Raadsvergadering

Begroting

donderdag 12 november 2020 16:00 - 23:32
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.

Op 2 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 27 oktober hieronder te vinden en te raadplegen.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet iedereen van harte welkom.


  00:00:49 - 00:01:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 2

  Er is een afmelding binnengekomen van de heren M.C. Buising (zelfst. raadslid) en H.J. Graansma (PVV).

  Insprekers bij agendapunt 6 (Programmabegroting):
  • Dhr. F. Ralten uit Buitenpost
  • Dhr. T. Dijk (bestuursvoorzitter De Wâldsang)
  In plaats van bij agendapunt 6, krijgen de insprekers bij agendapunt 2 het woord en kunnen thuis het vervolg van de raadsvergadering volgen. De heer Dijk biedt namens De Wâldsang een petitie aan.

  Afsprakenlijst
  Geen opmerkingen.  00:03:49 - 00:05:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:06:38 - 00:06:52 - J. Stellinga
  00:06:52 - 00:13:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:14:15 - 00:15:16 - T.O. Brinkman
  00:17:29 - 00:17:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:17:32 - 00:19:11 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:19:11 - 00:19:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:19:16 - 00:20:52 - J. Stellinga
  00:20:52 - 00:20:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:21:06 - 00:22:08 - T.O. Brinkman
  00:22:08 - 00:25:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 3

  Voorgesteld wordt om de programmabegroting (agendapunt 6) eerst te behandelen en dan pas de belastingvoorstellen (agendapunt 5). De raad gaat hiermee akkoord.

  De agenda wordt vastgesteld met bovengenoemde wijziging.


 • 4

  De besluitenlijst van de openbare vergadering van 22 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.


 • 5

  Wijzigingen naar aanleiding van de aangenomen amendementen bij de programmabegroting worden doorgevoerd in de betreffende belastingvoorstellen.

  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): sjoen de moasjes en amendeminten dy’t de FNP ynbrocht hat yn dizze ried sille wy ek tsjin dizze belestingútstellen stimme.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: CDA, CU, GBA, GroenLinks, PvdA en VVD (15)
  Tegen: FNP (4)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt besloten:
  1. De volgende, als bijlagen bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2021 en waarvan toepassing de bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:
  - verordening onroerende zaakbelasting 2021;
  - verordening reinigingsheffingen 2021;
  - verordening rioolheffing 2021;
  - verordening woonforensenbelasting 2021;
  - verordening leges 2021.
  2. In te trekken de belastingverordeningen als onder 1. genoemd, voor het jaar 2020 en tarieventabellen 2020 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2021.


  Resultaat stemming:


  07:30:46 - 07:30:59 - IJ. van Kammen
  07:30:59 - 07:31:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.0.0
 • 6.0.1

  De heer D. van Oosten (CU) krijgt als voorzitter van de controlecommissie als eerste het woord.

  In de eerste ronde is er de gelegenheid kort het woord te voeren over het financiële deel. Daarna volgt de behandeling per programma en het indienen van moties en amendementen.

  In het algemene deel worden een amendement en drie moties ingediend:
  • Alg.-A1 - Amendement PvdA en PVV inzake kennisnemen van de meerjarenraming in plaats van vaststellen
  • Alg.-M1 - Motie CDA, GBA, CU, FNP, VVD, PvdA en PVV inzake hanteren nullijn bij gemeenschappelijke regelingen
  • Alg.-M2 - Moasje FNP en PVV oer bettere kommunikaasje oer begrutting
  • Alg.-M3 - Moasje FNP oer heldere en dúdlik te lêzen begruttingstikken
  Reactie college:
  o Alg.-A1: wordt ontraden.
  o Alg.-M1: positief advies.
  o Alg.-M3: wordt ontraden.
  o Alg.-M2: wordt ontraden, maar het college wil het signaal wel meenemen.

  Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (waarnemend raadsvoorzitter) neemt het voorzitterschap over bij de programma’s 0 en 1.


  00:26:10 - 00:32:30 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:32:30 - 00:32:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:32:43 - 00:32:58 - S.D. van der Meer
  00:32:58 - 00:33:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:33:08 - 00:37:39 - S.D. van der Meer
  00:37:39 - 00:37:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:46 - 00:37:48 - S.D. van der Meer
  00:37:48 - 00:37:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:55 - 00:40:14 - T.O. Brinkman
  00:40:14 - 00:40:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:40:42 - 00:40:57 - T.O. Brinkman
  00:40:57 - 00:40:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:40:59 - 00:42:15 - T.O. Brinkman
  00:42:15 - 00:42:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:42:39 - 00:46:36 - S.W. Vegelin
  00:46:36 - 00:46:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:46:46 - 00:51:27 - D.A. van der Vaart-Kralt
  00:51:27 - 00:51:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:41 - 00:56:40 - T. Nicolai
  00:56:40 - 00:57:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:24 - 00:57:30 - T. Nicolai
  00:57:30 - 00:57:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:57:35 - 00:59:40 - T. Nicolai
  00:59:40 - 00:59:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:59:47 - 01:00:06 - D. van Oosten
  01:00:06 - 01:00:08 - T. Nicolai
  01:00:45 - 01:00:58 - D. van Oosten
  01:00:58 - 01:01:54 - T. Nicolai
  01:01:54 - 01:01:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:01:59 - 01:02:13 - D. van Oosten
  01:02:13 - 01:02:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:02:14 - 01:02:32 - T. Nicolai
  01:02:32 - 01:02:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:02:50 - 01:03:07 - F.J. Hoekstra
  01:03:07 - 01:03:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:09 - 01:03:37 - T. Nicolai
  01:03:37 - 01:03:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:03:40 - 01:04:01 - F.D. Hoekstra
  01:04:01 - 01:04:34 - T. Nicolai
  01:04:34 - 01:04:35 - F.D. Hoekstra
  01:04:35 - 01:04:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:04:42 - 01:06:03 - G. Terpstra
  01:06:03 - 01:06:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:06:09 - 01:07:25 - T. Nicolai
  01:07:25 - 01:07:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:07:30 - 01:08:08 - G. Terpstra
  01:08:08 - 01:08:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:08:11 - 01:09:05 - IJ. van Kammen
  01:09:05 - 01:09:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:11 - 01:09:30 - G. Terpstra
  01:09:30 - 01:09:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:09:38 - 01:10:08 - T. Nicolai
  01:10:08 - 01:10:10 - G. Terpstra
  01:10:10 - 01:10:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:11 - 01:10:16 - G. Terpstra
  01:10:16 - 01:10:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:10:26 - 01:12:31 - H. Bruining (wethouder)
  01:12:31 - 01:12:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:12:33 - 01:12:35 - H. Bruining (wethouder)
  01:12:35 - 01:12:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:12:40 - 01:13:09 - T. Nicolai
  01:13:09 - 01:13:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:13:11 - 01:13:37 - H. Bruining (wethouder)
  01:13:37 - 01:13:44 - T. Nicolai
  01:13:44 - 01:14:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:02 - 01:14:12 - F.J. Hoekstra
  01:14:12 - 01:14:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:14:31 - 01:16:09 - T.I. Veenstra
  01:16:09 - 01:16:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:16:22 - 01:18:39 - F.J. Hoekstra
  01:18:39 - 01:19:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:16 - 01:19:44 - H. Bruining (wethouder)
  01:19:44 - 01:19:45 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:45 - 01:19:46 - H. Bruining (wethouder)
  01:19:46 - 01:19:48 - F.J. Hoekstra
  01:20:27 - 01:21:31 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:21:31 - 01:22:28 - T.O. Brinkman
  01:22:28 - 01:22:30 - P.M. Jonker (wethouder)
  01:22:30 - 01:22:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:32 - 01:22:51 - J.J. Zwaagstra
  01:22:51 - 01:23:37 - T.O. Brinkman
  01:23:37 - 01:23:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:47 - 01:24:27 - M. de Haan (wethouder)
  01:24:27 - 01:24:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:29 - 01:25:19 - J. Stellinga
  01:25:20 - 01:25:46 - M. de Haan (wethouder)
  01:25:46 - 01:25:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:25:50 - 01:26:33 - IJ. van Kammen
  01:26:33 - 01:26:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:26:35 - 01:26:35 - IJ. van Kammen
  01:26:35 - 01:27:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:40 - 01:27:48 - H. Bruining (wethouder)
  01:27:48 - 01:27:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:52 - 01:29:39 - H. Bruining (wethouder)
  01:29:39 - 01:29:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:29:42 - 01:30:35 - IJ. van Kammen
  01:30:36 - 01:31:15 - H. Bruining (wethouder)
  01:31:15 - 01:31:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:20 - 01:31:30 - S.D. van der Meer
  01:31:30 - 01:31:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:32 - 01:31:39 - S.D. van der Meer
  01:31:39 - 01:31:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:42 - 01:31:50 - F.J. Hoekstra
  01:31:50 - 01:31:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:58 - 01:32:14 - T. Nicolai
  01:32:14 - 01:32:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.0.2

  Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
  De volgende amendementen en moties worden ingediend:
  • P0-A1 - Amendement GBA, CU, CDA, VVD en PVV inzake schrappen onderzoek samenvoegen clusters Beheer 8K en TD
  • P0-A2 - Amendemint FNP en PVV oer gjin fierdere útwreiding gearwurking dan 3c
  • P0-A3 - Amendemint FNP en PVV oer klusters Behear 8K en TD net gearfoegje
  • P0-M1 - Moasje FNP, PvdA, CDA, PVV en GBA oer gjin ferheging kontribúsje VNG
  • P0-M2 - Motie GroenLinks en VVD inzake gevolgen volledige fusie meenemen bij evaluatie samenwerking
  • P0-M3 - Motie PvdA, VVD en FNP inzake verlaging aantal fte’s wethouders

  De vergadering wordt geschorst van 18.12 – 18.51 uur.

  Reactie college:
  o P0-A1: positief advies.
  o P0-A2: wordt ontraden.
  o P0-A3: wordt ontraden.
  o P0-M1: positief advies.
  o P0-M2: wordt ontraden.
  o P0-M3: wordt ontraden.


  01:32:44 - 01:33:08 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:33:08 - 01:34:26 - T.O. Brinkman
  01:34:26 - 01:34:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:34:36 - 01:35:01 - F.D. Hoekstra
  01:35:01 - 01:35:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:35:02 - 01:35:10 - T.O. Brinkman
  01:35:10 - 01:35:14 - F.D. Hoekstra
  01:35:14 - 01:35:16 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:35:16 - 01:35:42 - F.D. Hoekstra
  01:35:42 - 01:35:56 - T.O. Brinkman
  01:35:56 - 01:35:56 - F.D. Hoekstra
  01:35:56 - 01:36:14 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:36:23 - 01:36:35 - D. van Oosten
  01:36:35 - 01:36:40 - T.O. Brinkman
  01:36:40 - 01:36:50 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:36:50 - 01:38:46 - T.I. Veenstra
  01:38:46 - 01:38:53 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:38:53 - 01:39:57 - T.O. Brinkman
  01:39:57 - 01:40:03 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:40:03 - 01:40:16 - D. van Oosten
  01:40:16 - 01:40:18 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:40:18 - 01:41:34 - T.I. Veenstra
  01:41:34 - 01:41:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:41:36 - 01:41:50 - D. van Oosten
  01:41:50 - 01:41:53 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:41:53 - 01:42:20 - T.O. Brinkman
  01:42:20 - 01:42:21 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:42:21 - 01:42:41 - F.J. Hoekstra
  01:42:41 - 01:42:41 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:42:41 - 01:42:57 - T.O. Brinkman
  01:42:57 - 01:42:57 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:42:57 - 01:43:00 - F.J. Hoekstra
  01:43:00 - 01:43:03 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:43:03 - 01:43:25 - S.W. Vegelin
  01:43:25 - 01:43:45 - T.I. Veenstra
  01:43:45 - 01:43:47 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:43:47 - 01:44:02 - T.O. Brinkman
  01:44:07 - 01:44:13 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:44:13 - 01:45:44 - F.D. Hoekstra
  01:45:44 - 01:45:46 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:45:46 - 01:47:16 - F.D. Hoekstra
  01:47:16 - 01:47:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:47:26 - 01:47:30 - F.D. Hoekstra
  01:47:30 - 01:49:04 - IJ. van Kammen
  01:49:04 - 01:49:07 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:49:07 - 01:50:10 - IJ. van Kammen
  01:50:10 - 01:50:12 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:50:12 - 01:50:49 - J.J. Zwaagstra
  01:50:49 - 01:50:58 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:50:58 - 01:51:19 - F.D. Hoekstra
  01:51:19 - 01:51:22 - IJ. van Kammen
  01:52:26 - 01:52:49 - F.D. Hoekstra
  01:52:49 - 01:52:50 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:52:50 - 01:53:39 - IJ. van Kammen
  01:53:39 - 01:53:47 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:53:47 - 01:54:04 - J.J. Zwaagstra
  01:54:04 - 01:54:07 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:54:07 - 01:54:09 - T.O. Brinkman
  01:54:09 - 01:54:10 - IJ. van Kammen
  01:54:10 - 01:54:49 - T.O. Brinkman
  01:54:49 - 01:54:54 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:54:54 - 01:55:02 - IJ. van Kammen
  01:55:02 - 01:55:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:55:10 - 01:55:25 - J.J. Zwaagstra
  01:55:25 - 01:55:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:55:26 - 01:55:34 - J.J. Zwaagstra
  01:55:34 - 01:55:36 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:55:36 - 01:56:06 - IJ. van Kammen
  01:56:06 - 01:56:12 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:56:12 - 01:58:53 - IJ. van Kammen
  01:58:53 - 01:59:00 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:59:00 - 01:59:26 - T. Nicolai
  01:59:26 - 01:59:47 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  01:59:47 - 02:00:29 - T. Nicolai
  02:00:29 - 02:00:31 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:00:31 - 02:01:18 - IJ. van Kammen
  02:01:18 - 02:01:24 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:01:24 - 02:01:34 - IJ. van Kammen
  02:01:34 - 02:01:51 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:01:51 - 02:02:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:02:05 - 02:04:05 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:04:10 - 02:04:53 - S.W. Vegelin
  02:04:53 - 02:04:54 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:04:54 - 02:05:27 - T. Nicolai
  02:05:27 - 02:05:34 - S.W. Vegelin
  02:05:34 - 02:05:38 - T. Nicolai
  02:05:38 - 02:05:48 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:05:48 - 02:06:15 - J. Stellinga
  02:06:15 - 02:06:17 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:06:17 - 02:06:35 - M.Y. Talma
  02:06:35 - 02:06:37 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:06:37 - 02:06:42 - T. Nicolai
  02:06:42 - 02:06:48 - M. de Haan (wethouder)
  02:06:48 - 02:06:49 - T. Nicolai
  02:06:49 - 02:06:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:06:56 - 02:07:18 - T. Nicolai
  02:07:18 - 02:07:26 - M.Y. Talma
  02:07:26 - 02:07:30 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:07:30 - 02:07:47 - M.Y. Talma
  02:07:47 - 02:07:48 - T. Nicolai
  02:07:48 - 02:07:51 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:07:51 - 02:08:16 - T. Nicolai
  02:08:16 - 02:08:17 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:08:17 - 02:08:37 - J. Stellinga
  02:08:37 - 02:08:38 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:08:38 - 02:08:41 - J. Stellinga
  02:08:41 - 02:08:44 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:08:44 - 02:08:47 - J. Stellinga
  02:08:47 - 02:09:05 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:09:05 - 02:49:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:50:44 - 02:51:06 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:51:06 - 02:54:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:12 - 02:54:25 - J.J. Zwaagstra
  02:54:25 - 02:54:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:54 - 02:54:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:54:56 - 02:55:11 - IJ. van Kammen
  02:55:11 - 02:55:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:55:27 - 02:55:40 - T.O. Brinkman
  02:55:40 - 02:57:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:57:57 - 02:57:58 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  02:57:58 - 02:59:21 - J. Stellinga
  02:59:21 - 02:59:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:27 - 02:59:37 - J. Stellinga
  02:59:37 - 03:00:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:00:01 - 03:01:08 - J. Stellinga
  03:01:39 - 03:02:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:02:10 - 03:02:18 - J. Stellinga
  03:02:18 - 03:02:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:18 - 03:02:22 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:02:22 - 03:02:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:02:42 - 03:03:00 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:03:00 - 03:03:06 - T.O. Brinkman
  03:03:06 - 03:03:21 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:03:21 - 03:03:32 - IJ. van Kammen
  03:03:32 - 03:03:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
 • 6.01

  Programma 1 – Veiligheid
  Het volgende amendement wordt ingediend:
  • P1-A1 - Amendement GBA, CDA en CU inzake dereguleren vergunningen kleinere evenementen
  Reactie college:
  o P1-A1: positief advies.
  Hierbij wordt toegezegd te komen met een schets wat een groot, middel of klein evenement is als het amendement wordt aangenomen. Actie: afsprakenlijst  03:03:56 - 03:06:57 - F.D. Hoekstra
  03:06:57 - 03:07:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:07:03 - 03:07:22 - T. Nicolai
  03:07:22 - 03:07:38 - F.D. Hoekstra
  03:07:38 - 03:07:40 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:07:40 - 03:07:49 - F.J. Hoekstra
  03:07:53 - 03:08:07 - F.D. Hoekstra
  03:08:07 - 03:08:09 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:08:09 - 03:08:25 - IJ. van Kammen
  03:08:25 - 03:08:26 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:08:26 - 03:09:06 - F.D. Hoekstra
  03:09:06 - 03:09:10 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:09:10 - 03:09:12 - F.D. Hoekstra
  03:09:12 - 03:09:47 - IJ. van Kammen
  03:09:47 - 03:12:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:12:05 - 03:12:19 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:12:19 - 03:13:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:13:00 - 03:13:02 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:13:02 - 03:13:22 - IJ. van Kammen
  03:13:22 - 03:13:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:13:54 - 03:13:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:13:56 - 03:14:15 - F.J. Hoekstra
  03:14:15 - 03:15:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:13 - 03:15:14 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:15:14 - 03:15:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:15:26 - 03:15:39 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:15:39 - 03:16:05 - F.D. Hoekstra
  03:16:05 - 03:16:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:16:25 - 03:16:27 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:16:27 - 03:16:54 - F.D. Hoekstra
  03:16:54 - 03:17:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:17:19 - 03:17:28 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  03:17:28 - 03:17:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.02

  De heer O.F. Brouwer neemt het voorzitterschap weer over.

  Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
  Het volgende amendement wordt ingediend:
  • P2-A1 - Amendemint FNP oer mear besunigje op budzjet wegenûnderhâld
  Reactie college:
  o P2-A1: wordt ontraden.


  03:17:50 - 03:17:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:04 - 03:18:04 - S.W. Vegelin
  03:18:04 - 03:18:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:13 - 03:19:12 - J.J. Zwaagstra
  03:19:12 - 03:19:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:19:20 - 03:21:05 - IJ. van Kammen
  03:21:05 - 03:21:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:21:06 - 03:21:14 - F.J. Hoekstra
  03:21:14 - 03:21:37 - IJ. van Kammen
  03:21:37 - 03:21:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:21:41 - 03:22:05 - T. Nicolai
  03:22:06 - 03:22:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:12 - 03:22:44 - IJ. van Kammen
  03:22:44 - 03:22:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:22:50 - 03:23:24 - R. van der Wal
  03:23:24 - 03:23:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:23:37 - 03:25:13 - M. de Haan (wethouder)
  03:25:13 - 03:25:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:25:15 - 03:26:08 - IJ. van Kammen
  03:26:08 - 03:26:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:26:11 - 03:26:26 - M. de Haan (wethouder)
  03:26:26 - 03:27:00 - IJ. van Kammen
  03:27:00 - 03:27:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.03

  Programma 3 – Economie
  De volgende amendementen worden ingediend:
  • P3-A1 - Amendement GBA, CDA, CU en VVD inzake onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen niet verhogen
  • P3-A2 - Amendement PvdA, FNP en PVV inzake geen heffing toeristenbelasting periode 2022 – 2024
  • P3-A3 - Amendemint FNP, VVD en PVV oer OZB inkeld mei ynflaasjekorreksje ferheegje
  Reactie college:
  o P3-A1: positief advies.
  o P3-A2: wordt ontraden.
  o P3-A3: wordt ontraden.


  03:27:29 - 03:29:58 - F.D. Hoekstra
  03:29:58 - 03:30:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:30:23 - 03:31:06 - T. Nicolai
  03:31:06 - 03:31:29 - F.D. Hoekstra
  03:31:29 - 03:32:13 - T. Nicolai
  03:32:13 - 03:32:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:15 - 03:32:32 - F.D. Hoekstra
  03:32:32 - 03:32:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:35 - 03:33:31 - IJ. van Kammen
  03:33:31 - 03:33:47 - F.D. Hoekstra
  03:33:47 - 03:33:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:33:52 - 03:34:16 - G. Terpstra
  03:34:16 - 03:34:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:17 - 03:34:50 - M.Y. Talma
  03:34:50 - 03:34:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:52 - 03:35:19 - T.I. Veenstra
  03:35:19 - 03:36:00 - F.D. Hoekstra
  03:36:00 - 03:36:02 - M.Y. Talma
  03:36:02 - 03:36:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:12 - 03:36:15 - IJ. van Kammen
  03:36:15 - 03:36:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:21 - 03:36:56 - IJ. van Kammen
  03:36:56 - 03:37:01 - F.D. Hoekstra
  03:37:01 - 03:38:04 - M.Y. Talma
  03:38:04 - 03:38:06 - G. Terpstra
  03:38:06 - 03:38:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:12 - 03:38:13 - G. Terpstra
  03:38:13 - 03:38:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:17 - 03:38:36 - G. Terpstra
  03:38:36 - 03:38:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:51 - 03:39:31 - T. Nicolai
  03:39:31 - 03:39:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:39:35 - 03:41:33 - H. Bruining (wethouder)
  03:41:33 - 03:41:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:41:37 - 03:42:19 - T. Nicolai
  03:42:19 - 03:42:40 - H. Bruining (wethouder)
  03:42:40 - 03:42:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:42:48 - 03:43:26 - IJ. van Kammen
  03:43:26 - 03:43:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:43:31 - 03:44:06 - H. Bruining (wethouder)
  03:44:06 - 03:44:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:44:19 - 03:44:31 - T. Nicolai
  03:44:31 - 03:44:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:44:43 - 03:44:53 - T. Nicolai
  03:44:53 - 03:45:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:45:05 - 03:47:01 - T. Nicolai
  03:47:01 - 03:47:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:47:13 - 03:47:29 - D. van Oosten
  03:47:29 - 03:48:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:48:00 - 03:48:19 - T. Nicolai
  03:48:19 - 03:48:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:48:33 - 03:48:46 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:48:46 - 03:49:13 - T. Nicolai
  03:49:13 - 03:49:28 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:49:29 - 03:49:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:49:31 - 03:50:16 - T. Nicolai
  03:50:16 - 03:50:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:50:33 - 03:50:38 - T. Nicolai
  03:50:38 - 03:50:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:50:47 - 03:50:59 - M.Y. Talma
  03:50:59 - 03:51:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:51:02 - 03:53:00 - M. de Haan (wethouder)
  03:53:00 - 03:53:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:53:02 - 03:53:21 - M. de Haan (wethouder)
  03:53:21 - 03:53:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:53:27 - 03:54:16 - T. Nicolai
  03:54:16 - 03:54:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:17 - 03:54:23 - T. Nicolai
  03:54:23 - 03:54:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:27 - 03:54:39 - IJ. van Kammen
  03:54:39 - 03:54:50 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:54:50 - 03:57:50 - IJ. van Kammen
  03:57:50 - 03:58:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:58:00 - 03:58:42 - F.D. Hoekstra
  03:58:42 - 03:59:47 - IJ. van Kammen
  03:59:47 - 03:59:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:59:52 - 04:01:54 - H. Bruining (wethouder)
  04:01:54 - 04:01:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:01:57 - 04:02:45 - IJ. van Kammen
  04:02:45 - 04:03:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.04

  Programma 4 - Onderwijs
  De heer T.O. Brinkman (FNP) merkt op dat een aantal aangenomen moties bij de kadernota niet is meegenomen in de begroting.
  Wethouder Jonker zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. Hierbij moet worden opgemerkt dat moties zonder financiële consequenties niet worden opgenomen in de begroting. Actie: afsprakenlijst


  04:03:08 - 04:03:47 - T.O. Brinkman
  04:03:47 - 04:03:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:03:57 - 04:05:05 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:05:05 - 04:05:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:05:09 - 04:05:20 - T.O. Brinkman
  04:05:20 - 04:05:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:05:25 - 04:05:37 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:05:37 - 04:05:38 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:05:38 - 04:05:59 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:05:59 - 04:06:47 - T.O. Brinkman
  04:06:47 - 04:06:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:06:49 - 04:07:46 - J. Stellinga
  04:07:46 - 04:07:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:07:48 - 04:07:59 - S.W. Vegelin
  04:07:59 - 04:08:37 - T.O. Brinkman
  04:08:37 - 04:08:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:08:54 - 04:09:36 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:09:36 - 04:09:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:09:40 - 04:10:12 - D.A. van der Vaart-Kralt
  04:10:12 - 04:11:16 - T.O. Brinkman
  04:11:16 - 04:11:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:11:27 - 04:11:53 - P.M. Jonker (wethouder)
  04:11:53 - 04:12:25 - T.O. Brinkman
  04:12:25 - 04:12:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:12:26 - 04:12:27 - M. Dotinga-van der Veen
  04:12:28 - 04:12:42 - T.O. Brinkman
  04:12:42 - 04:12:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:12:47 - 04:13:33 - J. Spoelstra (wethouder)
  04:13:33 - 04:13:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:13:34 - 04:13:47 - M. Dotinga-van der Veen
  04:13:47 - 04:13:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:13:52 - 04:14:15 - M. de Haan (wethouder)
  04:14:15 - 04:14:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:14:20 - 04:14:28 - R. van der Wal
  04:14:39 - 04:14:47 - T.O. Brinkman
  04:14:47 - 04:14:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:14:47 - 04:15:27 - T.O. Brinkman
 • 6.05

  Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
  De volgende amendementen en moties worden ingediend:
  • P5-A1 - Amendement GroenLinks en PVV inzake unieke collectie geneeskrachtige kruiden van de Kruidhof
  • P5-A2 - Amendemint FNP en PVV oer jierlikse kapitaallêsten De Kûpe opnimme yn reguliere begrutting
  • P5-A3 - Amendement PvdA en FNP inzake afzien van bezuiniging op subsidie aan De Wâldsang
  • P5-M1 - Motie CDA, GBA, CU, GL, VVD en PVV inzake veiligstellen continuïteit muziekonderwijs
  • P5-M2 - Motie PvdA, FNP en PVV inzake onderzoek tegemoetkoming accommodatiekosten De Wâldsang
  Reactie college:
  o P5-A1: positief advies.
  o P5-A2: wordt ontraden.

  De vergadering wordt geschorst van 21.06 – 21.19 uur.

  Vervolg reactie college:
  o P5-A3: wordt ontraden.
  o P5-M1: positief advies.
  o P5-M2: is overbodig.


  04:15:27 - 04:15:34 - T.I. Veenstra
  04:15:34 - 04:15:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:15:36 - 04:18:06 - T.I. Veenstra
  04:18:06 - 04:18:11 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:18:11 - 04:18:46 - T.I. Veenstra
  04:18:46 - 04:19:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:19:15 - 04:19:45 - T. Nicolai
  04:19:45 - 04:20:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:20:10 - 04:24:24 - T. Nicolai
  04:24:24 - 04:24:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:24:42 - 04:24:49 - T.O. Brinkman
  04:24:49 - 04:25:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:25:30 - 04:27:52 - T.O. Brinkman
  04:27:52 - 04:28:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:28:37 - 04:29:22 - M. de Haan (wethouder)
  04:29:22 - 04:29:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:29:35 - 04:33:50 - IJ. van Kammen
  04:33:50 - 04:33:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:33:53 - 04:34:19 - IJ. van Kammen
  04:34:19 - 04:34:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:34:24 - 04:34:26 - IJ. van Kammen
  04:34:26 - 04:34:28 - D. van Oosten
  04:34:28 - 04:34:30 - IJ. van Kammen
  04:34:30 - 04:34:41 - D. van Oosten
  04:34:53 - 04:35:00 - IJ. van Kammen
  04:35:00 - 04:35:13 - D. van Oosten
  04:35:13 - 04:35:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:35:15 - 04:35:41 - IJ. van Kammen
  04:35:41 - 04:35:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:35:42 - 04:36:36 - IJ. van Kammen
  04:36:36 - 04:36:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:36:40 - 04:37:07 - H. Bruining (wethouder)
  04:37:07 - 04:37:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:37:10 - 04:37:40 - T. Nicolai
  04:37:41 - 04:37:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:37:44 - 04:41:07 - H. Bruining (wethouder)
  04:41:07 - 04:41:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:41:13 - 04:42:07 - IJ. van Kammen
  04:42:07 - 04:42:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:42:19 - 04:42:23 - IJ. van Kammen
  04:42:23 - 04:42:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:42:25 - 04:43:17 - H. Bruining (wethouder)
  04:43:17 - 04:43:59 - IJ. van Kammen
  04:43:59 - 04:44:00 - H. Bruining (wethouder)
  04:44:00 - 04:44:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:44:03 - 04:44:37 - H. Bruining (wethouder)
  04:44:40 - 04:46:06 - T. Nicolai
  04:46:06 - 04:46:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:46:10 - 04:46:34 - H. Bruining (wethouder)
  04:46:34 - 04:46:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:46:51 - 04:47:00 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:47:00 - 04:47:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:47:13 - 04:49:37 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:49:37 - 04:49:56 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:49:56 - 04:50:12 - J. Stellinga
  04:50:12 - 04:50:28 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:50:28 - 04:52:39 - J. Stellinga
  04:52:39 - 04:52:40 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:52:40 - 04:52:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:52:41 - 04:52:52 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:52:52 - 04:52:56 - J. Stellinga
  04:52:56 - 04:53:51 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:53:51 - 04:54:56 - J. Stellinga
  04:54:56 - 04:55:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:55:04 - 04:55:07 - M. Dotinga-van der Veen
  04:55:24 - 04:55:39 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  04:55:39 - 04:56:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:56:00 - 04:56:08 - J. Stellinga
  04:56:08 - 04:56:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:56:26 - 04:59:21 - J. Stellinga
  04:59:21 - 04:59:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  04:59:29 - 05:02:29 - J. Stellinga
  05:02:29 - 05:02:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:02:35 - 05:03:34 - J. Stellinga
  05:03:34 - 05:03:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:03:52 - 05:03:56 - J. Stellinga
  05:03:56 - 05:04:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:18:13 - 05:21:01 - M. de Haan (wethouder)
  05:21:01 - 05:21:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:21:08 - 05:21:19 - IJ. van Kammen
  05:21:19 - 05:21:26 - M. de Haan (wethouder)
  05:21:26 - 05:21:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:21:30 - 05:22:37 - J. Stellinga
  05:22:37 - 05:22:43 - M. de Haan (wethouder)
  05:22:43 - 05:22:47 - J. Stellinga
  05:22:47 - 05:23:21 - M. de Haan (wethouder)
  05:23:21 - 05:24:03 - J. Stellinga
  05:24:03 - 05:24:05 - M. de Haan (wethouder)
  05:24:05 - 05:24:10 - J. Stellinga
  05:24:10 - 05:24:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:24:22 - 05:24:32 - IJ. van Kammen
  05:24:32 - 05:24:34 - M. de Haan (wethouder)
  05:24:34 - 05:24:41 - J. Stellinga
  05:24:41 - 05:24:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:24:46 - 05:24:57 - J. Stellinga
  05:24:57 - 05:25:01 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:25:01 - 05:25:31 - M. de Haan (wethouder)
  05:25:31 - 05:25:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:25:32 - 05:25:33 - M. de Haan (wethouder)
  05:25:33 - 05:25:51 - J. Stellinga
  05:25:51 - 05:25:56 - M. de Haan (wethouder)
  05:25:56 - 05:26:46 - J. Stellinga
  05:26:46 - 05:26:48 - M. de Haan (wethouder)
  05:26:48 - 05:27:04 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  05:27:04 - 05:28:16 - J. Stellinga
  05:28:16 - 05:28:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:28:18 - 05:28:22 - M. de Haan (wethouder)
  05:28:22 - 05:28:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:28:25 - 05:28:30 - M. de Haan (wethouder)
  05:28:30 - 05:29:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.06

  Programma 6 - Sociaal domein
  De volgende amendementen en moties worden ingediend:
  • P6-A1 - Amendemint FNP en PVV oer gjin ferleging tagongsgrins yndividuele ynkommenstaslach
  • P6-A2 - Amendemint FNP en PVV oer mear fte’s besunigje op de gebietsteams
  • P6-A3 - Amendemint FNP oer minder subsydzje oan KEaRN
  • P6-M1 - Motie CU, GBA, CDA, VVD en PVV inzake geld vrijmaken uit geoormerkte coronamiddelen voor werkgelegenheidstrajecten
  • P6-M2 - Motie PvdA en PVV inzake afzien aanpassing individuele inkomenstoeslag
  • P6-M3 - Moasje FNP, PvdA en PVV oer utfieringsplan Partisipaasjewet as busisnesscase Regiodeal
  • P6-M4 - Moasje FNP oer yn stân hâlde subsydzjes Sosjaal Kultureel Wurk
  • P6-M5 - Moasje FNP oer yn stân hâlde subsydzjes Pleatslike Belangen
  • P6-M6 - Motie GroenLinks en VVD inzake aanjagende rol in programma ‘Foar Fryske Bern’
  Reactie college:
  o P6-A1: is aan de raad.
  o P6-A2: wordt ontraden.
  o P6-A3: wordt ontraden.
  o P6-M1: positief advies.
  o P6-M2: wordt ontraden.
  o P6-M3: positief advies.
  o P6-M4: wordt ontraden.
  o P6-M5: wordt ontraden.
  o P6-M6: wordt ontraden.  05:29:33 - 05:33:37 - M. Dotinga-van der Veen
  05:33:37 - 05:33:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:33:40 - 05:35:54 - M. Dotinga-van der Veen
  05:35:54 - 05:36:14 - J.J. Zwaagstra
  05:36:14 - 05:36:28 - M. Dotinga-van der Veen
  05:36:28 - 05:36:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:36:34 - 05:38:39 - T.O. Brinkman
  05:38:39 - 05:38:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:38:51 - 05:40:31 - T.O. Brinkman
  05:40:31 - 05:40:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:40:36 - 05:41:06 - D. Vriesema
  05:41:06 - 05:41:22 - T.O. Brinkman
  05:41:41 - 05:41:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:41:49 - 05:42:10 - D. Vriesema
  05:42:10 - 05:42:29 - T.O. Brinkman
  05:42:29 - 05:42:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:42:44 - 05:43:56 - J. Stellinga
  05:43:56 - 05:43:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:43:58 - 05:45:05 - J. Stellinga
  05:45:05 - 05:45:28 - M. Dotinga-van der Veen
  05:45:28 - 05:47:34 - J. Stellinga
  05:47:34 - 05:47:34 - F.J. Hoekstra
  05:47:36 - 05:47:37 - J. Stellinga
  05:47:37 - 05:47:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:47:46 - 05:50:48 - J. Stellinga
  05:50:48 - 05:50:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:50:53 - 05:51:04 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:51:04 - 05:51:07 - J. Stellinga
  05:51:07 - 05:51:22 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:51:22 - 05:51:47 - J. Stellinga
  05:51:47 - 05:52:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:52:02 - 05:53:21 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:53:21 - 05:53:22 - J. Stellinga
  05:53:22 - 05:53:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:53:24 - 05:54:13 - J. Stellinga
  05:54:13 - 05:54:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:54:13 - 05:54:23 - D.A. van der Vaart-Kralt
  05:54:23 - 05:54:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:54:27 - 05:55:48 - T.I. Veenstra
  05:55:48 - 05:55:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:55:52 - 05:56:33 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  05:56:33 - 05:56:57 - T.I. Veenstra
  05:56:57 - 05:57:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  05:57:13 - 05:59:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  05:59:52 - 06:00:27 - T.O. Brinkman
  06:00:27 - 06:00:40 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:00:40 - 06:00:52 - T.O. Brinkman
  06:00:52 - 06:00:54 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:00:54 - 06:00:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:00:59 - 06:01:25 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:01:25 - 06:01:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:01:46 - 06:03:00 - J. Stellinga
  06:03:00 - 06:03:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:03:07 - 06:04:11 - T.O. Brinkman
  06:04:11 - 06:04:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:04:13 - 06:04:49 - J.J. Zwaagstra
  06:04:49 - 06:05:22 - T.O. Brinkman
  06:05:22 - 06:05:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:05:37 - 06:05:55 - J. Stellinga
  06:05:55 - 06:06:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:06:04 - 06:07:01 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:07:01 - 06:07:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:07:02 - 06:07:03 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:07:03 - 06:07:38 - M. Dotinga-van der Veen
  06:07:38 - 06:08:03 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:03 - 06:08:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:08:06 - 06:08:06 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:06 - 06:08:33 - T.O. Brinkman
  06:08:33 - 06:08:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:08:34 - 06:08:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:08:36 - 06:09:48 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:09:48 - 06:10:16 - M. Dotinga-van der Veen
  06:10:16 - 06:11:07 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:11:07 - 06:11:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:11:13 - 06:12:19 - T. Nicolai
  06:12:19 - 06:12:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:12:22 - 06:12:37 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:12:42 - 06:13:48 - H. Bruining (wethouder)
  06:13:48 - 06:14:31 - T. Nicolai
  06:14:32 - 06:14:32 - H. Bruining (wethouder)
  06:14:32 - 06:14:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:14:34 - 06:14:47 - D.A. van der Vaart-Kralt
  06:14:47 - 06:15:23 - H. Bruining (wethouder)
  06:15:23 - 06:15:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:26 - 06:15:53 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:15:53 - 06:15:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:15:56 - 06:16:24 - M. Dotinga-van der Veen
  06:16:24 - 06:16:57 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:16:57 - 06:16:58 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:16:58 - 06:16:59 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:16:59 - 06:17:09 - M. Dotinga-van der Veen
  06:17:09 - 06:17:10 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:17:10 - 06:17:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:17:17 - 06:17:18 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:17:18 - 06:18:33 - H. Bruining (wethouder)
  06:18:33 - 06:18:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:18:34 - 06:18:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:18:34 - 06:19:05 - T.O. Brinkman
  06:19:05 - 06:19:22 - H. Bruining (wethouder)
  06:19:22 - 06:19:25 - T.O. Brinkman
  06:19:25 - 06:19:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:19:30 - 06:19:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:19:34 - 06:19:38 - J.J. Zwaagstra
  06:19:38 - 06:19:53 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:19:53 - 06:20:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:20:02 - 06:20:42 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:20:44 - 06:22:23 - T.O. Brinkman
  06:22:23 - 06:22:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:22:24 - 06:23:14 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:14 - 06:23:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:23:21 - 06:23:33 - IJ. van Kammen
  06:23:33 - 06:23:50 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:23:50 - 06:24:03 - IJ. van Kammen
  06:24:03 - 06:24:04 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:24:10 - 06:24:11 - IJ. van Kammen
  06:24:11 - 06:24:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:16 - 06:24:32 - M. Dotinga-van der Veen
  06:24:32 - 06:24:34 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:24:34 - 06:24:43 - M. Dotinga-van der Veen
  06:24:43 - 06:24:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:24:46 - 06:25:33 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:25:33 - 06:25:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:25:36 - 06:26:38 - T.O. Brinkman
  06:26:38 - 06:26:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:26:48 - 06:27:10 - D.A. van der Vaart-Kralt
  06:27:10 - 06:27:13 - T.O. Brinkman
  06:27:13 - 06:27:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:27:22 - 06:28:41 - P.M. Jonker (wethouder)
  06:28:41 - 06:29:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.07

  Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.08

  Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  Het volgende amendement wordt ingediend:
  • P8-A1 - Amendement GBA, CU en PVV inzake schrappen digitaal (administratief) toezicht op naleving regels en vergunningen
  Reactie college:
  o P8-A1: is aan de raad.

  De heer S.D. van der Meer (FNP) dient na behandeling van alle programma’s nog een amendement in:
  • Alg.-A2 - Amendemint FNP oer begrutting dy’t mear rjocht docht oan yn stânhâlden mienskip
  Reactie college:
  o Alg.-A2: wordt ontraden.

  De vergadering wordt geschorst van 22.41 – 23.04 uur.


  06:29:21 - 06:32:33 - F.D. Hoekstra
  06:32:33 - 06:34:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:34:05 - 06:34:18 - F.D. Hoekstra
  06:34:18 - 06:34:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:34:35 - 06:34:44 - F.D. Hoekstra
  06:34:44 - 06:35:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:35:14 - 06:35:59 - S.D. van der Meer
  06:35:59 - 06:36:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:36:12 - 06:37:02 - S.D. van der Meer
  06:37:02 - 06:37:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:08 - 06:37:11 - S.D. van der Meer
  06:37:11 - 06:37:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:21 - 06:37:52 - H. Bruining (wethouder)
  06:37:52 - 06:37:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:37:55 - 06:38:34 - J. Stellinga
  06:38:34 - 06:38:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:38:40 - 06:39:22 - IJ. van Kammen
  06:39:22 - 06:39:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:39:23 - 06:39:45 - H. Bruining (wethouder)
  06:39:45 - 06:40:01 - IJ. van Kammen
  06:40:01 - 06:40:02 - H. Bruining (wethouder)
  06:40:02 - 06:40:21 - IJ. van Kammen
  06:40:22 - 06:40:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:40:24 - 06:40:29 - H. Bruining (wethouder)
  06:40:29 - 06:40:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:40:51 - 06:40:54 - T.O. Brinkman
  06:40:54 - 06:41:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:41:24 - 06:41:34 - T. Nicolai
  06:41:34 - 06:41:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  06:41:46 - 06:41:54 - T.O. Brinkman
  06:41:54 - 07:02:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.09

  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.10

  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.11

  Er zijn geen opmerkingen.

 • 6.12

  De meest verstrekkende amendementen worden als eerste in stemming gebracht.


  07:03:44 - 07:03:45 - S.D. van der Meer
  07:03:45 - 07:05:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:05:29 - 07:05:59 - M.Y. Talma
  07:05:59 - 07:06:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:06:03 - 07:06:25 - IJ. van Kammen
  07:06:25 - 07:07:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:07:02 - 07:07:16 - D. van Oosten
  07:07:16 - 07:07:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:07:30 - 07:07:43 - T. Nicolai
  07:07:43 - 07:14:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:14:09 - 07:14:13 - T.O. Brinkman
  07:14:13 - 07:14:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:15:04 - 07:15:07 - J. Stellinga
  07:15:07 - 07:15:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:15:12 - 07:15:45 - J. Stellinga
  07:15:45 - 07:18:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.12.1

  Alg.-A2 (FNP oer begrutting dy’t mear rjocht docht oan yn stânhâlden mienskip)
  Stemverklaring de heer M.Y. Talma (CDA): doe’t dit amendemint kaam, hie ik der muoite mei om mei te gean in de fierdere amendeminten en moasjes fan de FNP.
  Mar wy ha dochs besletten om te besykjen mei te gean yn de útstellen fan de FNP dy’t goed binne.
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): dit amendemint is ta stân kaam, omdat alles wêr’t wy mei kamen ûntrieden is, wylst wy posityf steane yn moasjes wêr’t oare partijen mei komme. It totale plaatsje fan dizze begrutting kin ús net bekore.
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, GBA, CU, GroenLinks en VVD (13)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.2

  Alg.-A1 (PvdA en PVV inzake kennisnemen van meerjarenraming i.p.v. vaststellen)
  Stemverklaring de heer D. van Oosten (CU): wij willen graag goed rentmeesterschap betrachten en voor de toekomstige colleges een hele nette gemeente achterlaten. Wij zullen tegen stemmen.
  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): dat wat de hear Van Oosten beweart is in pertinente ûnwierheid. It is hast in diktatoriale foarstelling fan de mearderheid fan de koalysje.
  Voor: PvdA, FNP, GroenLinks en VVD (8)
  Tegen: CDA, GBA en CU (11)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.3

  P0-A3 (FNP en PVV oer klusters Behear 8K en TD net gearfoegje)
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, GBA, CU, GroenLinks en VVD (13)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.4

  P0-A1 (GBA, CU, CDA, VVD en PVV inzake schrappen onderzoek samenvoegen clusters Beheer 8K en TD)
  Voor: gehele raad (19)
  Amendement is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.5

  P0-A2 (FNP en PVV oer gjin fierdere útwreiding gearwurking dan 3c)
  Voor: FNP (4)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (15)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.6

  P1-A1 (GBA, CDA en CU inzake dereguleren vergunningen kleinere evenementen)
  Voor: gehele raad (19)
  Amendement is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.7

  P2-A1 (FNP oer mear besunigje op budzjet wegenûnderhâld)
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, GBA, CU, GroenLinks en VVD (13)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.8

  P3-A3 (FNP, VVD en PVV oer OZB inkeld mei ynflaasjekorreksje ferheegje)
  Voor: FNP en VVD (5)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PvdA en GroenLinks (14)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.9

  P3-A1 (GBA, CDA, CU en VVD inzake onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen niet verhogen)
  Voor: GBA, CDA, CU en VVD (12)
  Tegen: FNP, PvdA en GroenLinks (7)
  Amendement is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.10

  P3-A2 (PvdA, FNP en PVV inzake geen heffing toeristenbelasting periode 2022 – 2024)
  Voor: PvdA, FNP en VVD (7)
  Tegen: CDA, GBA, CU en GroenLinks (12)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.11

  P5-A1 (GroenLinks en PVV inzake unieke collectie geneeskrachtige kruiden van de Kruidhof)
  Voor: GroenLinks, CDA, FNP, GBA, CU en VVD (17)
  Tegen: PvdA (2)
  Amendement is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.12

  P5-A2 (FNP en PVV oer jierlikse kapitaallêsten De Kûpe opnimme yn reguliere begrutting)
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, GBA, CU, GroenLinks en VVD (13)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.13

  P5-A3 (PvdA en FNP inzake afzien van bezuiniging op subsidie aan De Wâldsang)
  Voor: PvdA, FNP en GroenLinks (7)
  Tegen: CDA, GBA, CU en VVD (12)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.14

  P6-A1 (FNP en PVV oer gjin ferleging tagongsgrins yndividuele ynkommenstaslach)
  De motie is aangepast: in plaats van de toeslagbedragen aan te passen zodat de besparing van € 82.000 wordt gehaald, zal het college bij het aanbieden van de verordening met scenario’s komen om de besparing van € 82.000 te behalen.
  Stemverklaring de heer J. Stellinga (PvdA): wij gaan hier voor stemmen met de hoop dat van uitstel afstel komt. In elk geval wordt die 130% gehandhaafd en als dat betekent dat er erg veel beknibbeld gaat worden op de voorzieningen zelf, dan zullen we daar tegen stemmen.
  Voor: FNP, CDA, CU, GBA, GroenLinks en PvdA (18)
  Tegen: VVD (1)
  Amendement is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.15

  P6-A2 (FNP en PVV oer mear fte’s besunigje op de gebietsteams)
  Voor: FNP en VVD (5)
  Tegen: CDA, CU, GBA, GroenLinks en PvdA (14)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.16

  P6-A3 (FNP oer minder subsydzje oan KEaRN)
  Voor: FNP, PvdA en VVD (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA en GroenLinks (12)
  Amendement is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.12.17

  P8-A1 (GBA, CU en PVV inzake schrappen digitaal (administratief) toezicht op naleving regels en vergunningen)
  Voor: GBA, CU, CDA, FNP en VVD (16)
  Tegen: GroenLinks en PvdA (3)
  Amendement is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13

  07:18:10 - 07:18:43 - D. van Oosten
  07:18:43 - 07:19:05 - J. Stellinga
  07:19:05 - 07:20:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:20:07 - 07:20:17 - D. van Oosten
  07:20:17 - 07:21:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:21:34 - 07:22:04 - J. Stellinga
  07:22:04 - 07:22:15 - T.O. Brinkman
  07:22:15 - 07:23:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:23:05 - 07:23:14 - J. Stellinga
  07:23:14 - 07:23:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:23:26 - 07:23:30 - J. Stellinga
  07:23:30 - 07:27:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:27:03 - 07:27:23 - T.I. Veenstra
  07:27:23 - 07:27:28 - J. Stellinga
  07:27:28 - 07:27:36 - T.I. Veenstra
  07:27:36 - 07:28:53 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6.13.1

  Alg.-M1 (Motie CDA, GBA, CU, FNP, VVD, PvdA en PVV inzake hanteren nullijn bij gemeenschappelijke regelingen)
  Voor: gehele raad (19)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.2

  Alg.-M2 (FNP en PVV oer bettere kommunikaasje oer begrutting)
  Stemverklaring de heer D. van Oosten (CU): dit jaar was een bijzonder jaar, dus was het niet mogelijk. Ik heb het over de infographic die we normaal krijgen, of vorig jaar voor het eerst kregen. Wij zouden bij de volgende begroting weer een infographic willen ontvangen waarin in één oogopslag de overzichten staan van uitgaven, inkomsten en de eventuele gevolgen.
  Stemverklaring de heer J. Stellinga (PvdA): eigenlijk waren wij niet zo negatief over de communicatie en de leesbaarheid, maar je moet in dit soort dingen gewoon streven naar een tien. Wij vinden het idioot dat het college vindt dat het niet beter hoeft. Wij gaan voor deze motie stemmen.
  Voor: FNP, PvdA en VVD (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA en GroenLinks (12)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.3

  Alg.-M3 (FNP oer heldere en dúdlik te lêzen begruttingstikken)
  Voor: FNP, PvdA en VVD (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA en GroenLinks (12)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.4

  P0-M1 (FNP, PvdA, CDA, PVV en GBA oer gjin ferheging kontribúsje VNG)
  Voor: gehele raad (19)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.5

  P0-M2 (GroenLinks en VVD inzake gevolgen volledige fusie meenemen bij evaluatie samenwerking)
  Stemverklaring de heer D. van Oosten (CU): we zullen tegen dit voorstel stemmen, maar vinden het idee wel sympathiek. We kunnen het er in een later stadium over hebben.
  Voor: GroenLinks en VVD (2)
  Tegen: CDA, CU, GBA, FNP en PvdA (17)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.6

  P0-M3 (PvdA, VVD en FNP inzake verlaging aantal fte’s wethouders)
  Voor: PvdA, VVD en FNP (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA en GroenLinks (12)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.7

  P5-M1 (CDA, GBA, CU, GL, VVD en PVV inzake veiligstellen continuïteit muziekonderwijs)
  Stemverklaring de heer J. Stellinga (PvdA): we gaan met bloedend hart wel voor stemmen, het is beter dan niks. We hadden liever gehad dat het zwaard van Damocles boven 50 jaar cultuurgeschiedenis van de Friese Wouden was weggehaald, dat heeft de raad geweigerd.
  Stemverklaring de heer T.O. Brinkman (FNP): by ús binne der gjin twa smaakjes. It is alles of niks en dit is niks. Wy stimme tsjin.
  Voor: CDA, CU, GBA, GroenLinks, PvdA en VVD (15)
  Tegen: FNP (4)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.8

  P5-M2 (PvdA, FNP en PVV inzake onderzoek tegemoetkoming accommodatiekosten De Wâldsang)
  Voor: PvdA, FNP en GroenLinks (7)
  Tegen: CDA, CU, GBA en VVD (12)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.9

  P6-M1 (CU, GBA, CDA, VVD en PVV inzake geld vrijmaken uit geoormerkte coronamiddelen voor werkgelegenheidstrajecten)
  Voor: CDA, CU, GBA, GroenLinks, PvdA en VVD (15)
  Tegen: FNP (4)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.10

  P6-M2 (PvdA en PVV inzake afzien aanpassing individuele inkomenstoeslag)
  Voor: PvdA en GroenLinks (3)
  Tegen: CDA, CU, GBA, FNP en VVD (16)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.11

  P6-M3 (FNP, PvdA en PVV oer utfieringsplan Partisipaasjewet as busisnesscase Regiodeal)
  Voor: gehele raad (19)
  Motie is aangenomen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.12

  P6-M4 (FNP oer yn stân hâlde subsydzjes Sosjaal Kultureel Wurk)
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, CU, GBA, GroenLinks en VVD (13)
  Motie is verworpen.


  Resultaat stemming:

 • 6.13.13

  P6-M5 (FNP oer yn stân hâlde subsydzjes Pleatslike Belangen)
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, CU, GBA, GroenLinks en VVD (13)
  Motie is verworpen.

  P6-M6 (GroenLinks en VVD inzake aanjagende rol in programma ‘Foar Fryske Bern’)
  Mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks): as de wethâlder tasizze kin dat se har bêst docht om dit goed op it program te setten en hjir mear oandacht om te jaan dan wolle wy de moasje ynlûke.
  Wethouder Jonker zegt dit toe. Actie: afsprakenlijst
  Motie is ingetrokken.


  Resultaat stemming:

 • 6.14

  Stemming over de programmabegroting, inclusief de aangenomen amendementen:

  Stemverklaring de heer T. Nicolai (PvdA): it is ús selden sa licht fallen om tsjin in begrutting te stimmen. Hjir binne wy net foar yn it libben roppen, hjir dogge wy net oan mei.
  Stemverklaring de heer S.D. van der Meer (FNP): sa’t wy al oanjûn hawwe, kinne wy hjir ek net mei ynstimme. It hat in te grutte ynfloed op ús mienskip. Ik wol my oanslute by de hear Nicolai, wy fine dit eins ek mar niks.
  Voor: CDA, GBA, CU, GroenLinks en VVD (13)
  Tegen: FNP en PvdA (6)
  De programmabegroting is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt, met inachtneming van de aangenomen amendementen:
   P0-A1 - Schrappen onderzoek samenvoegen clusters Beheer 8K en TD;
   P1-A1 - Dereguleren vergunningen kleinere evenementen;
   P3-A1 - Onroerendezaakbelasting gebruikers niet-woningen niet verhogen;
   P5-A1 - Unieke collectie geneeskrachtige kruiden van de Kruidhof;
   P6-A1 - Gjin ferleging tagongsgrins yndividuele ynkommenstaslach;
   P8-A1 - Schrappen digitaal (administratief) toezicht op naleving regels en
              Vergunningen;
  besloten:
  1. De begroting voor het jaar 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen, inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves;
  2. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting;
  3. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen;
  4. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid 2021 zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen;
  5. Akkoord te gaan met gelijkblijvende grondprijzen voor het jaar 2021 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid;
  6. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen;
  7. Akkoord te gaan met de vorming van een 'Bestemmingsreserve kapitaallasten zwembad De Kûpe’ van in totaal € 7.623.984 ten behoeve van de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving).


  Resultaat stemming:

  07:28:53 - 07:29:23 - T. Nicolai
  07:29:23 - 07:29:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  07:29:25 - 07:29:46 - S.D. van der Meer
  07:29:46 - 07:30:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur.


  07:31:50 - 07:32:08 - F.D. Hoekstra
  07:32:08 - 07:33:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)