Raadsvergadering

donderdag 23 januari 2020 19:30 - 23:17

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

 • 2

  Afmeldingen:
  Mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) en de heer M.C. Buising (zelfstandig raadslid).

  Afsprakenlijst
  • Punt 9 (Begrotingswijziging GR SW Fryslân): wethouder Bruining heeft toegezegd dat de opnames van de raadsvergadering zouden worden gecheckt, in verband met een discussie met de heer J. Stellinga (PvdA) over wat er nu precies is gezegd. De wethouder leest enkele citaten voor die door middel van transcriptie zijn genoteerd. De heer Stellinga geeft aan dat beiden iets anders bedoelden en ze langs elkaar heen hebben gesproken, maar hij waardeert het dat de wethouder zijn vraag serieus heeft genomen. Het punt kan van de afsprakenlijst worden afgevoerd.  00:04:21 - 00:07:41 - H. Bruining (wethouder)
  00:07:41 - 00:07:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:07:52 - 00:09:17 - J. Stellinga
  00:09:17 - 00:12:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 3
 • 4
 • 5

  Er vindt schriftelijke stemming plaats bij stemming over personen. De voorzitter stelt voor dat de stemming over agendapunt 6 ook meteen wordt meegenomen.

  Door middel van het trekken van een nummer wordt aan de hand van de presentielijst besloten de volgende drie raadsleden aan te stellen als leden van de stemcommissie:
  o De heer R. van der Wal (CDA) (wordt tevens aangewezen als voorzitter);
  o de heer IJ. van Kammen (FNP) en
  o mevr. Veenstra (GroenLinks).

  De stembriefjes worden uitgedeeld, ingevuld en ingeleverd in de daarvoor bestemde bus.

  Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering om 19.45 uur, zodat de leden van de stemcommissie de stemmen kunnen tellen.
  De voorzitter heropent de vergadering om 19.49 uur.

  De voorzitter van de stemcommissie, de heer Van der Wal, deelt mee dat er door de 19 raadsleden in totaal 19 stemmen zijn uitgebracht, waarbij met 18 stemmen voor en 1 stem tegen is besloten de heer P. Maasbommel te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting ROOBOL.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de heer P. Maasbommel te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting ROOBOL.


  Resultaat stemming:


  00:12:19 - 00:14:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:19:26 - 00:20:09 - R. van der Wal
  00:20:09 - 00:20:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 6

  De voorzitter van de stemcommissie, de heer R. van der Wal (CDA) deelt mee dat er door de 19 raadsleden in totaal 19 stemmen zijn uitgebracht, waarbij met 18 stemmen voor en 1 stem tegen is besloten de genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen.


  Resultaat stemming:

 • 7

  Er zijn geen begrotingswijzigingen.


  00:20:55 - 00:21:03 - IJ. van Kammen
  00:21:03 - 00:21:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8

  In de eerste termijn dient de heer S.D. van der Meer (FNP) mede namens de PVV een amendement in.

  Amendemint FNP en PVV oer oanpassen nota reserves en voorzieningen:

  Wiziging:

  It beslút sa oan te passen (fetprinte en trochhelle tekst):

  Beslút:

  1. Het Normenkader 2020 vast te stellen.
  2. De nota reserves en voorzieningen als volgt te wijzigen:
   a. Op pagina 9, onder ‘2.2 Reserves’, laatste regel, wordt de tekst ‘en de werkmaatschappij’ geschrapt: Voor de dragende organisaties en de werkmaatschappij biedt dit ruimte voor het maken van eigen keuzes.
   b. Op pagina 18, onder ‘4.3 Welke reserves/voorzieningen voor de werkmaatschappij’ wordt de tekst bij de eerste bullet als volgt gewijzigd: Reserves en voorzieningen die wettelijk nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering van de werkmaatschappij worden op voorstel van het DB door het AB ingesteld en toegevoegd aan de jaarlijkse meerjarenbegroting;
  3. De nota reserves en voorzieningen vast te stellen met inachtneming van bovenstaande wijziging, inclusief de bijbehorende bijlage.
  4. De nota waardering en afschrijvingen vaste activa vast te stellen.

  Taljochting:
  Under 2.2 Reserves (side 9) stiet “Voor de dragende organisaties en de werkmaatschappij biedt dit ruimte voor het maken van eigen keuzes”.

  Under 4.3 (side 18) Welke reserves/voorzieningen voor de werkmaatschappij (side 18) stiet ‘Dat er voor een efficiënte bedrijfsvoering binnen de werkmaatschappij ook behoefte bestaat aan het gebruik (kunnen) maken van eigen reserves en voorzieningen ligt voor de hand.’

  8KTD is bedoeld as wurkmaatskippij mei in jierlikse ôfsluting (ôfrekkening mei de gemeenten), sûnder dat dizze mienskiplike regeling ‘eigen keuzes’ makket, wêr’t de rieden mar in lytse direkte ynfloed op ha en hjirtroch op ôfstân setten wurde troch in ‘selsstannige ûndernimming’ mei in DB/AB. (Belieds)karren binne it foech fan de gemeenterieden.

  Er wordt door de heer T. Nicolai (PvdA) een verduidelijkende vraag gesteld aan de heer Van der Meer naar aanleiding van het amendement.

  Wethouder Bruining reageert positief op het amendement en roept de raad op om voor te stemmen.

  Stemming over amendement FNP en PVV:
  Met algemene stemmen (19) aangenomen.

  Stemming over raadsvoorstel, inclusief aangenomen amendement:
  Met algemene stemmen (19) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Met algemene stemmen wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement, besloten:

  1. Het Normenkader 2020 vast te stellen.
  2. De nota reserves en voorzieningen als volgt te wijzigen:
   a. Op pagina 9, onder ‘2.2 Reserves’, laatste regel, wordt de tekst ‘en de werkmaatschappij’ geschrapt: Voor de dragende organisaties en de werkmaatschappij biedt dit ruimte voor het maken van eigen keuzes.
   b. Op pagina 18, onder ‘4.3 Welke reserves/voorzieningen voor de werkmaatschappij’ wordt de tekst bij de eerste bullet als volgt gewijzigd: Reserves en voorzieningen die wettelijk nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering van de werkmaatschappij worden op voorstel van het DB door het AB ingesteld en toegevoegd aan de jaarlijkse meerjarenbegroting;
  3. De nota reserves en voorzieningen vast te stellen met inachtneming van bovenstaande wijziging, inclusief de bijbehorende bijlage.
  4. De nota waardering en afschrijvingen vaste activa vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  00:21:48 - 00:24:36 - S.D. van der Meer
  00:24:36 - 00:24:40 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:24:40 - 00:24:56 - T. Nicolai
  00:24:56 - 00:25:02 - S.D. van der Meer
  00:25:02 - 00:25:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:32 - 00:26:12 - H. Bruining (wethouder)
  00:26:12 - 00:27:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 8.1
 • 9

  In de eerste termijn dient de heer IJ. van Kammen (FNP) mede namens de PvdA-fractie een motie in. In de motie wordt het college opgeroepen om te komen met een voorstel voor het oprichten van een ‘Duorsum Mienskip Enerzjy Fûns Eneco’.

  Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld aan de heer Van Kammen naar aanleiding van de motie.

  Wethouder Bruining ontraadt de motie. Verder deelt de wethouder mee dat naar aanleiding van berichtgeving over de oorlogsslachtoffers van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog, er door de aandeelhouderscommissie een brief is gestuurd naar Buitenlandse Zaken en Mitsubishi om aandacht te vragen voor die slachtoffers.

  Na de tweede termijn wordt de motie in stemming gebracht:

  Stemming over motie FNP en PvdA:
  Stemverklaring de heer G. Terpstra (CDA): wy fine it noch wat te betiid. Wy wolle dy sinten net folslein ynsette foar duorsumens. Wy wachtsje de útstellen yn de Kadernota ôf.
  Voor: PvdA, FNP en GroenLinks (6)
  Tegen: CDA, CU, PVV, GBA en VVD (13)
  Motie is verworpen.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (18)
  Tegen: PVV (1)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:

  • In te stemmen met de verkoop van alle aandelen Eneco van de gemeente Achtkarspelen in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc.;
  • De geheimhouding te bekrachtigen van de bij het raadsvoorstel toegevoegde bijlagen (overeenkomstig artikel 25, derde lid Gemeentewet);
  • Transacties via begrotingswijziging aan te passen in de begroting.


  Resultaat stemming:


  00:27:59 - 00:30:39 - H.J. Graansma
  00:30:39 - 00:30:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:30:42 - 00:31:06 - T.O. Brinkman
  00:31:06 - 00:31:52 - H.J. Graansma
  00:31:52 - 00:32:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:32:09 - 00:33:44 - IJ. van Kammen
  00:33:44 - 00:33:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:33:49 - 00:34:04 - H.J. Graansma
  00:34:04 - 00:36:11 - IJ. van Kammen
  00:36:11 - 00:36:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:36:13 - 00:36:14 - IJ. van Kammen
  00:36:14 - 00:37:13 - H.J. Graansma
  00:37:13 - 00:38:17 - IJ. van Kammen
  00:38:17 - 00:38:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:38:22 - 00:38:22 - IJ. van Kammen
  00:38:22 - 00:38:49 - G. Terpstra
  00:38:49 - 00:39:47 - IJ. van Kammen
  00:39:47 - 00:40:11 - D. van Oosten
  00:40:11 - 00:40:58 - IJ. van Kammen
  00:40:58 - 00:41:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:41:24 - 00:41:28 - IJ. van Kammen
  00:41:30 - 00:41:51 - S.W. Vegelin
  00:41:51 - 00:41:56 - IJ. van Kammen
  00:42:24 - 00:43:53 - H.J. Graansma
  00:43:53 - 00:43:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:57 - 00:44:13 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:44:13 - 00:44:17 - IJ. van Kammen
  00:44:17 - 00:44:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:44:39 - 00:44:43 - T. Nicolai
  00:44:43 - 00:44:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:44:54 - 00:45:26 - T. Nicolai
  00:45:26 - 00:45:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:45:54 - 00:47:15 - H. Bruining (wethouder)
  00:47:15 - 00:47:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:47:16 - 00:47:17 - H. Bruining (wethouder)
  00:47:17 - 00:47:52 - T. Nicolai
  00:47:52 - 00:48:52 - H. Bruining (wethouder)
  00:48:55 - 00:49:12 - IJ. van Kammen
  00:49:12 - 00:49:27 - H. Bruining (wethouder)
  00:49:27 - 00:49:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:49:29 - 00:50:56 - IJ. van Kammen
  00:50:56 - 00:51:13 - H. Bruining (wethouder)
  00:51:13 - 00:51:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:51:48 - 00:51:56 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:51:56 - 00:52:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:52:35 - 00:53:13 - D. van Oosten
  00:53:13 - 00:53:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:53:17 - 00:54:26 - IJ. van Kammen
  00:54:26 - 00:54:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:54:42 - 00:54:58 - G. Terpstra
  00:54:58 - 00:57:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 9.1
 • 10

  Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (waarnemend raadsvoorzitter) neemt het voorzitterschap over bij dit punt.

  Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door portefeuillehouder de heer Brouwer.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Stemverklaring de heer S.D. van der Meer (FNP): wy hawwe in dúdlike en heldere presintaasje hân yn Burgum, dy’t de trochslach joech om de reaksje fan it kolleezje te stypjen om in sjenswize yn te tsjinjen. Fansels sille wy dit útstel wol stypje.
  Voor: gehele raad (19)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde (concept)reactie op de Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslân.


  Resultaat stemming:


  00:57:09 - 00:58:01 - Plaatsvervangend voorzitter
  00:58:01 - 01:00:13 - J. Stellinga
  01:00:13 - 01:00:16 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:00:16 - 01:00:20 - F.J. Hoekstra
  01:00:20 - 01:00:21 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:00:21 - 01:00:23 - F.J. Hoekstra
  01:00:23 - 01:00:25 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:00:25 - 01:00:30 - F.J. Hoekstra
  01:00:30 - 01:00:41 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:00:41 - 01:02:55 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:02:55 - 01:02:58 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:02:58 - 01:03:15 - J. Stellinga
  01:03:15 - 01:03:36 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:03:36 - 01:03:38 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:03:38 - 01:03:43 - J. Stellinga
  01:03:43 - 01:03:46 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:03:46 - 01:04:16 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:04:16 - 01:04:48 - J. Stellinga
  01:04:48 - 01:04:56 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:04:56 - 01:04:59 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:04:59 - 01:05:13 - F.J. Hoekstra
  01:05:13 - 01:05:44 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:05:44 - 01:05:46 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:05:46 - 01:06:00 - IJ. van Kammen
  01:06:00 - 01:06:26 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:06:26 - 01:06:27 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:06:27 - 01:07:12 - J. Stellinga
  01:07:12 - 01:07:35 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  01:07:35 - 01:07:50 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:07:50 - 01:08:16 - S.D. van der Meer
  01:08:16 - 01:09:02 - Plaatsvervangend voorzitter
  01:09:02 - 01:09:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 11

  De heer O.F. Brouwer neemt het voorzitterschap weer over.

  In de eerste termijn worden meerdere opmerkingen gemaakt. De FNP vindt dat de visie te veel gericht is op Noordoost-Fryslân (De Wadden en Dokkum). Verder is de FNP van mening dat Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te veel verschillen op het gebied van recreatie en toerisme om een gezamenlijke visie op te stellen.

  De heer F.J. Hoekstra (VVD) merkt op dat de FNP in de war is met beleid en visie. De visie ligt nu voor, het beleid moet nog gemaakt worden.

  Na de eerste termijn geeft wethouder De Haan een reactie. Het is de bedoeling eigen beleid vast te stellen samen met Tytsjerksteradiel en daar worden de raadsleden en ondernemers ook bij betrokken. De raad kan de kaders aangeven wat samen met Tytsjerksteradiel gedaan wordt en wat niet.
  In april komt het nieuwe bestemmingsplan buitengebied in de raad. Dan kan de raad ook aangeven wat de ambities zijn met betrekking tot recreatie en toerisme.

  De heer Hoekstra (VVD) geeft aan dat er een foutje in het raadsvoorstel staat onder het kopje ‘Kommunikaasje’. Er staat dat het vastgestelde beleid wordt toegezonden, maar dit moet de visie zijn.
  Wethouder De Haan beaamt dit.

  De heer M. Talma (CDA) stelt een vraag over het aanpassen van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied ten aanzien van recreatiewoningen. Wethouder Spoelstra antwoordt dat het bestemmingsplan buitengebied hier nog niet helemaal in voorziet, maar er wordt bij de aanvragen die binnenkomen nu al rekening mee gehouden dat dit mogelijk gemaakt kan worden.

  Op verzoek van de heer IJ. van Kammen (FNP) wordt de vergadering geschorst van 21.19 – 21.27 uur.

  De heer Van Kammen krijgt na de schorsing als eerste het woord. Hij zegt het stuk nog niet besluitrijp te vinden en verzoekt om het door te schuiven naar de volgende raadsvergadering. De FNP heeft nog enkele technische vragen en komt waarschijnlijk met een amendement.

  Wethouder De Haan zegt dat het geen problemen oplevert als het onderwerp doorschuift, waarna de voorzitter concludeert dat het in februari besluitvormend terugkomt op de agenda. Actie

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  De vergadering wordt geschorst om 21.32 uur.  01:09:37 - 01:11:55 - T. Nicolai
  01:11:55 - 01:12:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:12:00 - 01:12:14 - F.D. Hoekstra
  01:12:14 - 01:12:48 - T. Nicolai
  01:12:48 - 01:12:58 - F.D. Hoekstra
  01:12:58 - 01:13:06 - T. Nicolai
  01:13:06 - 01:13:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:13:20 - 01:17:09 - IJ. van Kammen
  01:17:09 - 01:17:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:17:14 - 01:17:37 - F.D. Hoekstra
  01:17:37 - 01:18:16 - IJ. van Kammen
  01:18:16 - 01:18:32 - F.J. Hoekstra
  01:18:32 - 01:18:59 - IJ. van Kammen
  01:18:59 - 01:19:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:19:12 - 01:19:57 - D. van Oosten
  01:19:57 - 01:19:57 - IJ. van Kammen
  01:19:57 - 01:20:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:20:00 - 01:20:34 - IJ. van Kammen
  01:20:34 - 01:20:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:20:35 - 01:20:52 - D. van Oosten
  01:20:52 - 01:20:56 - IJ. van Kammen
  01:20:56 - 01:21:13 - D. van Oosten
  01:21:13 - 01:21:23 - IJ. van Kammen
  01:21:23 - 01:21:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:21:24 - 01:21:35 - IJ. van Kammen
  01:21:35 - 01:21:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:21:51 - 01:22:39 - T. Nicolai
  01:22:39 - 01:22:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:22:58 - 01:23:10 - S.W. Vegelin
  01:23:10 - 01:23:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:23:26 - 01:24:42 - H.J. Graansma
  01:24:42 - 01:24:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:24:44 - 01:25:02 - D. van Oosten
  01:25:02 - 01:26:14 - H.J. Graansma
  01:26:15 - 01:27:32 - F.D. Hoekstra
  01:27:32 - 01:27:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:27:49 - 01:31:34 - M.Y. Talma
  01:31:34 - 01:31:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:31:42 - 01:32:37 - IJ. van Kammen
  01:32:37 - 01:33:05 - M.Y. Talma
  01:33:05 - 01:33:26 - IJ. van Kammen
  01:33:26 - 01:33:44 - M.Y. Talma
  01:33:44 - 01:34:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:34:13 - 01:35:06 - M. de Haan (wethouder)
  01:35:06 - 01:35:17 - T.O. Brinkman
  01:35:17 - 01:37:18 - M. de Haan (wethouder)
  01:37:18 - 01:37:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:37:20 - 01:37:20 - M. de Haan (wethouder)
  01:37:20 - 01:37:26 - F.J. Hoekstra
  01:37:26 - 01:38:00 - M. de Haan (wethouder)
  01:38:00 - 01:38:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:38:03 - 01:38:07 - F.J. Hoekstra
  01:38:07 - 01:38:24 - M. de Haan (wethouder)
  01:38:24 - 01:38:26 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:38:26 - 01:39:12 - M. de Haan (wethouder)
  01:39:12 - 01:39:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:39:17 - 01:40:15 - H.J. Graansma
  01:40:15 - 01:40:18 - M. de Haan (wethouder)
  01:40:18 - 01:40:37 - H.J. Graansma
  01:40:37 - 01:41:02 - M. de Haan (wethouder)
  01:41:02 - 01:41:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:41:08 - 01:41:08 - M. de Haan (wethouder)
  01:41:08 - 01:41:55 - R. van der Wal
  01:41:55 - 01:41:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:41:57 - 01:42:15 - D.A. van der Vaart-Kralt
  01:42:15 - 01:42:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:42:20 - 01:43:07 - H.J. Graansma
  01:43:07 - 01:43:48 - M. de Haan (wethouder)
  01:43:48 - 01:43:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:43:50 - 01:44:00 - F.J. Hoekstra
  01:44:00 - 01:44:04 - M. de Haan (wethouder)
  01:44:04 - 01:44:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:44:06 - 01:45:03 - IJ. van Kammen
  01:45:03 - 01:45:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:45:05 - 01:45:16 - M. de Haan (wethouder)
  01:45:16 - 01:45:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:45:19 - 01:46:00 - IJ. van Kammen
  01:46:00 - 01:46:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:46:06 - 01:46:18 - F.J. Hoekstra
  01:46:18 - 01:46:34 - M. de Haan (wethouder)
  01:46:34 - 01:46:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:46:43 - 01:47:10 - M.Y. Talma
  01:47:10 - 01:47:22 - M. de Haan (wethouder)
  01:47:22 - 01:48:08 - M.Y. Talma
  01:48:29 - 01:48:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:48:44 - 01:48:48 - IJ. van Kammen
  01:48:48 - 01:55:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:56:13 - 01:56:34 - IJ. van Kammen
  01:56:34 - 01:56:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:56:36 - 01:56:58 - F.D. Hoekstra
  01:56:58 - 01:57:20 - IJ. van Kammen
  01:57:20 - 01:57:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:57:55 - 01:58:24 - M.Y. Talma
  01:58:24 - 01:58:50 - IJ. van Kammen
  01:58:50 - 01:59:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  01:59:34 - 02:00:04 - M. de Haan (wethouder)
  02:00:04 - 02:00:08 - IJ. van Kammen
  02:00:08 - 02:00:09 - M. de Haan (wethouder)
  02:00:09 - 02:00:23 - IJ. van Kammen
  02:00:23 - 02:00:28 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:00:28 - 02:00:34 - IJ. van Kammen
  02:00:34 - 02:01:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:01:03 - 02:01:11 - E. Hooghiemstra
  02:01:11 - 02:01:18 - M. de Haan (wethouder)
  02:01:18 - 02:14:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 12

  De voorzitter heropent de vergadering om 21.45 uur.

  Mevrouw Veenstra geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel.

  In de eerste termijn worden er meerdere verduidelijkende vragen gesteld aan mevrouw Veenstra naar aanleiding van het initiatiefvoorstel.

  Wethouder Jonker geeft aan dat het college een zienswijze heeft gegeven. De uitvoering is aan de raad.

  Het CDA geeft aan moeite te hebben met de voorwaarden bij subsidieaanvragen. Als dat eruit wordt gehaald, kan de CDA-fractie meegaan in het voorstel.

  Op verzoek van de heer M.Y. Talma (CDA) wordt de vergadering geschorst van 22.31 – 22.40 uur.

  Mevrouw Veenstra krijgt na de schorsing als eerste het woord. Ze geeft aan dat enkele partijen een amendement willen indienen, maar dat dit vandaag niet meer lukt. Als initiatiefnemer kan ze het voorstel zelf niet wijzigen.

  De voorzitter concludeert dat de besluitvorming over dit onderwerp doorschuift naar de volgende raadsvergadering, zodat er gelegenheid is om een amendement voor te bereiden. Actie

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.  02:15:18 - 02:18:20 - T.I. Veenstra
  02:18:20 - 02:19:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:19:07 - 02:19:55 - T.I. Veenstra
  02:19:55 - 02:20:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:00 - 02:20:07 - S.W. Vegelin
  02:20:07 - 02:20:08 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:20:08 - 02:20:14 - S.W. Vegelin
  02:20:14 - 02:20:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:16 - 02:20:30 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:20:30 - 02:20:36 - S.W. Vegelin
  02:20:36 - 02:20:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:20:55 - 02:23:29 - T. Nicolai
  02:23:29 - 02:23:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:23:41 - 02:23:48 - T. Nicolai
  02:23:48 - 02:24:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:24:03 - 02:26:58 - T. Nicolai
  02:26:58 - 02:27:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:27:14 - 02:27:32 - H.J. Graansma
  02:27:32 - 02:27:34 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:27:34 - 02:28:01 - T. Nicolai
  02:28:01 - 02:28:07 - H.J. Graansma
  02:28:07 - 02:28:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:28:10 - 02:30:50 - H.J. Graansma
  02:30:50 - 02:31:08 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:31:08 - 02:33:56 - M.Y. Talma
  02:33:56 - 02:34:15 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:34:15 - 02:37:41 - F.D. Hoekstra
  02:37:41 - 02:37:44 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:37:44 - 02:37:54 - F.J. Hoekstra
  02:37:54 - 02:38:11 - F.D. Hoekstra
  02:38:11 - 02:38:17 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:38:18 - 02:38:46 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:38:46 - 02:39:15 - F.D. Hoekstra
  02:39:15 - 02:39:18 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:39:18 - 02:39:18 - F.D. Hoekstra
  02:39:18 - 02:40:04 - H.J. Graansma
  02:40:04 - 02:40:17 - D.A. van der Vaart-Kralt
  02:40:17 - 02:40:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:40:42 - 02:45:56 - T.O. Brinkman
  02:45:58 - 02:46:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:46:13 - 02:47:10 - T.O. Brinkman
  02:47:10 - 02:47:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:47:21 - 02:48:30 - P.M. Jonker (wethouder)
  02:48:30 - 02:48:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:48:33 - 02:49:09 - T.I. Veenstra
  02:49:09 - 02:49:23 - F.J. Hoekstra
  02:49:23 - 02:49:25 - T.I. Veenstra
  02:49:25 - 02:49:33 - F.J. Hoekstra
  02:49:33 - 02:51:38 - T.I. Veenstra
  02:51:38 - 02:52:06 - IJ. van Kammen
  02:52:06 - 02:52:35 - T.I. Veenstra
  02:52:35 - 02:53:19 - IJ. van Kammen
  02:53:19 - 02:53:48 - T.I. Veenstra
  02:53:48 - 02:54:04 - S.W. Vegelin
  02:54:04 - 02:54:16 - T.I. Veenstra
  02:54:16 - 02:54:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:54:29 - 02:55:25 - T.I. Veenstra
  02:55:25 - 02:57:05 - M.Y. Talma
  02:57:05 - 02:57:05 - T.I. Veenstra
  02:57:05 - 02:57:51 - S.W. Vegelin
  02:57:51 - 02:58:04 - T.I. Veenstra
  02:58:04 - 02:58:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:58:21 - 02:58:39 - R. van der Wal
  02:58:39 - 02:58:51 - T.I. Veenstra
  02:58:51 - 02:59:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:00 - 02:59:02 - T.I. Veenstra
  02:59:02 - 02:59:21 - M.Y. Talma
  02:59:21 - 02:59:47 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  02:59:47 - 03:00:12 - T.I. Veenstra
  03:00:48 - 03:00:49 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:00:49 - 03:00:52 - T.I. Veenstra
  03:00:52 - 03:01:06 - M.Y. Talma
  03:01:06 - 03:06:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:10:02 - 03:10:35 - T.I. Veenstra
  03:10:35 - 03:10:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:10:39 - 03:10:46 - M.Y. Talma
  03:10:46 - 03:11:16 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:11:16 - 03:11:34 - S.W. Vegelin
  03:11:34 - 03:11:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:11:36 - 03:11:41 - F.J. Hoekstra
  03:11:41 - 03:11:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:11:43 - 03:11:45 - M.Y. Talma
  03:11:45 - 03:11:48 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:11:48 - 03:11:53 - F.J. Hoekstra
  03:11:54 - 03:12:30 - IJ. van Kammen
  03:12:30 - 03:12:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:12:36 - 03:12:57 - H.J. Graansma
  03:12:57 - 03:12:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:12:59 - 03:13:07 - M.Y. Talma
  03:13:07 - 03:13:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:13:33 - 03:14:02 - H.J. Graansma
  03:14:02 - 03:15:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 13

  Wethouder Jonker reageert op enkele opmerkingen uit de eerste termijn. Naar aanleiding van de opmerking van de heer J. Stellinga (PvdA) dat het niet juist is dat er een begrotingswijziging in een inhoudelijk stuk is gepropt, zegt de wethouder dat het klopt dat een begrotingswijziging normaal gesproken later komt. Het beleid is echter al ingegaan en het geld is nodig voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en het voortzetten van de taken van de Trochpakker.

  De heer J.J. Zwaagstra (CDA) verzoekt om het een volgende keer toch in twee aparte voorstellen voor te leggen. Dan is het zuiverder.

  De heer T.O. Brinkman (FNP) merkt op dat als er een crisis is, dit wel plaats moet vinden tussen 8.00 - 17.00 uur, omdat buiten die tijd de Trochpakker niet aanwezig is.
  Wethouder Jonker legt uit dat de Trochpakker er is om crisissen te voorkomen. Als er echt een crisis is, volgt er een crisismaatregel en dan is er altijd iemand beschikbaar.

  Stemming over raadsvoorstel:
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (18)
  Tegen: PVV (1)
  Raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:

  1. Kennis te nemen van bijgaande memo over de Wvggz/Trochpakker (bijlage 1).
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging waarin wordt gevraagd om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, € 37.658 (0,55 Fte) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en het voortzetten van de taken van de Trochpakker.


  Resultaat stemming:


  03:15:03 - 03:16:29 - J. Stellinga
  03:16:29 - 03:16:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:16:33 - 03:17:01 - H.J. Graansma
  03:17:01 - 03:17:04 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:17:04 - 03:17:18 - J.J. Zwaagstra
  03:17:18 - 03:17:41 - H.J. Graansma
  03:17:41 - 03:17:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:17:46 - 03:17:46 - H.J. Graansma
  03:17:46 - 03:18:26 - J. Stellinga
  03:18:26 - 03:18:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:18:33 - 03:19:19 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:19:19 - 03:19:42 - J. Stellinga
  03:19:42 - 03:20:09 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:20:09 - 03:20:10 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:20:10 - 03:20:10 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:20:10 - 03:20:21 - J.J. Zwaagstra
  03:20:21 - 03:20:21 - H.J. Graansma
  03:20:21 - 03:20:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:20:32 - 03:20:51 - T.O. Brinkman
  03:20:51 - 03:20:55 - H.J. Graansma
  03:20:55 - 03:20:55 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:20:55 - 03:20:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:20:59 - 03:21:14 - P.M. Jonker (wethouder)
  03:21:14 - 03:21:15 - H.J. Graansma
  03:21:15 - 03:22:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 14

  Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten de overeenkomst met Astrium Accountants voor de controle van de jaarrekening te verlengen voor de jaren 2020 en 2021.


  Resultaat stemming:

 • 15

  Mevrouw D.A. van der Vaart-Kralt (CU) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. In de motie wordt het college opgeroepen om te komen met een vuurwerkverbod en als alternatief met een voorstel te komen voor het invoeren van een vergunning die in groepsverband kan worden aangevraagd voor het afsteken van vuurwerk.

  Er worden meerdere opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan mevrouw Van der Vaart naar aanleiding van de motie.

  Portefeuillehouder de heer Brouwer ontraadt de motie.

  Op verzoek van de heer J. Stellinga (PvdA) wordt de vergadering geschorst van 23.15 - 23.16 uur.

  Na de schorsing krijgt mevrouw Van der Vaart het woord. Naar aanleiding van de discussie en de reactie van de portefeuillehouder heeft de CU in overleg met GroenLinks besloten de motie in te trekken.
  Ze kondigt voor de volgende vergadering een andere motie aan, in de strekking van de motie van de gemeente Weesp die recent op de Lijst Ingekomen Stukken is geplaatst.

  De motie is ingetrokken.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.  03:22:37 - 03:22:46 - H.J. Graansma
  03:22:46 - 03:25:50 - T.I. Veenstra
  03:25:50 - 03:25:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:25:51 - 03:25:51 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:25:51 - 03:26:07 - F.D. Hoekstra
  03:26:07 - 03:26:27 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:26:27 - 03:26:30 - H.J. Graansma
  03:26:30 - 03:26:59 - T. Nicolai
  03:26:59 - 03:27:00 - H.J. Graansma
  03:27:00 - 03:27:10 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:27:10 - 03:27:14 - H.J. Graansma
  03:27:14 - 03:27:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:27:20 - 03:27:26 - H.J. Graansma
  03:27:26 - 03:27:30 - F.J. Hoekstra
  03:27:30 - 03:27:34 - H.J. Graansma
  03:27:34 - 03:27:37 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:27:37 - 03:27:40 - H.J. Graansma
  03:27:40 - 03:27:53 - R. van der Wal
  03:27:53 - 03:28:01 - H.J. Graansma
  03:28:01 - 03:28:01 - R. van der Wal
  03:28:01 - 03:28:05 - H.J. Graansma
  03:28:05 - 03:28:07 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:28:07 - 03:28:45 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:28:45 - 03:28:58 - R. van der Wal
  03:28:58 - 03:29:08 - F.J. Hoekstra
  03:29:08 - 03:29:09 - R. van der Wal
  03:29:09 - 03:29:29 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:29:29 - 03:29:29 - H.J. Graansma
  03:29:29 - 03:29:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:29:30 - 03:29:31 - H.J. Graansma
  03:29:31 - 03:30:39 - J. Stellinga
  03:30:39 - 03:30:41 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:30:41 - 03:30:41 - H.J. Graansma
  03:30:41 - 03:31:10 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:31:10 - 03:31:12 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:31:12 - 03:31:46 - R. van der Wal
  03:31:46 - 03:31:54 - H.J. Graansma
  03:31:54 - 03:31:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:31:55 - 03:32:11 - T.O. Brinkman
  03:32:11 - 03:32:13 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:13 - 03:32:14 - H.J. Graansma
  03:32:14 - 03:32:33 - J. Stellinga
  03:32:33 - 03:32:37 - T.O. Brinkman
  03:32:37 - 03:32:42 - J. Stellinga
  03:32:42 - 03:32:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:32:51 - 03:33:17 - F.D. Hoekstra
  03:33:17 - 03:33:20 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:33:20 - 03:33:20 - F.D. Hoekstra
  03:33:20 - 03:34:27 - H.J. Graansma
  03:34:27 - 03:34:31 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:34:31 - 03:35:28 - H.J. Graansma
  03:35:28 - 03:35:32 - T.I. Veenstra
  03:35:32 - 03:35:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:35:57 - 03:36:20 - E. Hooghiemstra
  03:36:20 - 03:36:25 - F.J. Hoekstra
  03:36:25 - 03:36:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:25 - 03:36:27 - T.O. Brinkman
  03:36:27 - 03:36:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:36:29 - 03:36:29 - T.O. Brinkman
  03:36:42 - 03:37:37 - T.I. Veenstra
  03:37:37 - 03:37:39 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:37:40 - 03:37:46 - S.W. Vegelin
  03:37:46 - 03:38:26 - T.I. Veenstra
  03:38:26 - 03:38:32 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:32 - 03:38:32 - T.I. Veenstra
  03:38:32 - 03:38:49 - H.J. Graansma
  03:38:50 - 03:38:51 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:38:51 - 03:39:56 - T.I. Veenstra
  03:39:56 - 03:40:00 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:40:00 - 03:40:15 - T.O. Brinkman
  03:40:15 - 03:40:21 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:40:21 - 03:40:33 - S.W. Vegelin
  03:40:33 - 03:40:52 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:40:52 - 03:41:20 - R. van der Wal
  03:41:20 - 03:41:21 - T.I. Veenstra
  03:41:21 - 03:41:22 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:41:22 - 03:41:43 - T.I. Veenstra
  03:41:43 - 03:41:51 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:41:51 - 03:42:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:42:03 - 03:44:14 - O.F. Brouwer (portefeuillehouder)
  03:44:14 - 03:44:33 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:45:08 - 03:45:15 - J. Stellinga
  03:45:15 - 03:46:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:46:12 - 03:46:27 - J. Stellinga
  03:46:27 - 03:46:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  03:46:29 - 03:46:45 - D.A. van der Vaart-Kralt
  03:46:45 - 03:47:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 • 16

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.17 uur.