Raadsvergadering

Begroting

donderdag 12 november 2020 16:00 - 23:32
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.

Op 2 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 27 oktober hieronder te vinden en te raadplegen.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet iedereen van harte welkom.


  00:00:49 - 00:01:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 2

  Er is een afmelding binnengekomen van de heren M.C. Buising (zelfst. raadslid) en H.J. Graansma (PVV).

  Insprekers bij agendapunt 6 (Programmabegroting):
  • Dhr. F. Ralten uit Buitenpost
  • Dhr. T. Dijk (bestuursvoorzitter De Wâldsang)
  In plaats van bij agendapunt 6, krijgen de insprekers bij agendapunt 2 het woord en kunnen thuis het vervolg van de raadsvergadering volgen. De heer Dijk biedt namens De Wâldsang een petitie aan.

  Afsprakenlijst
  Geen opmerkingen.  00:03:49 - 00:05:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:06:38 - 00:06:52 - J. Stellinga
  00:06:52 - 00:13:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:14:15 - 00:15:16 - T.O. Brinkman
  00:17:29 - 00:17:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:17:32 - 00:19:11 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:19:11 - 00:19:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:19:16 - 00:20:52 - J. Stellinga
  00:20:52 - 00:20:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:21:06 - 00:22:08 - T.O. Brinkman
  00:22:08 - 00:25:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 3

  Voorgesteld wordt om de programmabegroting (agendapunt 6) eerst te behandelen en dan pas de belastingvoorstellen (agendapunt 5). De raad gaat hiermee akkoord.

  De agenda wordt vastgesteld met bovengenoemde wijziging.


 • 4

  De besluitenlijst van de openbare vergadering van 22 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.


 • 5

  Wijzigingen naar aanleiding van de aangenomen amendementen bij de programmabegroting worden doorgevoerd in de betreffende belastingvoorstellen.

  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): sjoen de moasjes en amendeminten dy’t de FNP ynbrocht hat yn dizze ried sille wy ek tsjin dizze belestingútstellen stimme.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: CDA, CU, GBA, GroenLinks, PvdA en VVD (15)
  Tegen: FNP (4)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt besloten:
  1. De volgende, als bijlagen bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2021 en waarvan toepassing de bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:
  - verordening onroerende zaakbelasting 2021;
  - verordening reinigingsheffingen 2021;
  - verordening rioolheffing 2021;
  - verordening woonforensenbelasting 2021;
  - verordening leges 2021.
  2. In te trekken de belastingverordeningen als onder 1. genoemd, voor het jaar 2020 en tarieventabellen 2020 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2021.


  Resultaat stemming:


  07:30:46 - 07:30:59 - IJ. van Kammen
  07:30:59 - 07:31:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.0.0

  Bij agendapunt 2 (Mededelingen/Afsprakenlijst) hebben de volgende insprekers het woord gevoerd:
  • Dhr. F. Ralten uit Buitenpost
  • Dhr. T. Dijk (bestuursvoorzitter De Wâldsang)
  De heer Dijk heeft namens De Wâldsang een petitie aangeboden.


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Titel
  Jierlikse kapitaallêsten De Kûpe opnimme yn reguliere begrutting
  Afzien van bezuiniging op subsidie aan De Wâldsang
  Begrutting dy’t mear rjocht docht oan yn stânhâlden mienskip
  Dereguleren vergunningen kleinere evenementen
  Geen heffing toeristenbelasting periode 2022 - 2024
  Gjin ferleging tagongsgrins yndividuele ynkommenstaslach
  Gjin fierdere útwreiding gearwurking dan 3c
  Kennisnemen van de meerjarenraming in plaats van vaststellen
  Klusters Behear 8K en TD net gearfoegje
  Mear besunigje op budzjet wegenûnderhâld
  Mear fte’s besunigje op de gebietsteams
  Minder subsydzje oan KEaRN
  Onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen niet verhogen
  OZB inkeld mei ynflaasjekorreksje ferheegje
  Schrappen digitaal (administratief) toezicht op naleving regels en vergunningen
  Schrappen onderzoek samenvoegen clusters Beheer 8K en TD
  Unieke collectie geneeskrachtige kruiden van de Kruidhof
  Moties
  Onderwerp
  Afzien aanpassing individuele inkomenstoeslag
  Bettere kommunikaasje oer begrutting
  Geld vrijmaken uit geoormerkte coronamiddelen voor werkgelegenheidstrajecten
  Gevolgen volledige fusie meenemen bij evaluatie samenwerking
  Gjin ferheging kontribúsje VNG
  Hanteren nullijn bij gemeenschappelijke regelingen
  Heldere en dúdlik te lêzen begruttingstikken
  Onderzoek tegemoetkoming accommodatiekosten De Wâldsang
  Utfieringsplan Partisipaasjewet as businesscase Regiodeal
  Veiligstellen continuïteit muziekonderwijs
  Verlaging aantal fte’s wethouders
  Yn stân hâlde subsydzjes Pleatslike Belangen
  Yn stân hâlde subsydzjes Sosjaal Kultureel Wurk
  Toezeggingen
  Titel
  Aanjagende rol in programma ‘Foar Fryske Bern’

  00:25:37 - 00:26:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.0.1

  De heer D. van Oosten (CU) krijgt als voorzitter van de controlecommissie als eerste het woord.

  In de eerste ronde is er de gelegenheid kort het woord te voeren over het financiële deel. Daarna volgt de behandeling per programma en het indienen van moties en amendementen.

  In het algemene deel worden een amendement en drie moties ingediend:
  • Alg.-A1 - Amendement PvdA en PVV inzake kennisnemen van de meerjarenraming in plaats van vaststellen
  • Alg.-M1 - Motie CDA, GBA, CU, FNP, VVD, PvdA en PVV inzake hanteren nullijn bij gemeenschappelijke regelingen
  • Alg.-M2 - Moasje FNP en PVV oer bettere kommunikaasje oer begrutting
  • Alg.-M3 - Moasje FNP oer heldere en dúdlik te lêzen begruttingstikken
  Reactie college:
  o Alg.-A1: wordt ontraden.
  o Alg.-M1: positief advies.
  o Alg.-M3: wordt ontraden.
  o Alg.-M2: wordt ontraden, maar het college wil het signaal wel meenemen.

  Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (waarnemend raadsvoorzitter) neemt het voorzitterschap over bij de programma’s 0 en 1.


  00:26:10 - 00:32:30 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:32:30 - 00:32:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:32:43 - 00:32:58 - S.D. van der Meer
  00:32:58 - 00:33:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:33:08 - 00:37:39 - S.D. van der Meer
  00:37:39 - 00:37:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:46 - 00:37:48 - S.D. van der Meer
  00:37:48 - 00:37:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:55 - 00:40:14 - T.O. Brinkman
  00:40:14 - 00:40:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:40:42 - 00:40:57 - T.O. Brinkman
  00:40:57 - 00:40:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:40:59 - 00:42:15 - T.O. Brinkman
  00:42:15 - 00:42:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:42:39 - 00:46:36 - S.W. Vegelin
  00:46:36 - 00:46:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:46:46 - 00:51:27 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:51:27 - 00:51:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:41 - 00:56:40 - T. Nicolai
  00:56:40 - 00:57:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:24 - 00:57:30 - T. Nicolai
  00:57:30 - 00:57:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:35 - 00:59:40 - T. Nicolai
  00:59:40 - 00:59:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:59:47 - 01:00:06 - D. van Oosten
  01:00:06 - 01:00:08 - T. Nicolai
  01:00:45 - 01:00:58 - D. van Oosten
  01:00:58 - 01:01:54 - T. Nicolai
  01:01:54 - 01:01:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:01:59 - 01:02:13 - D. van Oosten
  01:02:13 - 01:02:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:02:14 - 01:02:32 - T. Nicolai
  01:02:32 - 01:02:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:02:50 - 01:03:07 - F.J. Hoekstra
  01:03:07 - 01:03:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:09 - 01:03:37 - T. Nicolai
  01:03:37 - 01:03:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:40 - 01:04:01 - F.D. Hoekstra
  01:04:01 - 01:04:34 - T. Nicolai
  01:04:34 - 01:04:35 - F.D. Hoekstra
  01:04:35 - 01:04:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:04:42 - 01:06:03 - G. Terpstra
  01:06:03 - 01:06:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:06:09 - 01:07:25 - T. Nicolai
  01:07:25 - 01:07:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:07:30 - 01:08:08 - G. Terpstra
  01:08:08 - 01:08:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:08:11 - 01:09:05 - IJ. van Kammen
  01:09:05 - 01:09:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:11 - 01:09:30 - G. Terpstra
  01:09:30 - 01:09:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:38 - 01:10:08 - T. Nicolai
  01:10:08 - 01:10:10 - G. Terpstra
  01:10:10 - 01:10:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:11 - 01:10:16 - G. Terpstra
  01:10:16 - 01:10:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:26 - 01:12:31 - H. Bruining (wethouder)
  01:12:31 - 01:12:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:12:33 - 01:12:35 - H. Bruining (wethouder)
  01:12:35 - 01:12:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:12:40 - 01:13:09 - T. Nicolai
  01:13:09 - 01:13:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:13:11 - 01:13:37 - H. Bruining (wethouder)
  01:13:37 - 01:13:44 - T. Nicolai
  01:13:44 - 01:14:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:02 - 01:14:12 - F.J. Hoekstra
  01:14:12 - 01:14:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:31 - 01:16:09 - T.I. Veenstra
  01:16:09 - 01:16:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:16:22 - 01:18:39 - F.J. Hoekstra
  01:18:39 - 01:19:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:16 - 01:19:44 - H. Bruining (wethouder)
  01:19:44 - 01:19:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:45 - 01:19:46 - H. Bruining (wethouder)
  01:19:46 - 01:19:48 - F.J. Hoekstra
  01:20:27 - 01:21:31 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:21:31 - 01:22:28 - T.O. Brinkman
  01:22:28 - 01:22:30 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:22:30 - 01:22:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:32 - 01:22:51 - J.J. Zwaagstra
  01:22:51 - 01:23:37 - T.O. Brinkman
  01:23:37 - 01:23:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:47 - 01:24:27 - M. de Haan (wethouder)
  01:24:27 - 01:24:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:29 - 01:25:19 - J. Stellinga
  01:25:20 - 01:25:46 - M. de Haan (wethouder)
  01:25:46 - 01:25:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:25:50 - 01:26:33 - IJ. van Kammen
  01:26:33 - 01:26:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:35 - 01:26:35 - IJ. van Kammen
  01:26:35 - 01:27:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:40 - 01:27:48 - H. Bruining (wethouder)
  01:27:48 - 01:27:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:52 - 01:29:39 - H. Bruining (wethouder)
  01:29:39 - 01:29:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:29:42 - 01:30:35 - IJ. van Kammen
  01:30:36 - 01:31:15 - H. Bruining (wethouder)
  01:31:15 - 01:31:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:20 - 01:31:30 - S.D. van der Meer
  01:31:30 - 01:31:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:32 - 01:31:39 - S.D. van der Meer
  01:31:39 - 01:31:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:42 - 01:31:50 - F.J. Hoekstra
  01:31:50 - 01:31:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:58 - 01:32:14 - T. Nicolai
  01:32:14 - 01:32:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.0.2

  Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
  De volgende amendementen en moties worden ingediend:
  • P0-A1 - Amendement GBA, CU, CDA, VVD en PVV inzake schrappen onderzoek samenvoegen clusters Beheer 8K en TD
  • P0-A2 - Amendemint FNP en PVV oer gjin fierdere útwreiding gearwurking dan 3c
  • P0-A3 - Amendemint FNP en PVV oer klusters Behear 8K en TD net gearfoegje
  • P0-M1 - Moasje FNP, PvdA, CDA, PVV en GBA oer gjin ferheging kontribúsje VNG
  • P0-M2 - Motie GroenLinks en VVD inzake gevolgen volledige fusie meenemen bij evaluatie samenwerking
  • P0-M3 - Motie PvdA, VVD en FNP inzake verlaging aantal fte’s wethouders

  De vergadering wordt geschorst van 18.12 – 18.51 uur.

  Reactie college:
  o P0-A1: positief advies.
  o P0-A2: wordt ontraden.
  o P0-A3: wordt ontraden.
  o P0-M1: positief advies.
  o P0-M2: wordt ontraden.
  o P0-M3: wordt ontraden.


  01:32:44 - 01:33:08 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:33:08 - 01:34:26 - T.O. Brinkman
  01:34:26 - 01:34:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:34:36 - 01:35:01 - F.D. Hoekstra
  01:35:01 - 01:35:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:35:02 - 01:35:10 - T.O. Brinkman
  01:35:10 - 01:35:14 - F.D. Hoekstra
  01:35:14 - 01:35:16 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:35:16 - 01:35:42 - F.D. Hoekstra
  01:35:42 - 01:35:56 - T.O. Brinkman
  01:35:56 - 01:35:56 - F.D. Hoekstra
  01:35:56 - 01:36:14 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:36:23 - 01:36:35 - D. van Oosten
  01:36:35 - 01:36:40 - T.O. Brinkman
  01:36:40 - 01:36:50 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:36:50 - 01:38:46 - T.I. Veenstra
  01:38:46 - 01:38:53 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:38:53 - 01:39:57 - T.O. Brinkman
  01:39:57 - 01:40:03 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:40:03 - 01:40:16 - D. van Oosten
  01:40:16 - 01:40:18 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:40:18 - 01:41:34 - T.I. Veenstra
  01:41:34 - 01:41:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:41:36 - 01:41:50 - D. van Oosten
  01:41:50 - 01:41:53 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:41:53 - 01:42:20 - T.O. Brinkman
  01:42:20 - 01:42:21 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:42:21 - 01:42:41 - F.J. Hoekstra
  01:42:41 - 01:42:41 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:42:41 - 01:42:57 - T.O. Brinkman
  01:42:57 - 01:42:57 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:42:57 - 01:43:00 - F.J. Hoekstra
  01:43:00 - 01:43:03 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:43:03 - 01:43:25 - S.W. Vegelin
  01:43:25 - 01:43:45 - T.I. Veenstra
  01:43:45 - 01:43:47 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:43:47 - 01:44:02 - T.O. Brinkman
  01:44:07 - 01:44:13 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:44:13 - 01:45:44 - F.D. Hoekstra
  01:45:44 - 01:45:46 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:45:46 - 01:47:16 - F.D. Hoekstra
  01:47:16 - 01:47:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:47:26 - 01:47:30 - F.D. Hoekstra
  01:47:30 - 01:49:04 - IJ. van Kammen
  01:49:04 - 01:49:07 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:49:07 - 01:50:10 - IJ. van Kammen
  01:50:10 - 01:50:12 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:50:12 - 01:50:49 - J.J. Zwaagstra
  01:50:49 - 01:50:58 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:50:58 - 01:51:19 - F.D. Hoekstra
  01:51:19 - 01:51:22 - IJ. van Kammen
  01:52:26 - 01:52:49 - F.D. Hoekstra
  01:52:49 - 01:52:50 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:52:50 - 01:53:39 - IJ. van Kammen
  01:53:39 - 01:53:47 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:53:47 - 01:54:04 - J.J. Zwaagstra
  01:54:04 - 01:54:07 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:54:07 - 01:54:09 - T.O. Brinkman
  01:54:09 - 01:54:10 - IJ. van Kammen
  01:54:10 - 01:54:49 - T.O. Brinkman
  01:54:49 - 01:54:54 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:54:54 - 01:55:02 - IJ. van Kammen
  01:55:02 - 01:55:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:55:10 - 01:55:25 - J.J. Zwaagstra
  01:55:25 - 01:55:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:55:26 - 01:55:34 - J.J. Zwaagstra
  01:55:34 - 01:55:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:55:36 - 01:56:06 - IJ. van Kammen
  01:56:06 - 01:56:12 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:56:12 - 01:58:53 - IJ. van Kammen
  01:58:53 - 01:59:00 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:59:00 - 01:59:26 - T. Nicolai
  01:59:26 - 01:59:47 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:59:47 - 02:00:29 - T. Nicolai
  02:00:29 - 02:00:31 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:00:31 - 02:01:18 - IJ. van Kammen
  02:01:18 - 02:01:24 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:01:24 - 02:01:34 - IJ. van Kammen
  02:01:34 - 02:01:51 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:01:51 - 02:02:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:02:05 - 02:04:05 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:04:10 - 02:04:53 - S.W. Vegelin
  02:04:53 - 02:04:54 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:04:54 - 02:05:27 - T. Nicolai
  02:05:27 - 02:05:34 - S.W. Vegelin
  02:05:34 - 02:05:38 - T. Nicolai
  02:05:38 - 02:05:48 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:05:48 - 02:06:15 - J. Stellinga
  02:06:15 - 02:06:17 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:06:17 - 02:06:35 - M.Y. Talma
  02:06:35 - 02:06:37 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:06:37 - 02:06:42 - T. Nicolai
  02:06:42 - 02:06:48 - M. de Haan (wethouder)
  02:06:48 - 02:06:49 - T. Nicolai
  02:06:49 - 02:06:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:06:56 - 02:07:18 - T. Nicolai
  02:07:18 - 02:07:26 - M.Y. Talma
  02:07:26 - 02:07:30 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:07:30 - 02:07:47 - M.Y. Talma
  02:07:47 - 02:07:48 - T. Nicolai
  02:07:48 - 02:07:51 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:07:51 - 02:08:16 - T. Nicolai
  02:08:16 - 02:08:17 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:08:17 - 02:08:37 - J. Stellinga
  02:08:37 - 02:08:38 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:08:38 - 02:08:41 - J. Stellinga
  02:08:41 - 02:08:44 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:08:44 - 02:08:47 - J. Stellinga
  02:08:47 - 02:09:05 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:09:05 - 02:49:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:50:44 - 02:51:06 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:51:06 - 02:54:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:12 - 02:54:25 - J.J. Zwaagstra
  02:54:25 - 02:54:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:54 - 02:54:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:54:56 - 02:55:11 - IJ. van Kammen
  02:55:11 - 02:55:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:27 - 02:55:40 - T.O. Brinkman
  02:55:40 - 02:57:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:57:57 - 02:57:58 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:57:58 - 02:59:21 - J. Stellinga
  02:59:21 - 02:59:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:27 - 02:59:37 - J. Stellinga
  02:59:37 - 03:00:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:00:01 - 03:01:08 - J. Stellinga
  03:01:39 - 03:02:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:02:10 - 03:02:18 - J. Stellinga
  03:02:18 - 03:02:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:18 - 03:02:22 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:02:22 - 03:02:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:42 - 03:03:00 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:03:00 - 03:03:06 - T.O. Brinkman
  03:03:06 - 03:03:21 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:03:21 - 03:03:32 - IJ. van Kammen
  03:03:32 - 03:03:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
 • 6.01

  Programma 1 – Veiligheid
  Het volgende amendement wordt ingediend:
  • P1-A1 - Amendement GBA, CDA en CU inzake dereguleren vergunningen kleinere evenementen
  Reactie college:
  o P1-A1: positief advies.
  Hierbij wordt toegezegd te komen met een schets wat een groot, middel of klein evenement is als het amendement wordt aangenomen. Actie: afsprakenlijst  03:03:56 - 03:06:57 - F.D. Hoekstra
  03:06:57 - 03:07:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:07:03 - 03:07:22 - T. Nicolai
  03:07:22 - 03:07:38 - F.D. Hoekstra
  03:07:38 - 03:07:40 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:07:40 - 03:07:49 - F.J. Hoekstra
  03:07:53 - 03:08:07 - F.D. Hoekstra
  03:08:07 - 03:08:09 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:08:09 - 03:08:25 - IJ. van Kammen
  03:08:25 - 03:08:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:08:26 - 03:09:06 - F.D. Hoekstra
  03:09:06 - 03:09:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:09:10 - 03:09:12 - F.D. Hoekstra
  03:09:12 - 03:09:47 - IJ. van Kammen
  03:09:47 - 03:12:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:12:05 - 03:12:19 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:12:19 - 03:13:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:13:00 - 03:13:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:13:02 - 03:13:22 - IJ. van Kammen
  03:13:22 - 03:13:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:13:54 - 03:13:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:13:56 - 03:14:15 - F.J. Hoekstra
  03:14:15 - 03:15:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:13 - 03:15:14 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:15:14 - 03:15:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:26 - 03:15:39 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:15:39 - 03:16:05 - F.D. Hoekstra
  03:16:05 - 03:16:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:16:25 - 03:16:27 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:16:27 - 03:16:54 - F.D. Hoekstra
  03:16:54 - 03:17:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:17:19 - 03:17:28 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:17:28 - 03:17:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.02

  De heer O.F. Brouwer neemt het voorzitterschap weer over.

  Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
  Het volgende amendement wordt ingediend:
  • P2-A1 - Amendemint FNP oer mear besunigje op budzjet wegenûnderhâld
  Reactie college:
  o P2-A1: wordt ontraden.


  03:17:50 - 03:17:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:04 - 03:18:04 - S.W. Vegelin
  03:18:04 - 03:18:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:13 - 03:19:12 - J.J. Zwaagstra
  03:19:12 - 03:19:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:19:20 - 03:21:05 - IJ. van Kammen
  03:21:05 - 03:21:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:21:06 - 03:21:14 - F.J. Hoekstra
  03:21:14 - 03:21:37 - IJ. van Kammen
  03:21:37 - 03:21:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:21:41 - 03:22:05 - T. Nicolai
  03:22:06 - 03:22:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:12 - 03:22:44 - IJ. van Kammen
  03:22:44 - 03:22:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:50 - 03:23:24 - R. van der Wal
  03:23:24 - 03:23:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:23:37 - 03:25:13 - M. de Haan (wethouder)
  03:25:13 - 03:25:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:25:15 - 03:26:08 - IJ. van Kammen
  03:26:08 - 03:26:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:26:11 - 03:26:26 - M. de Haan (wethouder)
  03:26:26 - 03:27:00 - IJ. van Kammen
  03:27:00 - 03:27:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.03

  Programma 3 – Economie
  De volgende amendementen worden ingediend:
  • P3-A1 - Amendement GBA, CDA, CU en VVD inzake onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen niet verhogen
  • P3-A2 - Amendement PvdA, FNP en PVV inzake geen heffing toeristenbelasting periode 2022 – 2024
  • P3-A3 - Amendemint FNP, VVD en PVV oer OZB inkeld mei ynflaasjekorreksje ferheegje
  Reactie college:
  o P3-A1: positief advies.
  o P3-A2: wordt ontraden.
  o P3-A3: wordt ontraden.


  03:27:29 - 03:29:58 - F.D. Hoekstra
  03:29:58 - 03:30:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:30:23 - 03:31:06 - T. Nicolai
  03:31:06 - 03:31:29 - F.D. Hoekstra
  03:31:29 - 03:32:13 - T. Nicolai
  03:32:13 - 03:32:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:15 - 03:32:32 - F.D. Hoekstra
  03:32:32 - 03:32:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:35 - 03:33:31 - IJ. van Kammen
  03:33:31 - 03:33:47 - F.D. Hoekstra
  03:33:47 - 03:33:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:33:52 - 03:34:16 - G. Terpstra
  03:34:16 - 03:34:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:17 - 03:34:50 - M.Y. Talma
  03:34:50 - 03:34:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:52 - 03:35:19 - T.I. Veenstra
  03:35:19 - 03:36:00 - F.D. Hoekstra
  03:36:00 - 03:36:02 - M.Y. Talma
  03:36:02 - 03:36:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:12 - 03:36:15 - IJ. van Kammen
  03:36:15 - 03:36:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:21 - 03:36:56 - IJ. van Kammen
  03:36:56 - 03:37:01 - F.D. Hoekstra
  03:37:01 - 03:38:04 - M.Y. Talma
  03:38:04 - 03:38:06 - G. Terpstra
  03:38:06 - 03:38:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:12 - 03:38:13 - G. Terpstra
  03:38:13 - 03:38:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:17 - 03:38:36 - G. Terpstra
  03:38:36 - 03:38:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:51 - 03:39:31 - T. Nicolai
  03:39:31 - 03:39:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:39:35 - 03:41:33 - H. Bruining (wethouder)
  03:41:33 - 03:41:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:41:37 - 03:42:19 - T. Nicolai
  03:42:19 - 03:42:40 - H. Bruining (wethouder)
  03:42:40 - 03:42:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:42:48 - 03:43:26 - IJ. van Kammen
  03:43:26 - 03:43:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:43:31 - 03:44:06 - H. Bruining (wethouder)
  03:44:06 - 03:44:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:44:19 - 03:44:31 - T. Nicolai
  03:44:31 - 03:44:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:44:43 - 03:44:53 - T. Nicolai
  03:44:53 - 03:45:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:45:05 - 03:47:01 - T. Nicolai
  03:47:01 - 03:47:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:47:13 - 03:47:29 - D. van Oosten
  03:47:29 - 03:48:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:48:00 - 03:48:19 - T. Nicolai
  03:48:19 - 03:48:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:48:33 - 03:48:46 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:48:46 - 03:49:13 - T. Nicolai
  03:49:13 - 03:49:28 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:49:29 - 03:49:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:49:31 - 03:50:16 - T. Nicolai
  03:50:16 - 03:50:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:50:33 - 03:50:38 - T. Nicolai
  03:50:38 - 03:50:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:50:47 - 03:50:59 - M.Y. Talma
  03:50:59 - 03:51:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:51:02 - 03:53:00 - M. de Haan (wethouder)
  03:53:00 - 03:53:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:53:02 - 03:53:21 - M. de Haan (wethouder)
  03:53:21 - 03:53:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:53:27 - 03:54:16 - T. Nicolai
  03:54:16 - 03:54:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:17 - 03:54:23 - T. Nicolai
  03:54:23 - 03:54:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:27 - 03:54:39 - IJ. van Kammen
  03:54:39 - 03:54:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:50 - 03:57:50 - IJ. van Kammen
  03:57:50 - 03:58:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:58:00 - 03:58:42 - F.D. Hoekstra
  03:58:42 - 03:59:47 - IJ. van Kammen
  03:59:47 - 03:59:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:59:52 - 04:01:54 - H. Bruining (wethouder)
  04:01:54 - 04:01:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:01:57 - 04:02:45 - IJ. van Kammen
  04:02:45 - 04:03:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.04

  Programma 4 - Onderwijs
  De heer T.O. Brinkman (FNP) merkt op dat een aantal aangenomen moties bij de kadernota niet is meegenomen in de begroting.
  Wethouder Jonker zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. Hierbij moet worden opgemerkt dat moties zonder financiële consequenties niet worden opgenomen in de begroting. Actie: afsprakenlijst


  04:03:08 - 04:03:47 - T.O. Brinkman
  04:03:47 - 04:03:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:03:57 - 04:05:05 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:05:05 - 04:05:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:05:09 - 04:05:20 - T.O. Brinkman
  04:05:20 - 04:05:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:05:25 - 04:05:37 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:05:37 - 04:05:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:05:38 - 04:05:59 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:05:59 - 04:06:47 - T.O. Brinkman
  04:06:47 - 04:06:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:06:49 - 04:07:46 - J. Stellinga
  04:07:46 - 04:07:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:07:48 - 04:07:59 - S.W. Vegelin
  04:07:59 - 04:08:37 - T.O. Brinkman
  04:08:37 - 04:08:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:08:54 - 04:09:36 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:09:36 - 04:09:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:09:40 - 04:10:12 - D.A. van der Vaart-Kralt
  04:10:12 - 04:11:16 - T.O. Brinkman
  04:11:16 - 04:11:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:11:27 - 04:11:53 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:11:53 - 04:12:25 - T.O. Brinkman
  04:12:25 - 04:12:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:12:26 - 04:12:27 - M. Dotinga-van der Veen
  04:12:28 - 04:12:42 - T.O. Brinkman
  04:12:42 - 04:12:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:12:47 - 04:13:33 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:13:33 - 04:13:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:13:34 - 04:13:47 - M. Dotinga-van der Veen
  04:13:47 - 04:13:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:13:52 - 04:14:15 - M. de Haan (wethouder)
  04:14:15 - 04:14:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:14:20 - 04:14:28 - R. van der Wal
  04:14:39 - 04:14:47 - T.O. Brinkman
  04:14:47 - 04:14:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:14:47 - 04:15:27 - T.O. Brinkman
 • 6.05

  Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
  De volgende amendementen en moties worden ingediend:
  • P5-A1 - Amendement GroenLinks en PVV inzake unieke collectie geneeskrachtige kruiden van de Kruidhof
  • P5-A2 - Amendemint FNP en PVV oer jierlikse kapitaallêsten De Kûpe opnimme yn reguliere begrutting
  • P5-A3 - Amendement PvdA en FNP inzake afzien van bezuiniging op subsidie aan De Wâldsang
  • P5-M1 - Motie CDA, GBA, CU, GL, VVD en PVV inzake veiligstellen continuïteit muziekonderwijs
  • P5-M2 - Motie PvdA, FNP en PVV inzake onderzoek tegemoetkoming accommodatiekosten De Wâldsang
  Reactie college:
  o P5-A1: positief advies.
  o P5-A2: wordt ontraden.

  De vergadering wordt geschorst van 21.06 – 21.19 uur.

  Vervolg reactie college:
  o P5-A3: wordt ontraden.
  o P5-M1: positief advies.
  o P5-M2: is overbodig.


  04:15:27 - 04:15:34 - T.I. Veenstra
  04:15:34 - 04:15:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:15:36 - 04:18:06 - T.I. Veenstra
  04:18:06 - 04:18:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:18:11 - 04:18:46 - T.I. Veenstra
  04:18:46 - 04:19:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:19:15 - 04:19:45 - T. Nicolai
  04:19:45 - 04:20:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:20:10 - 04:24:24 - T. Nicolai
  04:24:24 - 04:24:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:24:42 - 04:24:49 - T.O. Brinkman
  04:24:49 - 04:25:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:25:30 - 04:27:52 - T.O. Brinkman
  04:27:52 - 04:28:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:28:37 - 04:29:22 - M. de Haan (wethouder)
  04:29:22 - 04:29:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:29:35 - 04:33:50 - IJ. van Kammen
  04:33:50 - 04:33:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:33:53 - 04:34:19 - IJ. van Kammen
  04:34:19 - 04:34:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:34:24 - 04:34:26 - IJ. van Kammen
  04:34:26 - 04:34:28 - D. van Oosten
  04:34:28 - 04:34:30 - IJ. van Kammen
  04:34:30 - 04:34:41 - D. van Oosten
  04:34:53 - 04:35:00 - IJ. van Kammen
  04:35:00 - 04:35:13 - D. van Oosten
  04:35:13 - 04:35:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:35:15 - 04:35:41 - IJ. van Kammen
  04:35:41 - 04:35:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:35:42 - 04:36:36 - IJ. van Kammen
  04:36:36 - 04:36:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:36:40 - 04:37:07 - H. Bruining (wethouder)
  04:37:07 - 04:37:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:37:10 - 04:37:40 - T. Nicolai
  04:37:41 - 04:37:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:37:44 - 04:41:07 - H. Bruining (wethouder)
  04:41:07 - 04:41:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:41:13 - 04:42:07 - IJ. van Kammen
  04:42:07 - 04:42:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:42:19 - 04:42:23 - IJ. van Kammen
  04:42:23 - 04:42:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:42:25 - 04:43:17 - H. Bruining (wethouder)
  04:43:17 - 04:43:59 - IJ. van Kammen
  04:43:59 - 04:44:00 - H. Bruining (wethouder)
  04:44:00 - 04:44:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:44:03 - 04:44:37 - H. Bruining (wethouder)
  04:44:40 - 04:46:06 - T. Nicolai
  04:46:06 - 04:46:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:46:10 - 04:46:34 - H. Bruining (wethouder)
  04:46:34 - 04:46:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:46:51 - 04:47:00 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:47:00 - 04:47:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:47:13 - 04:49:37 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:49:37 - 04:49:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:49:56 - 04:50:12 - J. Stellinga
  04:50:12 - 04:50:28 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:50:28 - 04:52:39 - J. Stellinga
  04:52:39 - 04:52:40 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:52:40 - 04:52:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:52:41 - 04:52:52 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:52:52 - 04:52:56 - J. Stellinga
  04:52:56 - 04:53:51 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:53:51 - 04:54:56 - J. Stellinga
  04:54:56 - 04:55:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:55:04 - 04:55:07 - M. Dotinga-van der Veen
  04:55:24 - 04:55:39 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:55:39 - 04:56:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:56:00 - 04:56:08 - J. Stellinga
  04:56:08 - 04:56:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:56:26 - 04:59:21 - J. Stellinga
  04:59:21 - 04:59:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:59:29 - 05:02:29 - J. Stellinga
  05:02:29 - 05:02:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:02:35 - 05:03:34 - J. Stellinga
  05:03:34 - 05:03:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:03:52 - 05:03:56 - J. Stellinga
  05:03:56 - 05:04:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:18:13 - 05:21:01 - M. de Haan (wethouder)
  05:21:01 - 05:21:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:21:08 - 05:21:19 - IJ. van Kammen
  05:21:19 - 05:21:26 - M. de Haan (wethouder)
  05:21:26 - 05:21:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:21:30 - 05:22:37 - J. Stellinga
  05:22:37 - 05:22:43 - M. de Haan (wethouder)
  05:22:43 - 05:22:47 - J. Stellinga
  05:22:47 - 05:23:21 - M. de Haan (wethouder)
  05:23:21 - 05:24:03 - J. Stellinga
  05:24:03 - 05:24:05 - M. de Haan (wethouder)
  05:24:05 - 05:24:10 - J. Stellinga
  05:24:10 - 05:24:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:24:22 - 05:24:32 - IJ. van Kammen
  05:24:32 - 05:24:34 - M. de Haan (wethouder)
  05:24:34 - 05:24:41 - J. Stellinga
  05:24:41 - 05:24:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:24:46 - 05:24:57 - J. Stellinga
  05:24:57 - 05:25:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:25:01 - 05:25:31 - M. de Haan (wethouder)
  05:25:31 - 05:25:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:25:32 - 05:25:33 - M. de Haan (wethouder)
  05:25:33 - 05:25:51 - J. Stellinga
  05:25:51 - 05:25:56 - M. de Haan (wethouder)
  05:25:56 - 05:26:46 - J. Stellinga
  05:26:46 - 05:26:48 - M. de Haan (wethouder)
  05:26:48 - 05:27:04 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  05:27:04 - 05:28:16 - J. Stellinga
  05:28:16 - 05:28:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:28:18 - 05:28:22 - M. de Haan (wethouder)
  05:28:22 - 05:28:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:28:25 - 05:28:30 - M. de Haan (wethouder)
  05:28:30 - 05:29:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.06

  Programma 6 - Sociaal domein
  De volgende amendementen en moties worden ingediend:
  • P6-A1 - Amendemint FNP en PVV oer gjin ferleging tagongsgrins yndividuele ynkommenstaslach
  • P6-A2 - Amendemint FNP en PVV oer mear fte’s besunigje op de gebietsteams
  • P6-A3 - Amendemint FNP oer minder subsydzje oan KEaRN
  • P6-M1 - Motie CU, GBA, CDA, VVD en PVV inzake geld vrijmaken uit geoormerkte coronamiddelen voor werkgelegenheidstrajecten
  • P6-M2 - Motie PvdA en PVV inzake afzien aanpassing individuele inkomenstoeslag
  • P6-M3 - Moasje FNP, PvdA en PVV oer utfieringsplan Partisipaasjewet as busisnesscase Regiodeal
  • P6-M4 - Moasje FNP oer yn stân hâlde subsydzjes Sosjaal Kultureel Wurk
  • P6-M5 - Moasje FNP oer yn stân hâlde subsydzjes Pleatslike Belangen
  • P6-M6 - Motie GroenLinks en VVD inzake aanjagende rol in programma ‘Foar Fryske Bern’
  Reactie college:
  o P6-A1: is aan de raad.
  o P6-A2: wordt ontraden.
  o P6-A3: wordt ontraden.
  o P6-M1: positief advies.
  o P6-M2: wordt ontraden.
  o P6-M3: positief advies.
  o P6-M4: wordt ontraden.
  o P6-M5: wordt ontraden.
  o P6-M6: wordt ontraden.  05:29:33 - 05:33:37 - M. Dotinga-van der Veen
  05:33:37 - 05:33:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:33:40 - 05:35:54 - M. Dotinga-van der Veen
  05:35:54 - 05:36:14 - J.J. Zwaagstra
  05:36:14 - 05:36:28 - M. Dotinga-van der Veen
  05:36:28 - 05:36:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:36:34 - 05:38:39 - T.O. Brinkman
  05:38:39 - 05:38:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:38:51 - 05:40:31 - T.O. Brinkman
  05:40:31 - 05:40:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:40:36 - 05:41:06 - D. Vriesema
  05:41:06 - 05:41:22 - T.O. Brinkman
  05:41:41 - 05:41:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:41:49 - 05:42:10 - D. Vriesema
  05:42:10 - 05:42:29 - T.O. Brinkman
  05:42:29 - 05:42:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:42:44 - 05:43:56 - J. Stellinga
  05:43:56 - 05:43:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:43:58 - 05:45:05 - J. Stellinga
  05:45:05 - 05:45:28 - M. Dotinga-van der Veen
  05:45:28 - 05:47:34 - J. Stellinga
  05:47:34 - 05:47:34 - F.J. Hoekstra
  05:47:36 - 05:47:37 - J. Stellinga
  05:47:37 - 05:47:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:47:46 - 05:50:48 - J. Stellinga
  05:50:48 - 05:50:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:50:53 - 05:51:04 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:51:04 - 05:51:07 - J. Stellinga
  05:51:07 - 05:51:22 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:51:22 - 05:51:47 - J. Stellinga
  05:51:47 - 05:52:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:52:02 - 05:53:21 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:53:21 - 05:53:22 - J. Stellinga
  05:53:22 - 05:53:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:53:24 - 05:54:13 - J. Stellinga
  05:54:13 - 05:54:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:54:13 - 05:54:23 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:54:23 - 05:54:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:54:27 - 05:55:48 - T.I. Veenstra
  05:55:48 - 05:55:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:55:52 - 05:56:33 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  05:56:33 - 05:56:57 - T.I. Veenstra
  05:56:57 - 05:57:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:57:13 - 05:59:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:59:52 - 06:00:27 - T.O. Brinkman
  06:00:27 - 06:00:40 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:00:40 - 06:00:52 - T.O. Brinkman
  06:00:52 - 06:00:54 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:00:54 - 06:00:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:00:59 - 06:01:25 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:01:25 - 06:01:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:01:46 - 06:03:00 - J. Stellinga
  06:03:00 - 06:03:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:03:07 - 06:04:11 - T.O. Brinkman
  06:04:11 - 06:04:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:13 - 06:04:49 - J.J. Zwaagstra
  06:04:49 - 06:05:22 - T.O. Brinkman
  06:05:22 - 06:05:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:05:37 - 06:05:55 - J. Stellinga
  06:05:55 - 06:06:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:06:04 - 06:07:01 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:07:01 - 06:07:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:07:02 - 06:07:03 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:07:03 - 06:07:38 - M. Dotinga-van der Veen
  06:07:38 - 06:08:03 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:03 - 06:08:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:08:06 - 06:08:06 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:06 - 06:08:33 - T.O. Brinkman
  06:08:33 - 06:08:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:34 - 06:08:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:08:36 - 06:09:48 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:09:48 - 06:10:16 - M. Dotinga-van der Veen
  06:10:16 - 06:11:07 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:11:07 - 06:11:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:11:13 - 06:12:19 - T. Nicolai
  06:12:19 - 06:12:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:12:22 - 06:12:37 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:12:42 - 06:13:48 - H. Bruining (wethouder)
  06:13:48 - 06:14:31 - T. Nicolai
  06:14:32 - 06:14:32 - H. Bruining (wethouder)
  06:14:32 - 06:14:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:14:34 - 06:14:47 - D.A. van der Vaart-Kralt
  06:14:47 - 06:15:23 - H. Bruining (wethouder)
  06:15:23 - 06:15:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:26 - 06:15:53 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:15:53 - 06:15:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:56 - 06:16:24 - M. Dotinga-van der Veen
  06:16:24 - 06:16:57 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:16:57 - 06:16:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:16:58 - 06:16:59 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:16:59 - 06:17:09 - M. Dotinga-van der Veen
  06:17:09 - 06:17:10 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:17:10 - 06:17:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:17:17 - 06:17:18 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:17:18 - 06:18:33 - H. Bruining (wethouder)
  06:18:33 - 06:18:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:18:34 - 06:18:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:18:34 - 06:19:05 - T.O. Brinkman
  06:19:05 - 06:19:22 - H. Bruining (wethouder)
  06:19:22 - 06:19:25 - T.O. Brinkman
  06:19:25 - 06:19:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:19:30 - 06:19:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:19:34 - 06:19:38 - J.J. Zwaagstra
  06:19:38 - 06:19:53 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:19:53 - 06:20:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:20:02 - 06:20:42 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:20:44 - 06:22:23 - T.O. Brinkman
  06:22:23 - 06:22:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:22:24 - 06:23:14 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:14 - 06:23:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:21 - 06:23:33 - IJ. van Kammen
  06:23:33 - 06:23:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:50 - 06:24:03 - IJ. van Kammen
  06:24:03 - 06:24:04 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:24:10 - 06:24:11 - IJ. van Kammen
  06:24:11 - 06:24:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:16 - 06:24:32 - M. Dotinga-van der Veen
  06:24:32 - 06:24:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:24:34 - 06:24:43 - M. Dotinga-van der Veen
  06:24:43 - 06:24:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:46 - 06:25:33 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:25:33 - 06:25:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:25:36 - 06:26:38 - T.O. Brinkman
  06:26:38 - 06:26:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:26:48 - 06:27:10 - D.A. van der Vaart-Kralt
  06:27:10 - 06:27:13 - T.O. Brinkman
  06:27:13 - 06:27:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:27:22 - 06:28:41 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:28:41 - 06:29:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.07

  Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.08

  Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  Het volgende amendement wordt ingediend:
  • P8-A1 - Amendement GBA, CU en PVV inzake schrappen digitaal (administratief) toezicht op naleving regels en vergunningen
  Reactie college:
  o P8-A1: is aan de raad.

  De heer S.D. van der Meer (FNP) dient na behandeling van alle programma’s nog een amendement in:
  • Alg.-A2 - Amendemint FNP oer begrutting dy’t mear rjocht docht oan yn stânhâlden mienskip
  Reactie college:
  o Alg.-A2: wordt ontraden.

  De vergadering wordt geschorst van 22.41 – 23.04 uur.


  06:29:21 - 06:32:33 - F.D. Hoekstra
  06:32:33 - 06:34:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:34:05 - 06:34:18 - F.D. Hoekstra
  06:34:18 - 06:34:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:34:35 - 06:34:44 - F.D. Hoekstra
  06:34:44 - 06:35:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:35:14 - 06:35:59 - S.D. van der Meer
  06:35:59 - 06:36:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:36:12 - 06:37:02 - S.D. van der Meer
  06:37:02 - 06:37:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:08 - 06:37:11 - S.D. van der Meer
  06:37:11 - 06:37:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:21 - 06:37:52 - H. Bruining (wethouder)
  06:37:52 - 06:37:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:55 - 06:38:34 - J. Stellinga
  06:38:34 - 06:38:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:38:40 - 06:39:22 - IJ. van Kammen
  06:39:22 - 06:39:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:39:23 - 06:39:45 - H. Bruining (wethouder)
  06:39:45 - 06:40:01 - IJ. van Kammen
  06:40:01 - 06:40:02 - H. Bruining (wethouder)
  06:40:02 - 06:40:21 - IJ. van Kammen
  06:40:22 - 06:40:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:40:24 - 06:40:29 - H. Bruining (wethouder)
  06:40:29 - 06:40:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:40:51 - 06:40:54 - T.O. Brinkman
  06:40:54 - 06:41:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:41:24 - 06:41:34 - T. Nicolai
  06:41:34 - 06:41:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:41:46 - 06:41:54 - T.O. Brinkman
  06:41:54 - 07:02:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.09

  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.10

  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.11

  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.12

  De meest verstrekkende amendementen worden als eerste in stemming gebracht.


  07:03:44 - 07:03:45 - S.D. van der Meer
  07:03:45 - 07:05:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:05:29 - 07:05:59 - M.Y. Talma
  07:05:59 - 07:06:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:06:03 - 07:06:25 - IJ. van Kammen
  07:06:25 - 07:07:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:07:02 - 07:07:16 - D. van Oosten
  07:07:16 - 07:07:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:07:30 - 07:07:43 - T. Nicolai
  07:07:43 - 07:14:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:14:09 - 07:14:13 - T.O. Brinkman
  07:14:13 - 07:14:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:15:04 - 07:15:07 - J. Stellinga
  07:15:07 - 07:15:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:15:12 - 07:15:45 - J. Stellinga
  07:15:45 - 07:18:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur.


  07:31:50 - 07:32:08 - F.D. Hoekstra
  07:32:08 - 07:33:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)