy’t direkt belutsen binne as bewenners en soms ek as eigners fan de bewuste elzesingels
  o Boargers yn de belutsen doarpen
  o De Pleatslike Belangen
  o De Fûgelwachten
  o De rékreative sektor
  o Fryske Miljeu Federaasje
  • Wy kieze foar de bestimmingsplanpreseduere foar fariant 3, omdat elkenien dan op in gelykweardige wize oan ynspraak diel nimme kin.

  Amendemint FNP oer útsûndering gruttere oanbou lytsere wenningen Bestimmingsplan Bûtengebied:

  Wiziging:
  It beslút sa oan te passen (fetprinte tekst):

  Beslút:
  1. In te stemmen met de in dit voorstel genoemde punten met betrekking tot de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied;
  2. Voor de bestemmingsplanprocedure te kiezen voor variant 1 (het bestemmingsplan wordt alleen bij het besluit omtrent vaststelling aan de raad voorgelegd).
  3. Om yn it wersjenne Bestimmingsplan Bûtengebiet in útsûndering op te nimmen dat foar lytsere (wâld)hûskes, wêrfan it opperflak minder is dan 75m2, in nije oanbou grutter wêze mei as it besteande haadgebou.

  Taljochting:
  • It komt foar dat eigners fan tradisjonele wenninkjes dizze wenninkjes graach ynstân hâlde wolle.
  • It wenopperflak is dêr meast te lyts.
  • It haadgebou fergrutsje is gjin opsje yn ferbân mei de karakterastike útstrieling fan de besteande wente.
  • Mei de hjoeddeistige regeling slagget it feitliken net om it wenopperflak op winsklike grutte te bringen.

  Na de eerste termijn geeft wethouder Spoelstra aan het eerste amendement te ontraden. Het tweede amendement is praktisch uitvoerbaar, maar laat hij graag over aan de raad.

  Op verzoek van mevrouw D.A. van der Vaart-Kralt (CU) wordt de vergadering geschorst van 20.48 - 20.55 uur.

  Na de schorsing worden de amendementen in stemming gebracht.

  Stemming over amendement FNP inzake verplaatsing singels:
  Stemverklaring de heer H.J. Graansma (PVV): ik soe beide amendeminten graach stypje wolle, mar it kin net want dan soe ik ek ynstimme mei wat ûnder punt 1 stiet: in te stemmen met de in dit voorstel genoemde punten met betrekking tot … enz.  Yn it útstel stean mear punten wêr’t ik it net mei iens bin. Jammer dat it sa formulearre is, want ik stypje yn prinsipe de wizigingen yn beide amendeminten, mar ik sil no toch tsjinstimme.
  Voor: FNP, PvdA en GroenLinks (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA, PVV en VVD (13)
  Amendement is verworpen.

  Stemming over amendement FNP inzake aanbouw woningen buitengebied:
  Stemverklaring de heer F.D. Hoekstra (GBA): ik snap net dat de FNP him sa ferskriklik drok meitsje kin oer in stikje elzesingel en ferfolgens in karakteristyk byld fan in wâldhûske ferknalt mei in oanbou. Wy sille tsjin dit amendemint stimme.
  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): it is moai dat de FNP sa’n iepen blik hat, foaral nei útwreiding fan hûzen en soks, dus ik sil foar dit amendemint stimme.
  Voor: FNP, PvdA en VVD (7)
  Tegen: PVV, CU, GBA, CDA en GroenLinks (13)
  Amendement is verworpen.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): wy binne hiel twifelriedich. Wy hienen hope dat beide amendeminten oannaam waarden. Us krityk wie oanfanklik de hanthavening. Wy ha in memo hân fia it kolleezje wêrby’t wy útnoege binne om mei te dwaan oan in fjildekskursje. Dy ha wy al hân by Maatskip Veenstra yn Twizel. De yngreep dy’t wy dêr sjoen ha ferûntrêste ús net echt. Wy ha it idee dat hanthavening wol serieus naam wurdt, mar yn dyselde ekskursje sille wy ek ynfloed útoefenje wêr’t wy lâns geane en dan sil ik oanwize hoefolle dykswâlen en elzesingels der oprûme binne en dan wol ik graach sjen hoe’t dat him ferhâldt. Mar wy sille toch foar dit útstel stimme.
  Stemverklaring mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks): de elzesingels binne foar my hiel belangryk. It is foar my noch net dúdlik wat de effekten hjirfan binne, dus ik sil tsjinstimme.
  Stemverklaring de heer R. van der Wal (CDA): de elzesingels binne foar ús ek sear wichtich. Tanksij de boeren dy’t it sa ynrjochte hawwe, kinne wy dêr fan genietsje. It giet om in handsjefol lingte-breedteferhâldingen. Wy binne ek sunich op ús lânskip en sille úteraard foar dit útstel stimme.
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): der stean punten yn wêr’t wy ús best yn fine kinne en ús stim sil net trochslachjouwend wêze, dus wy hâlde fêst oan ús prinsipe en sille tsjin dit útstel stimme.
  Voor: CDA, GBA, CU, PvdA en VVD (14)
  Tegen: PVV, FNP en GroenLinks (6)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. In te stemmen met de in dit voorstel genoemde punten met betrekking tot de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied;
  2. Voor de bestemmingsplanprocedure te kiezen voor variant 1 (het bestemmingsplan wordt alleen bij het besluit omtrent vaststelling aan de raad voorgelegd).


  Resultaat stemming:


  00:51:19 - 00:51:21 - IJ. van Kammen
  00:51:58 - 00:52:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:30 - 00:55:02 - IJ. van Kammen
  00:55:02 - 00:55:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:55:11 - 00:55:16 - IJ. van Kammen
  00:55:16 - 00:56:12 - M.Y. Talma
  00:56:12 - 00:56:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:56:15 - 00:57:02 - IJ. van Kammen
  00:57:02 - 00:57:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:05 - 00:57:17 - M.Y. Talma
  00:57:17 - 00:57:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:21 - 00:57:44 - IJ. van Kammen
  00:57:44 - 00:57:55 - M.Y. Talma
  00:57:55 - 00:58:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:58:19 - 00:58:54 - R. van der Wal
  00:58:54 - 00:59:38 - IJ. van Kammen
  00:59:38 - 00:59:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:59:40 - 01:00:01 - R. van der Wal
  01:00:01 - 01:00:18 - IJ. van Kammen
  01:00:18 - 01:00:19 - R. van der Wal
  01:00:19 - 01:00:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:00:21 - 01:00:29 - R. van der Wal
  01:00:29 - 01:00:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:00:32 - 01:01:27 - IJ. van Kammen
  01:01:27 - 01:02:00 - R. van der Wal
  01:02:00 - 01:02:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:02:24 - 01:02:31 - M.Y. Talma
  01:02:31 - 01:02:59 - IJ. van Kammen
  01:02:59 - 01:03:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:05 - 01:03:12 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:03:12 - 01:03:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:33 - 01:03:50 - S.W. Vegelin
  01:03:50 - 01:04:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:04:14 - 01:04:28 - M. Dotinga-van der Veen
  01:04:28 - 01:04:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:04:37 - 01:05:31 - R. van der Wal
  01:05:31 - 01:05:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:05:40 - 01:09:24 - D. van Oosten
  01:09:24 - 01:09:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:30 - 01:12:35 - D. van Oosten
  01:12:36 - 01:12:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:12:51 - 01:13:20 - IJ. van Kammen
  01:13:20 - 01:13:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:13:29 - 01:13:30 - D. van Oosten
  01:13:30 - 01:14:07 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:14:07 - 01:14:08 - D. van Oosten
  01:14:08 - 01:14:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:22 - 01:14:25 - D. van Oosten
  01:14:25 - 01:14:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:35 - 01:14:39 - D.A. van der Vaart-Kralt
  01:14:39 - 01:14:40 - D. van Oosten
  01:14:40 - 01:14:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:52 - 01:22:32 - D. van Oosten
  01:22:32 - 01:23:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:37 - 01:23:52 - T. Nicolai
  01:23:52 - 01:24:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:01 - 01:24:25 - D. van Oosten
  01:24:25 - 01:24:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:42 - 01:24:43 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:24:43 - 01:24:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:44 - 01:25:41 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:25:41 - 01:25:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:25:53 - 01:26:29 - IJ. van Kammen
  01:26:29 - 01:26:52 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:26:52 - 01:26:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:55 - 01:27:49 - H.J. Graansma
  01:27:49 - 01:27:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:55 - 01:28:43 - J. Spoelstra (wethouder)
  01:28:43 - 01:29:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:29:18 - 01:29:49 - H.J. Graansma
  01:29:49 - 01:30:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:30:21 - 01:31:01 - H.J. Graansma
  01:31:01 - 01:31:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:47 - 01:32:07 - F.D. Hoekstra
  01:32:07 - 01:32:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:32:12 - 01:32:22 - F.J. Hoekstra
  01:32:22 - 01:33:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:33:25 - 01:34:43 - T. Nicolai
  01:34:43 - 01:34:59 - T.I. Veenstra
  01:34:59 - 01:35:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:35:01 - 01:35:30 - R. van der Wal
  01:35:30 - 01:35:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:35:33 - 01:35:56 - IJ. van Kammen
  01:35:56 - 01:39:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.a

  Er vindt schriftelijke stemming plaats bij stemming over personen. De stemming over agendapunt 8 wordt ook meteen meegenomen.

  Door middel van het trekken van een nummer wordt aan de hand van de presentielijst besloten de volgende drie raadsleden aan te stellen als leden van de stemcommissie:
  o de heer F.D. Hoekstra (GBA), wordt tevens aangewezen als voorzitter;
  o de heer D. van Oosten (CU) en
  o de heer S.W. Vegelin (GBA).

  De stembriefjes, die van tevoren zijn uitgedeeld, worden ingevuld en ingeleverd.

  Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering om 21.13 uur, zodat de leden van de stemcommissie de stemmen kunnen tellen.
  De voorzitter heropent de vergadering om 21.17 uur.

  De voorzitter van de stemcommissie, de heer Hoekstra, deelt mee dat er door de 20 raadsleden in totaal 20 stemmen zijn uitgebracht, waarbij unaniem is besloten de heer J. Stellinga te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de heer J. Stellinga te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.


  Resultaat stemming:


  01:39:43 - 01:43:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:44:04 - 01:44:32 - F.D. Hoekstra
  01:44:32 - 01:48:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 7

  Stemming over raadsvoorstel:
  Stemverklaring mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA): vorig jaar heeft de wethouder ontheffing gekregen, omdat de verkoop van haar huis niet lukte. De wetgeving is nog niet veranderd, dus de reden om te moeten verhuizen is nog steeds aanwezig. Binnen het CDA denken we verschillend over deze wetgeving. Persoonlijk vind ik hem absoluut niet meer van deze tijd. We willen deze wethouder graag voor onze gemeente behouden en zullen voor de ontheffing stemmen.
  Stemverklaring de heer J. Stellinga (PvdA): het feit dat de wethouder zo dichtbij woont en alles meekrijgt van deze gemeente, speelt wel mee. Als zij een forens zou zijn uit de randstad zouden wij er anders over denken. In dit geval geen spoor van twijfel, wij zullen voor stemmen.
  Voor: gehele raad (20)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten mevrouw P.M. Jonker op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet met terugwerkende kracht ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 24 mei 2021.


  Resultaat stemming:


  02:03:08 - 02:03:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:03:09 - 02:04:31 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:04:31 - 02:05:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:05:33 - 02:06:09 - J. Stellinga
  02:06:09 - 02:07:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8

  Dit agendapunt is tegelijk met agendapunt 6a behandeld, omdat er bij beide punten schriftelijk wordt gestemd.

  De voorzitter van de stemcommissie, de heer Hoekstra, deelt mee dat er door de 20 raadsleden in totaal 20 stemmen zijn uitgebracht, waarbij unaniem is besloten mevrouw T.C. Kuipers-Jorna (CDA) te benoemen tot steunfractielid.

  De voorzitter vraagt mevrouw Kuipers naar voren en gaat over tot beëdiging. Mevrouw Kuipers legt de eed af in de Friese taal: “Sa wier helpe my God Almachtich.”

  Ze ontvangt felicitaties van de voorzitter en krijgt een bos bloemen overhandigd.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten te benoemen tot steunfractielid: mevr. T.C. Kuipers-Jorna (CDA).


  Resultaat stemming:

 • 9

  Als voorzitter van de controlecommissie krijgt de heer D. van Oosten (CU) als eerste het woord.

  In de eerste termijn dient de heer IJ. van Kammen (FNP) een amendement in.

  Amendemint FNP oer ûntwikkeling personielskosten:

  Wiziging:
  It beslút sa oan te passen (fetprinte tekst):

  Beslút:
  1. Niet akkoord te gaan met de ‘begrotingswijzigingen - juni 2020’; t.a.v. ‘Ontwikkeling personeelskosten’ waarbij totaal € 448.000 o.a. in de vorm van een voorziening ten laste komt van de algemene reserve.
  2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is.

  Taljochting:
  Hoewol’t troch in wizige situaasje miskien net it hiele bedrach besteed wurde sil, is it net just dat wannear’t in amtner sels ûntslach nimt, der in kostenpost ûntstiet foar de wurkjouwer.

  De heer G. Terpstra (CDA) geeft aan dat het amendement technisch niet klopt. Zoals het er nu staat, stemt de FNP ook niet in met de rest van de begroting.

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die worden beantwoord door portefeuillehouder de heer Brouwer. Het amendement wordt ontraden.

  De heer Van Kammen geeft aan het amendement aan te passen na de opmerking van de heer Terpstra. De eerste bullet wordt als volgt aangepast:
  1. Akkoord te gaan met de ‘begrotingswijzigingen - juni 2020’; met uitzondering van ‘Ontwikkeling personeelskosten’ waarbij totaal € 448.000 o.a. in de vorm van een voorziening ten laste komt van de algemene reserve.

  Wethouder Bruining reageert ook op het amendement en beantwoordt enkele vragen.

  Stemming over amendement:
  Stemverklaring de heer H.J. Graansma (PVV): as it amendemint net oannaam wurdt, sil ik tsjin it finale beslút stimme.
  Voor: FNP, PvdA, VVD, GroenLinks en PVV (9)
  Tegen: CU, GBA en CDA (11)
  Amendement is verworpen.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): wy kinne net langer akkoart gean mei dit soart begruttingen fan 27 siden mei sokke grutte ferskillen. Wy sille tsjin de begruttingswiziging stimme.
  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): ik bin it hielendal iens mei de hear Nicolai syn beweechredenen om tsjin te stimmen, ik slút my dêr by oan.
  Voor: CU, GBA en CDA (11)
  Tegen: PVV, FNP, GroenLinks, VVD en PvdA (9)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Akkoord te gaan met de ‘begrotingswijzigingen - juni 2020’;
  2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is.


  Resultaat stemming:


  02:07:20 - 02:07:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:07:31 - 02:11:04 - IJ. van Kammen
  02:11:04 - 02:11:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:11:21 - 02:11:24 - IJ. van Kammen
  02:11:24 - 02:11:39 - G. Terpstra
  02:11:39 - 02:11:50 - IJ. van Kammen
  02:11:50 - 02:12:00 - G. Terpstra
  02:12:00 - 02:12:27 - IJ. van Kammen
  02:12:27 - 02:12:41 - G. Terpstra
  02:12:41 - 02:13:02 - IJ. van Kammen
  02:13:02 - 02:13:03 - G. Terpstra
  02:13:03 - 02:13:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:13:08 - 02:13:17 - G. Terpstra
  02:13:17 - 02:15:51 - T. Nicolai
  02:15:51 - 02:15:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:15:58 - 02:16:12 - D. van Oosten
  02:16:12 - 02:16:56 - T. Nicolai
  02:16:56 - 02:16:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:16:57 - 02:17:16 - D. van Oosten
  02:17:16 - 02:18:16 - T. Nicolai
  02:18:16 - 02:19:07 - G. Terpstra
  02:19:07 - 02:19:22 - T. Nicolai
  02:19:22 - 02:19:28 - G. Terpstra
  02:19:28 - 02:19:42 - T. Nicolai
  02:19:42 - 02:19:47 - G. Terpstra
  02:19:47 - 02:19:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:19:56 - 02:20:08 - G. Terpstra
  02:20:08 - 02:20:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:11 - 02:20:29 - H.J. Graansma
  02:20:29 - 02:20:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:30 - 02:22:21 - T. Nicolai
  02:22:21 - 02:22:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:22:26 - 02:22:49 - M. Dotinga-van der Veen
  02:22:49 - 02:25:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:25:37 - 02:26:19 - IJ. van Kammen
  02:26:19 - 02:26:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:26:46 - 02:27:30 - T. Nicolai
  02:27:30 - 02:28:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:28:05 - 02:29:04 - T.O. Brinkman
  02:29:04 - 02:29:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:29:10 - 02:29:50 - T.O. Brinkman
  02:29:50 - 02:30:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:30:04 - 02:31:57 - J. Stellinga
  02:31:57 - 02:32:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:32:08 - 02:34:21 - H.J. Graansma
  02:34:21 - 02:34:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:34:22 - 02:34:43 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:34:43 - 02:34:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:34:44 - 02:34:46 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:34:46 - 02:34:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:35:03 - 02:35:33 - IJ. van Kammen
  02:35:33 - 02:35:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:35:44 - 02:35:51 - IJ. van Kammen
  02:35:51 - 02:36:31 - H. Bruining (wethouder)
  02:36:31 - 02:36:32 - IJ. van Kammen
  02:36:32 - 02:36:51 - T.O. Brinkman
  02:36:51 - 02:40:14 - H. Bruining (wethouder)
  02:40:14 - 02:40:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:40:16 - 02:41:10 - T. Nicolai
  02:41:10 - 02:42:45 - H. Bruining (wethouder)
  02:42:45 - 02:42:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:42:46 - 02:43:21 - IJ. van Kammen
  02:43:21 - 02:43:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:43:26 - 02:43:37 - H. Bruining (wethouder)
  02:43:37 - 02:43:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:43:43 - 02:43:53 - T.O. Brinkman
  02:43:53 - 02:43:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:44:27 - 02:44:42 - IJ. van Kammen
  02:44:42 - 02:44:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:44:58 - 02:45:04 - H.J. Graansma
  02:45:04 - 02:45:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:45:45 - 02:46:07 - T. Nicolai
  02:46:07 - 02:46:17 - F.J. Hoekstra
  02:46:17 - 02:47:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 9.1
 • 10

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. De Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020 met de daar bijbehorende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  2. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot geheimhouding op de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020 met de daar bijbehorende geactualiseerde grondexploitaties te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  02:47:04 - 02:47:17 - D. van Oosten
  02:47:17 - 02:48:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 11
 • 12

  In de eerste termijn dient de heer T. Nicolai (PvdA) een amendement in:

  Amendement PvdA inzake einddatum recht van opstal verkoop kunstgrasveld aan AVEK

  Wijziging:
  Het besluit als volgt aan te passen (vetgedrukt):

  Beslút:
  • In te stemmen met de verkoop van het kunstgrasveld op sportpark De Ketting in Surhuisterveen.
  • Het recht van opstal conform argument 6 (pag. 3 van het raadsvoorstel) te vestigen tot 1 oktober 2028 en dit recht zoveel eerder als mogelijk is te laten vervallen.

  Toelichting:
  • Het voorliggende besluit is in de tijd niet SMART, er wordt geen einddatum genoemd.
  • Snelheid en duidelijkheid ten aanzien van de infrastructuur Groningerstraatweg/Rooilijn en de situering van een sportpark zijn gewenst.
  • Zodra er een passende oplossing is gevonden voor de sportverenigingen en alle mogelijkheden zijn onderzocht, is er geen noodzaak meer om het opstalrecht (zie argument 6) in stand te houden.

  De heer F.D. Hoekstra (GBA) dient een motie in. In de motie wordt het college verzocht:
  1. Bij verkoop van het kunstgrasveld onderzoek te doen naar de haalbaarheid van verplaatsing van de sportvelden van sportcomplex “De Ketting” te Surhuisterveen.
  2. Tevens onderzoek te doen naar de haalbaarheid van ontwikkeling van het bedrijventerrein Lauwerskwartier 3.
  3. Voor 1 juli 2021 de stand van zaken te rapporteren aan de raad aangaande beide onderzoeken.

  Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld aan de heer Hoekstra naar aanleiding van de motie.

  Na de eerste termijn reageert wethouder Bruining positief op het amendement en de motie en beantwoordt enkele vragen.
  Wethouder Spoelstra beantwoordt enkele vragen naar aanleiding van het krantenartikel over de vervuilde grond.

  Stemming over amendement:
  Met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Stemming over motie:
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): de FNP fynt de moasje totaal oerstallich. It is al faak besprutsen en hat gjin tafoege wearde. Wy sille tsjin de moasje stimme.
  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): dêr slút ik my folslein by oan.
  Voor: PVV, CU, GBA, CDA, GroenLinks en dhr. Nicolai (PvdA) (14)
  Tegen: dhr. Stellinga (PvdA), VVD en FNP (6)
  Motie is aangenomen.

  Stemming over raadsvoorstel, inclusief aangenomen amendement:
  Met algemene stemmen (20) aangenomen.
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Met algemene stemmen wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement, besloten:
  • In te stemmen met de verkoop van het kunstgrasveld op sportpark De Ketting in Surhuisterveen.
  • Het recht van opstal conform argument 6 (pag. 3 van het raadsvoorstel) te vestigen tot 1 oktober 2028 en dit recht zoveel eerder als mogelijk is te laten vervallen.


  Resultaat stemming:


  02:48:26 - 02:50:10 - T. Nicolai
  02:50:10 - 02:50:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:50:18 - 02:52:14 - F.D. Hoekstra
  02:52:14 - 02:52:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:52:17 - 02:54:17 - F.D. Hoekstra
  02:54:17 - 02:54:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:33 - 02:54:53 - F.J. Hoekstra
  02:54:53 - 02:55:03 - F.D. Hoekstra
  02:55:03 - 02:55:10 - F.J. Hoekstra
  02:55:10 - 02:55:16 - F.D. Hoekstra
  02:55:16 - 02:55:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:17 - 02:55:52 - T. Nicolai
  02:55:52 - 02:55:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:54 - 02:55:54 - F.D. Hoekstra
  02:55:58 - 02:56:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:56:13 - 02:56:32 - E. Hooghiemstra
  02:56:32 - 02:56:56 - F.D. Hoekstra
  02:56:56 - 02:57:06 - E. Hooghiemstra
  02:57:06 - 02:57:36 - F.D. Hoekstra
  02:57:36 - 02:57:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:57:44 - 02:58:06 - H.J. Graansma
  02:58:06 - 02:58:22 - F.D. Hoekstra
  02:58:22 - 02:58:26 - H.J. Graansma
  02:58:26 - 02:58:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:58:29 - 02:59:13 - T.O. Brinkman
  02:59:13 - 02:59:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:27 - 03:02:05 - R. van der Wal
  03:02:05 - 03:02:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:23 - 03:04:54 - H. Bruining (wethouder)
  03:04:54 - 03:04:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:04:57 - 03:05:16 - T. Nicolai
  03:05:16 - 03:05:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:05:22 - 03:06:34 - H. Bruining (wethouder)
  03:06:34 - 03:06:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:06:40 - 03:07:50 - J. Spoelstra (wethouder)
  03:07:50 - 03:07:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:07:52 - 03:07:53 - J. Spoelstra (wethouder)
  03:07:53 - 03:08:08 - F.D. Hoekstra
  03:08:08 - 03:08:42 - J. Spoelstra (wethouder)
  03:08:42 - 03:08:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:08:44 - 03:09:16 - IJ. van Kammen
  03:09:16 - 03:09:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:09:20 - 03:09:38 - J. Spoelstra (wethouder)
  03:09:38 - 03:10:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:10:35 - 03:10:52 - IJ. van Kammen
  03:10:52 - 03:10:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:10:57 - 03:10:59 - F.J. Hoekstra
  03:10:59 - 03:12:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 12.1
 • 12.2
 • 13
 • 14

  In de eerste termijn geven meerdere fracties aan dit onderwerp niet besluitrijp te vinden en worden er moties aangekondigd die bij de kadernota zullen worden ingediend. Er worden meerdere opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die met name gaan over de verzelfstandiging van De Kruidhof.

  Wethouder De Haan geeft een reactie op de eerste termijn.

  Op verzoek van de heer H.J. Graansma (PVV) wordt de besluitvorming van dit onderwerp over het zomerreces heen getild. Wethouder De Haan zegt toe zo mogelijk met concrete plannen te komen, inclusief het financiële plaatje.
  De heer S.W. Vegelin (GBA) vraagt de wethouder om ook de verhoging van de entreeprijs mee te nemen in het onderzoek. De wethouder zegt toe hiernaar te kijken.

  De voorzitter concludeert dat besluitvorming wordt doorgeschoven tot na de zomer. Actie: LTA

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.  03:12:53 - 03:18:44 - T.O. Brinkman
  03:18:44 - 03:18:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:48 - 03:18:49 - T.O. Brinkman
  03:18:49 - 03:19:20 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:19:20 - 03:22:14 - T.O. Brinkman
  03:22:14 - 03:22:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:44 - 03:25:59 - R. van der Wal
  03:25:59 - 03:26:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:26:09 - 03:27:10 - IJ. van Kammen
  03:27:11 - 03:27:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:27:14 - 03:28:42 - R. van der Wal
  03:28:42 - 03:28:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:28:44 - 03:28:54 - T.O. Brinkman
  03:28:54 - 03:30:01 - R. van der Wal
  03:30:01 - 03:30:20 - F.J. Hoekstra
  03:30:20 - 03:30:50 - R. van der Wal
  03:30:50 - 03:31:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:31:12 - 03:31:18 - H.J. Graansma
  03:31:18 - 03:31:26 - J. Stellinga
  03:31:26 - 03:31:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:31:50 - 03:34:16 - H.J. Graansma
  03:34:16 - 03:34:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:20 - 03:39:22 - J. Stellinga
  03:39:22 - 03:39:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:39:57 - 03:40:00 - J. Stellinga
  03:40:00 - 03:40:12 - T.I. Veenstra
  03:40:12 - 03:40:20 - R. van der Wal
  03:40:20 - 03:40:22 - T.I. Veenstra
  03:40:22 - 03:40:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:40:24 - 03:41:59 - T.I. Veenstra
  03:41:59 - 03:42:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:42:20 - 03:45:37 - M. de Haan (wethouder)
  03:45:37 - 03:45:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:45:42 - 03:46:30 - M. de Haan (wethouder)
  03:46:30 - 03:46:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:46:36 - 03:46:36 - T.O. Brinkman
  03:48:03 - 03:48:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:48:04 - 03:48:28 - M. de Haan (wethouder)
  03:48:28 - 03:48:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:48:29 - 03:49:01 - H.J. Graansma
  03:49:01 - 03:49:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:49:18 - 03:49:20 - M. de Haan (wethouder)
  03:49:20 - 03:49:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:49:24 - 03:50:00 - M. de Haan (wethouder)
  03:50:00 - 03:50:13 - H.J. Graansma
  03:50:13 - 03:50:14 - M. de Haan (wethouder)
  03:50:14 - 03:50:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:50:14 - 03:50:20 - M. de Haan (wethouder)
  03:50:20 - 03:50:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:50:27 - 03:50:29 - M. de Haan (wethouder)
  03:50:29 - 03:51:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:51:00 - 03:51:27 - S.W. Vegelin
  03:51:27 - 03:51:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:51:30 - 03:52:24 - M. de Haan (wethouder)
  03:52:24 - 03:52:31 - S.W. Vegelin
  03:52:31 - 03:52:31 - M. de Haan (wethouder)
  03:52:31 - 03:52:39 - S.W. Vegelin
  03:52:39 - 03:52:41 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:52:41 - 03:52:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:52:44 - 03:52:53 - M. de Haan (wethouder)
  03:52:53 - 03:53:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:53:05 - 03:53:07 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:53:15 - 03:53:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:53:52 - 03:53:59 - T.O. Brinkman
  03:53:59 - 03:54:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:08 - 03:54:28 - H.J. Graansma
  03:54:28 - 03:54:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:55 - 03:55:05 - H. Bruining (wethouder)
  03:55:05 - 03:56:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 15
 • 16

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Kennis te nemen van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020 en het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020.
  2. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020 vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  03:56:21 - 03:56:24 - G. Terpstra
  03:56:24 - 03:56:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:56:26 - 03:56:33 - H.J. Graansma
  03:56:33 - 03:56:56 - G. Terpstra
  03:56:56 - 03:57:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:57:33 - 03:57:45 - M. Dotinga-van der Veen
  03:57:45 - 03:58:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:58:08 - 03:58:29 - T. Nicolai
  03:58:29 - 03:58:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:58:35 - 03:58:46 - G. Terpstra
  03:58:46 - 03:58:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:58:51 - 03:59:36 - IJ. van Kammen
  03:59:36 - 04:00:42 - H.J. Graansma
  04:00:42 - 04:01:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.34 uur.