Raadsvergadering

Videovergadering

donderdag 18 februari 2021 16:00 - 21:45
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering op een andere manier dan gebruikelijk plaats en zonder publiek en pers. De raadsleden zullen vanaf hun thuissituatie vergaderen via een videoverbinding. De vergadering is via de livestream te volgen en begint al om 16.00 uur vanwege de lange agenda. Rond 18.00 uur zal er een pauze zijn om een hapje te eten.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 29 januari 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 16.00 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  CDA, de heer G. Terpstra, mede namens de heer F.J. Hoekstra (VVD)

  Onderwerp: herverdeling gemeentefonds

  We worden al meerdere weken overspoeld met het nieuws over de herverdeling van het gemeentefonds en de negatieve gevolgen voor onze gemeente en vele gemeenten in het noorden.
  Vanuit de berekeningen die hierbij worden aangeven, wordt onze gemeente gekort met € 83 per inwoner, wat een gat in onze begroting slaat van meer dan € 2.3 miljoen.
  Hierbij wordt op basis van gemiddelden en aannames verwacht dat wij dat gat gaan vullen met extra inkomsten uit eigen middelen.
  Na de ophef over dit slechte nieuws voor de gemeenten in het noorden is minister Ollongren gekomen met een verklaring dat ze dit tekort misschien wel wil compenseren en hierover in overleg gaat met de getroffen gemeenten.

  Wij hebben op basis van deze kwestie de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de adviesaanvraag die is ingediend bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) voor beoordeling van deze herverdeling?
  2. Welke acties heeft het college de laatste weken genomen om deze ‘fout’ te herstellen?
  3. Welke acties gaat het college de komende tijd nog ondernemen?
  4. Is het college al in gesprek met de ministers/het ministerie met betrekking tot de geboden compensatie?
  5. Welke acties heeft het college ondernomen op basis van de moties vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot het gemeentefonds van 2 juli 2020 en 17 september 2020?
  6. Heeft het college in de ALV van het VNG op 12 februari 2021 ook zelfstanding c.q. gezamenlijk met andere gemeenten de ‘noodklok’ geluid?
  7. Kan het college al een inschatting maken van de gevolgen voor onze gemeenten en welke maatregelen wij als gemeente moeten nemen?
  8. Wat zouden de raadsleden volgens het college kunnen doen om de gevolgen te voorkomen?

  Beantwoording wethouder Bruining:

  1. Het college heeft een afschrift ontvangen van de op 2 februari jl. aan de ROB ingediende adviesaanvraag.

  2. De voorgestelde herijking heeft grote (negatieve) gevolgen op de bijdragen aan de gemeenten in de noordelijke provincies. Het college beschouwt de gevolgen voor onze gemeente als zeer onwenselijk. Gezamenlijk met de Friese Gemeenten, via de Vereniging voor Friese Gemeenten (VFG) en Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) wordt intensief opgetrokken om verweer te bieden tegen de voorstellen. Bij vraag 3 wordt hier nader op ingegaan.
   De discussie rondom herijking staat ook altijd op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg financiën van de VFG en ook vanuit daar worden de aandachtspunten volop benadrukt. In de media is het effect bij Achtkarspelen ook diverse malen aan de orde geweest. Vanuit deze positie heb ik als portefeuillehouder ook duidelijk gemaakt dat de uitkomst niet realistisch is. Daarnaast brengen we volop onder de aandacht dat het vergroten van de koek geen oplossing is. Dit betekent dat wij namelijk nog steeds ten opzichte van de andere gemeenten achterblijven en benadeeld worden. Wij benadrukken dat er een structurele oplossing moet komen waarin tevens de problematiek rond jeugdzorg, Wmo en de opschalingskorting een plek moet krijgen. Een incidentele oplossing is voor ons niet aanvaardbaar.
   Vanuit de VFG en VGG is gezamenlijk namens de portefeuillehouders financiën een persreactie gegeven op de ongewenste gevolgen van de voorgenomen herverdeling. Dit is door meerdere media opgepakt. Er zijn interviews geweest met Binnenlands Bestuur, het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden.
   Namens de VFG en de VGG hebben we een inspraakreactie via Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier) gegeven bij de VNG onderschreven.

  3. Er is een bestuurlijke kerngroep ingericht waarbij in nauwe samenspraak met de VFG en de VGG inzet wordt gepleegd op dit dossier. Zo is vanuit dit gezamenlijk overleg de net genoemde inspraakreactie gehouden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 12 februari jl. en is opdracht gegeven om een contra-onderzoek (second opinion) uit te voeren op de onderliggende data en berekeningen. De resultaten hiervan worden op korte termijn verwacht en besproken. Deze resultaten zijn belangrijke input voor de te volgen koers. Tussen de kerngroep en de portefeuillehouders financiën van de Friese gemeenten is op dit moment intensief wekelijks overleg gaande over deze herverdeling. De provincies Groningen en Friesland zijn betrokken bij deze gesprekken. De vervolgstappen zijn mede afhankelijk van de inhoudelijke bevindingen.
   Onze standpunten zijn namens de kerngroep inmiddels schriftelijk gedeeld met de ROB. Naar aanleiding daarvan volgt binnenkort een gesprek. De ROB gaat begin maart een advies uitbrengen naar de VNG.

  4. Vanuit de kerngroep en het noordelijk overleg VFG/VGG wordt aangehaakt op de diverse overleggen en besluitmomenten die landelijk ook gaande zijn. Als college schakelen wij ook zelf waar mogelijk via de partijlijnen.
   Er volgt deze week nog een gesprek met Harry van der Molen (Tweede Kamerlid CDA). Daarnaast heb ik nauw contact met Tytsy Willemsma (wethouder Tytsjerksteradiel) die vanuit haar functie in de VNG commissie Financiën zit.

  5. De problematiek rond het herverdelingsvraagstuk van het gemeentefonds wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk waar mogelijk benadrukt. Hiervoor worden verschillende kanalen gebruikt bestaande uit de eigen netwerken, achterban, maar ook via de provinciale en landelijke lijn.
   Tijdlijn: Na oplevering begin dit jaar van de herijkingsonderzoeken vanuit de rijksoverheid zijn in het tweede kwartaal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in de periode september t/m half november geëvalueerd. Verwacht wordt dat eind november een definitief voorstel voor herijking van het gemeentefonds richting de Tweede Kamer gaat.
   Achtkarspelen heeft de motie (ALV VNG) van de gemeente Zoetermeer ondersteund en ik heb voor de motie gestemd. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

  6. Zie antwoord bij vraag 3.

  7. De huidige doorrekening laat voor onze gemeente een negatief effect van circa 2,3 miljoen per jaar zien. Vooralsnog nemen we dit bedrag bij de begroting 2022 op in de risicoparagraaf.

  8. Uiteindelijk komt dit in de kabinetsformatie terug. Raadsleden kunnen via de partijlijnen hun bezwaren kenbaar maken en dit punt in de onderhandelingen inbrengen.

  De heer Terpstra: wie gaat het contraonderzoek uitvoeren?
  Wethouder Bruining: dit wordt opgepakt door Ferry Knaack Advies. Dit is een externe partij met voldoende kwalificaties om het onderzoek te kunnen uitvoeren.
  De heer J. Stellinga: ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de oorzaak. Ligt die aan de uitgaven in het sociaal domein of aan het bescheiden verdienvermogen van Achtkarspelen, waardoor we meer leunen op het Rijk?
  Wethouder Bruining: het gemeentefonds en de verdeling daarvan ging op basis van heel veel parameters. Er was een duidelijke wens binnen de VNG en de gemeenten om een heldere, onderbouwde verdeelsystematiek te krijgen met minder parameters, zodat het voor iedereen beter te begrijpen is. De opzet van de herverdeling is dus om het te vereenvoudigen. We lopen nu tegen een aantal neveneffecten aan, waarbij gemeenten in achterstandsgebieden enorm veel last hebben van deze herverdeling. Het heeft dus met de parameters te maken en het aantal knoppen waar gemeenten aan kunnen draaien.

  FNP, hear T.O. Brinkman

  Underwerp: Subsydzjes 2021

  Yn de Feanster fan 17 febrewaris 2021 kinne we op de ynformaasjeside fan de gemeente de ferskate subsydzjemooglikheden op it mêd fan sport, kultuer en mienskip sjen.

  Ferskate SKW’s witte pas nei sels kontakt opnaam te hawwen dat der bygelyks foar 1 maart 2021 subsydzje oanfrege wurde moat. Der binne ek SKW’s dy’t fan neat witte. De gemeente naam ferline wike kontakt op mei myn persoan om te freegjen wa’t der yn it SKW Twizel sit.

  Us fragen:

  1. Hoe kin it dat de besteande groepen as kontaktpersoanen net bekend binne yn ús gemeente?
  2. Hoe kin it dat der SKW’s binne dy’t fan neat witte?
  3. Hoe is der kommunisearre mei de stichtingen en ferieningen?
  4. As in SKW fan neat wit is it dochs net te dwaan om no foar 1 maart alles yn te leverjen?
  5. Wat wurdt hjir oan dien?
  6. EHBO foar 1 jannewaris oanfreegje; 1 jannewaris 2021 as 1 jannewaris 2022?
  7. Wat wurdt der dien om dit yn de takomst net wer barre te litten?

  Beantwurding wethâlder Jonker:

  1. De bestaande organisaties voor SCW zijn bij de gemeente bekend. We zijn op dit moment bezig met een rondje langs alle partijen voor sociaal cultureel werk.

  2. Dat verbaast ons, want dit is een lopende afspraak die al een aantal jaren geldt, waarvan altijd dezelfde organisaties gebruik maken. Onze ervaring is dat zij prima de weg naar subsidies weten te vinden. We veronderstellen deze afspraken als bekend bij de betreffende organisaties.
   De regeling is in november vastgesteld en gepubliceerd, dat gebeurt elk jaar na vaststelling van de begroting. Ook toen is dit in de Feanster gepubliceerd. Omdat er voor aanvragers geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van vorig jaar, zijn niet alle partijen persoonlijk op de hoogte gesteld.

  3. Er is bij deze structurele subsidieregeling geen sprake van permanente actieve communicatie. Zie ook bij 2: dit is een lopende afspraak waar vrijwel altijd dezelfde organisaties gebruik van maken. Wel hebben we bij alle verenigingen voor SCW de stop per 2022 per brief aangekondigd. Ook bij afwijkingen / nieuwe regelingen – zoals de compensatieregeling kosten Corona – informeren we partijen actief. Daarvan is hier geen sprake.

  4. Het gaat hier om de aanvraag voor het lopende jaar 2021. Die verschilt normaal gesproken niet zo veel van die van het vorige jaar. We hebben niet de indruk dat dit bij partijen problemen geeft. Veel aanvragen zijn inmiddels ook al bij ons binnen. Mochten er echt problemen ontstaan, kan een partij altijd nog in overleg met ons om uitstel vragen.

  5. Deze subsidies stoppen per 2022. Daarover vindt actieve communicatie plaats met het rondje langs alle partijen, en het betrekken van hen bij de versterking van de sociale basis. We willen daarin gezamenlijk tot een nieuwe visie komen.

  6. Zie ook 2: De regeling is in november vastgesteld en gepubliceerd. In de praktijk levert dit ook bij de EHBO-verenigingen geen problemen op.

  7. Wanneer er wijzigingen optreden, informeren we alle betrokken partijen.

  Hear Brinkman: wêrom net jierliks in mutaasjelist nei alle ferieningen en stiftingen om de wizigingen yn it bestjoer te kontrolearjen? En der is in brief útgien oer it stopzetten fan de subsydzje. Wêrom is der net in sin yn dy brief opnommen dat men oant 1 maart 2021 noch wol subsydzje oanfreegje kin op de âlde regeling? Fierder de suggestje om net allinne de kranten as kommunikaasjemiddel te brûken.
  Wethouder Jonker: dit zijn goede suggesties die ik zeker meeneem. Achteraf gezien was het inderdaad beter geweest als we die betreffende zin in de brief hadden opgenomen. Gelukkig zijn we nu wel met alle partijen in gesprek.

  Hear IJ. van Kammen (FNP): yn it parseberjocht dat it kolleezje útbrocht hat, wurdt sprutsen oer koronajilden. En jo sizze dat der by strukturele dingen net aktyf kontakt op naam wurdt. Hoe sit dat?
  Wethouder Jonker: het zijn geen coronagelden, het gaat hier om structurele subsidies voor sport, spel en Sociaal Cultureel Werk.

  Op de vraag van de heer Brinkman om schriftelijk bij de raad terug te komen, wanneer er wordt gewerkt met mutatieformulieren, zegt de wethouder toe dit te zullen doen. Actie: afsprakenlijst  Toezeggingen
  Titel
  Mutaasjeformulieren subsydzjes SKW’s 2021
 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.29 uur en heet iedereen van harte welkom.

 • 2

  Wethouder Spoelstra doet een mededeling over de stand van zaken rond de biovergister in Kootstertille. Gisteren werd bekend dat er een openbare executieveiling komt voor de betreffende grond. De gemeente is momenteel bezig met een juridische procedure om de grond terug te vorderen. De veiling heeft geen gevolgen voor de rechtszaak.

  Afmeldingen:
  De heren M.C. Buising (zelfst. raadslid) en T. Nicolai (PvdA) zijn met kennisgeving afwezig. De voorzitter constateert dat de overige 19 raadsleden ingelogd zijn via Teams.

  Inspreker:
  Dhr. M. van der Veen bij agendapunt 6a (Brief doarpshûs De Jister Twijzelerheide oer oerlis stipe oan doarpshuzen).

  Afsprakenlijst
  Geen opmerkingen.


 • 3

  Op voorstel van het presidium wordt de motie vreemd aan de orde van de dag bij agendapunt 16 naar voren geschoven en behandeld na agendapunt 9.

  De agenda wordt vastgesteld met bovengenoemde wijziging.


 • 4
 • 5

  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gaat schriftelijk via een stembriefje.
  Voor deze stemming is per post een stembriefje naar ieder raadslid gestuurd. De aanwezige raadsleden hebben hun stem uitgebracht en het stembriefje na de vergadering ingeleverd op het gemeentehuis. De uitslag van de stemming is als volgt:

  Er zijn 16 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorum van artikel 29 lid 1 Gemeentewet.

  Op 14 van de te benoemen leden zijn 16 stemmen voor uitgebracht en op 1 te benoemen lid is 1 stem tegen uitgebracht en 15 stemmen voor. Hiermee is besloten de genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen.


 • 5.a

  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gaat schriftelijk via een stembriefje.
  Voor deze stemming is per post een stembriefje naar ieder raadslid gestuurd. De aanwezige raadsleden hebben hun stem uitgebracht en het stembriefje na de vergadering ingeleverd op het gemeentehuis. De uitslag van de stemming is als volgt:

  Er zijn 11 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorum van artikel 29 lid 1 Gemeentewet.

  Er zijn 11 stemmen voor uitgebracht. Hiermee is besloten de heer J.W.F. de Groot per 1 maart 2021 voor de duur van een half jaar te benoemen tot interim-raadsgriffier van de gemeente Achtkarspelen.


 • 6

  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP-fractie naar aanleiding van de Lijst Ingekomen Stukken.
  In de eerste termijn dient de heer T.O. Brinkman (FNP) een motie in over de naamgeving van een drietal parkeerterreinen in Surhuisterveen. In de motie wordt uitgesproken dat de raad van mening is dat de namen van drie pleinen in Surhuisterveen conform het beleid in het Fries vastgesteld worden en wel als volgt:

  • Iisbaanplein
  • Toubaanplein
  • Suvelplein

  Wethouder De Haan geeft een reactie na de eerste termijn en ontraadt de motie.

  Na de tweede termijn zegt de wethouder de motie uit te voeren als deze wordt aangenomen.
  De heer J. Stellinga (PvdA) geeft aan de motie mee in te willen dienen.

  Stemming:
  Voor: gehele raad (19)
  De motie is met algemene stemmen (19) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.  Moties
  Onderwerp
  Nammejouwing parkearterreinen Surhústerfean yn it Frysk
 • 6.a

  Inspreker:
  • De heer M. van der Veen, namens doarpshûs de Jister.

  Er worden meerdere vragen gesteld die worden beantwoord door de heer Van der Veen.

  Wethouder Jonker reageert op enkele vragen en opmerkingen in de eerste termijn.
  Op de vraag van mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) of de raad in maart over de toekomst van de dorpshuizen kan praten, zegt de wethouder dat er eerst een inspiratiesessie plaatsvindt in maart waarin ook inwonersinitiatieven aan het woord komen. Vervolgens komt het college aan de hand daarvan in de loop van het jaar met een visie richting raad.

  Op de opmerking van de heer IJ. van Kammen (FNP) dat de initiatiefgroep en projectleider wel willen weten wat de visie van het college is ten aanzien van doarpshûs De Jister en dat de uitslag van het rapport daarom in elk geval in maart bekend moet zijn, zegt wethouder Spoelstra dat er twee dingen door elkaar lopen.
  Aan de ene kant zijn er de vragen over de visie en het voorliggend veld. Hierop heeft wethouder Jonker antwoord gegeven. Het andere punt is de ontwikkeling in Twijzelerheide met het onderwijs, de sport en het dorpshuis. De gesprekken hierover lopen en er is al aangekondigd dat de initiatiefgroep MFA Twijzelerheide haar plannen in maart gaat presteren aan de raad als dit fysiek weer mogelijk is.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


 • 7

  Er zijn geen begrotingswijzigingen.

 • 8

  De heer D. van Oosten (CU) geeft als voorzitter van de controlecommissie aan dat dit onderwerp uitgebreid in de controlecommissie is besproken. De controlecommissie geeft een positief advies aan de raad over het raadsvoorstel.

  Wethouder Bruining geeft een reactie op meerdere opmerkingen in de eerste termijn.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Zonder stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten vast te stellen:

  1. Controleprotocol 2021 – 2024 met daarin opgenomen de volgende aspecten:
   a. Goedkeuringstoleranties accountant: overeenkomstig wettelijk minimum, in lijn met voorgaande jaren en overeenkomstig advies Astrium Accountants op onderstaande normen;
   b. Verantwoordingsgrens college rechtmatigheidsverantwoording: conform landelijke richtlijn en advies Astrium Accountants:
   in lijn met goedkeuringstolerantie op: 1% van de lasten.
   c. Rapportagegrens geconstateerde onrechtmatigheden in bedrijfsvoeringsparagraaf: overeenkomstig voorgaande jaren en advies Astrium Accountants op: 5% van de verantwoordingsgrens.
  2. Normenkader 2021.


  Resultaat stemming:

 • 9

  De heer D. van Oosten (CU) geeft als voorzitter van de controlecommissie aan dat dit onderwerp uitgebreid in de controlecommissie is besproken. De controlecommissie geeft een positief advies aan de raad over het raadsvoorstel.

  Wethouder Bruining geeft een reactie op meerdere opmerkingen in de eerste termijn.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Zonder stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:

  1. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds.
  2. Uitkeringen 2021 decembercirculaire via begrotingswijziging toe te voegen aan begrotingssaldo 2021.
  3. Uitkeringen 2020 decembercirculaire via balanspost nog te betalen kosten in de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021.


  Resultaat stemming:

 • 10

  Zonder stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de Verordening beslistermijn schulddienstverlening Achtkarspelen vast te stellen.

  De vergadering wordt om 18.07 uur geschorst, zodat er gelegenheid is om te eten.

  De vergadering wordt heropend om 19.30 uur.

  Na de schorsing krijgt wethouder Jonker als eerste het woord. Bij de behandeling van agendapunt 6a (Brief doarpshûs De Jister Twijzelerheide oer oerlis stipe oan doarpshuzen) heeft ze tegen de inspreker, dhr. Van der Veen, gezegd dat het bestuur van dorpshuis De Jister al uitgenodigd was voor een gesprek, maar het blijkt dat de uitnodiging voor dit gesprek pas vanmiddag was verstuurd. De wethouder biedt haar verontschuldigingen hiervoor aan.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:

 • 11

  In de eerste termijn dient de heer T.O. Brinkman (FNP) mede namens de PVV een motie in over duurzaamheid en warmtevisie. In de motie wordt uitgesproken niet meer taken uit te voeren dan wat strikt wettelijk verplicht is en die om die reden niet langer uitgesteld kunnen worden.

  Vervolgens dient de heer F.D. Hoekstra (GBA) mede namens de fracties CU, CDA en VVD een motie in over de plaatsing van kleine windmolens in het buitengebied. In de motie wordt het college verzocht er bij de provincie op aan te dringen het mogelijk te maken om kleine windmolens te plaatsen voor de opwekking van het eigen energieverbruik bij niet meer in werking zijnde boerderijen en woningen in het buitengebied alsmede op bedrijventerreinen en parkeerplaatsen.
  Daarnaast wordt het college verzocht de provincie te wijzen op het stimuleren van coöperatieve initiatieven om dergelijke windmolens te plaatsen, zodat financiële haalbaarheid van het plaatsen van deze molens groter wordt en er meer participatie (bijvoorbeeld buren onderling) ontstaat bij de realisatie van windmolens.
  Deze plaatsing dient te geschieden in overleg en in samenwerking met de omgeving (buren) teneinde de teveel opgewekte energie te gebruiken door de omwonenden.

  Wethouder Jonker geeft een reactie op meerdere opmerkingen in de eerste termijn en zegt de motie van FNP en PVV te ontraden. De wethouder is positief over de motie van de fracties GBA, CU, CDA en VVD over de plaatsing van kleine windmolens in het buitengebied.

  Na de tweede termijn brengt de voorzitter de moties in stemming.

  Stemming over motie GBA, CU, CDA en VVD:
  Voor: GBA, CU, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks (14)
  Tegen: FNP en PVV (5)
  Motie is aangenomen.

  Stemming over motie FNP en VVD:
  Voor: FNP, PVV, VVD en mevr. Van der Vaart (CU) (7)
  Tegen: CDA, GBA, CU (2), PvdA, GroenLinks (12)
  Motie is verworpen.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: GBA, CU, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks (14)
  Tegen: FNP en PVV (5)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de duurzaamheidsagenda Achtkarspelen en transitievisie warmte (warmtevisie), inclusief de beleidskaders zonnepanelen versus bomen en zonneladder, vast te stellen.

  De vergadering wordt geschorst om 21.03 uur.


  Resultaat stemming:


  Moties
  Onderwerp
  Duorsumens en warmtefyzje
  Plaatsing kleine windmolens buitengebied
 • 12

  De vergadering wordt heropend om 21.14 uur.

  Na de eerste termijn en de reactie van wethouder De Haan, wordt het voorstel in stemming gebracht.
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): wy ha yn de begrutting al de ferheging fan ôffalstoffenheffing fêststeld, dus wy sille mei tjinsin foar dit stik stimme.

  Stemverklaring mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks): ik fyn it jammer dat der net earst oare oplossingen besocht wurde, want wy binne bang dat der ôffal dumpt wurdt. Wy kinne hjir dus net yn meigean.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: CDA, GBA, CU, FNP, PvdA en VVD (17)
  Tegen: PVV en GroenLinks (2)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave viawww.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de eerste wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in de gemeente Achtkarspelen 2021 vast te stellen.


  Resultaat stemming:

 • 13

  Zonder stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:

  1. Het bestemmingsplan ‘Sarabos 2 te Gerkesklooster’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHBgSarabos2GKK-VG01 met verbeelding, regels toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit en zienswijzenverslag;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:

 • 14

  Zonder stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:

  1. Het bestemmingsplan ‘It Jachtfjild 11 te Harkema’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHBgItJachtf1120-VG01 met verbeelding, regels, toelichting en bijlagen vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen planMER uit te voeren.


  Resultaat stemming:

 • 15

  Na enkele opmerkingen en vragen in de eerste termijn en de reactie hierop van wethouder Spoelstra, wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: gehele raad (19)

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave viawww.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:

  1. Het bestemmingsplan ‘Lits-locatie, Buitenpost’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059. BPLitslocatie-VG01 met verbeelding, regels toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:

 • 16

  Dhr. Brinkman geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt het college opgedragen:

  1. Alle prikken yn it wurk te setten om de herferdieling foar te kommen.
  2. Al it mooglike te dwaan om in ferheging fan it gemeentefûns foar inoar te krijen.
  3. Hjirfoar lobbywurk te dwaan by alle netwurken dy’t hjir ynfloed op útoefenje kinne, sawol lokaal, profinsjaal as lanlik.
  4. Mei de omlizzende en troffen gemeenten en kolleezjes yn it noarden in blok te foarmjen en yn ferset te kommen tsjin de herferdieling.
  5. Dit ek tidens de ALV’s en gearkomsten sjen te litten troch hjirfoar resolúsjes, amendeminten en moasjes yn te tsjinjen en dit te dwaan foar alle organisaasjes wêrby’t wy oansluten binne, lykas de VFG en VNG.
  6. Dit te besprekken mei de heechst mooglike prioriteit binnen de VFG, yn kontakten mei it provinsjebestjoer, binnen de VNG en yn it oerlis mei de fûnsenbeheerders (de minister fan BZK en de Steatssekretaris fan Finânsjes) en rjochting harren út te sprekken dat dizze herferdieling foar ús gemeente ‘onaanvaarbaar’ is.
  7. De ried konstant en fansels op ‘e tiid op de hichte te hâlden oer de resultaten dêrfan en oer de aktuele stân fan saken en de ûntwikkelingen dêryn.

  Wethouder Bruining reageert positief op de motie.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  De motie wordt met algemene stemmen (19) aangenomen.  Moties
  Onderwerp
  Herijking en ferheging Gemeentefûns
 • 17

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.