Begrotingsmarkt

woensdag 21 oktober 2020 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:
De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar, eind oktober/begin november, stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar. Op 2 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? Dit jaar behandelt de gemeenteraad op 29 oktober a.s. de begroting voor 2021. De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven. Ter voorbereiding van de raadsbehandeling wil de raad hierover graag in gesprek met de ambtenaren die de programma’s hebben geschreven. Hiervoor wordt een begrotingsmarkt gehouden op 21 oktober in de raadzaal vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom deze bij te wonen!

Agendapunten