Raadsvergadering

Videovergadering

donderdag 16 april 2020 19:30
Locatie:
Voorzitter:
O.F. Brouwer
Toelichting:

Vanwege de coronacrisis vindt de raadsvergadering op een andere manier dan gebruikelijk plaats en zonder publiek en pers. De raadsleden zullen vanaf hun thuissituatie vergaderen via een videoverbinding. De vergadering is via de livestream te volgen.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, neem hiervoor telefonisch contact op met de griffie via (0511) 548254 of 548698 of door middel van e-mail: raadsgriffie@achtkarspelen.nl

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 april 2020 hieronder te vinden en te raadplegen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur na een controle op ieders aanwezigheid via de videoverbinding en heet iedereen van harte welkom.

  Afmeldingen:
  De heer M.C. Buising (zelfst. raadslid).

  Insprekers:
  o Dhr. R. Hoving bij de agendapunten 3 en 4 (Zwembad Buitenpost).
  o Dhr. J.C. Bijlsma bij agendapunt 4a (Besluit definitieve VVGB Van Assen, Westkern Kootstertille).

 • 2

  De heer T. Nicolai (PvdA) verzoekt om agendapunt 4b (Middelen voor implementatie-traject Omgevingswet) van de agenda te halen. Reden hiervoor is dat de Omgevingswet met één jaar is uitgesteld. Daarnaast speelt er een financiële kwestie. Ook doet de heer Nicolai een beroep op de bestuurlijke hygiëne.
  Na een reactie van meerdere fracties en wethouder Spoelstra, brengt de voorzitter het voorstel van de heer Nicolai in stemming:

  Stemming over voorstel om agendapunt 4b van de agenda te halen:
  De heer T.O. Brinkman (FNP): foar
  Mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP): foar
  De heer H.J. Graansma (PVV): voor
  De heer F.D. Hoekstra (GBA): tsjin
  De heer F.J. Hoekstra (VVD): tsjin
  De heer E. Hooghiemstra (CU): tsjin
  De heer IJ. van Kammen (FNP): foar
  De heer S.D. van der Meer (FNP): foar
  De heer T. Nicolai (PvdA): voor
  De heer D. van Oosten (CU): tegen
  De heer J. Stellinga (PvdA): voor
  De heer M.Y. Talma (CDA): tsjin
  De heer G. Terpstra (CDA): tsjin
  Mevrouw D.A. van der Vaart-Kralt (CU): tsjin
  Mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks): voor
  De heer S.W. Vegelin (GBA): tsjin
  Mevrouw D. Vriesema (CDA): tsjin
  De heer R. van der Wal (CDA): tsjin
  Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA): tsjin
  De heer J.J. Zwaagstra (CDA): tsjin
  Met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen is het voorstel verworpen. Agendapunt 4b blijft op de agenda staan.

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mededelingen
  • Wethouder Bruining doet een mededeling over de resultaten van de werkmaatschappij over 2019. Het definitieve accountantsverslag is nog niet binnen, maar de wethouder is blij te kunnen melden dat binnen de werkmaatschappij het jaar binnen de begroting is afgerond. Er is ruim een miljoen over. Dit betekent dat de bijdragen van beide gemeenten naar beneden kunnen en het geld terugkomt. Voor Achtkarspelen gaat het om een voordeel van een half miljoen.
  • Wethouder Bruining doet ook een mededeling over het kadernotaproces. Vanwege de huidige ontwikkelingen is er behoefte aan een verzwaard proces waarbij actief gezocht wordt naar bezuinigingen. Het is lastig om een intensief proces op afstand te doorlopen en daarnaast zijn we afhankelijk van de meicirculaire. Het college is voornemens om voor het zomerreces met een beknopte kadernota te komen en zal met de controlecommissie het verdere financiële begrotingsproces bespreken. Verder meldt wethouder Bruining alvast dat hij de motie bij agendapunt 11 over een financiële update 2020 graag steunt en deze wil integreren in het kadernotaproces.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


 • 3

  Inspreker:
  • Dhr. R. Hoving geeft een korte presentatie namens zwem- en waterpoloclub PWC Buitenpost.

  De woordvoerders van elke fractie krijgen de gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
  Wethouder Spoelstra geeft een reactie na de eerste termijn en beantwoordt enkele vragen. Hierbij bevestigt de wethouder de opmerking van de heer IJ. van Kammen (FNP) dat er vanavond een besluit wordt genomen over de extra financiering van
  1,2 miljoen en dat de raad in een volgende vergadering nog een besluit moet nemen over de totale dekking van het zwembad.
  Naar aanleiding van de suggestie van de heer R. van der Wal CDA) om te kijken naar aanbesteden in de vorm van bouwteams, zegt de wethouder dit zeker mee te nemen. Voor de crisis was er al een gesprek met Bouwend Nederland, met vertegenwoordigers uit eigen regio over bouwteams. Dit wordt zeker opgepakt.

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Stemverklaring de heer F.J. Hoekstra (VVD): de VVD fynt it spitich dat der safolle kosten oan ferbûn binne, mar it moat wol trochgean. Der is foar in ûntwerp keazen en no moatte wy ek op de blierren sitte. Wy binne foar.
  Stemverklaring de heer R. van der Wal (CDA): wy binne bliid dat de stiftingsbestjoeren, swimklup PWC en it trouwe personiel harren jierrenlang ynset ha om it swimbad te behâlden foar de gemeente en foar de regio. It CDA sil ynstimme mei de finansiering fan it swimbad, in prachtige ympuls foar ús gemeente.
  Voor: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, GroenLinks en VVD (19)
  Tegen: PVV (1)
  Het raadsvoorstel is aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Een aanvullend bedrag van € 1.236.300,- exclusief btw beschikbaar te stellen voor het financieren van de nieuwbouw van het zwembad Buitenpost (kapitaallast van
  € 53.636,-). Hiermee komt de totale investering voor het zwembad op € 7.242.943.
  2. Een bedrag van € 381.022,- beschikbaar te stellen voor het risico van niet volledige compensatie van de btw via de SPUK (kapitaallast € 17.321,-). Hiermee komt de totale investering van het zwembad op € 7.623.965.
  3. De werkzaamheden voor de nieuwbouw van het zwembad in Buitenpost te gunnen aan de laagste inschrijver.
  4. In een volgende raadsvergadering een besluit te nemen over de wijze waarop deze aanvullende bedragen gefinancierd worden (zie ook het kopje ferfolchtrajekt).


  Resultaat stemming:

 • 4

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Het bestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A te Buitenpost, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHBpnieuwbzwemb19-VG01 met verbeelding, regels toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Geen planMER uit te voeren.


  Resultaat stemming:

 • 4.a

  Inspreker:
  • Dhr. J.C. Bijlsma namens Van Assen.

  Er wordt een vraag gesteld door de heer T. Nicolai (PvdA) die wordt beantwoord door de heer Bijlsma.

  In de eerste termijn dient de heer R. van der Wal (CDA) mede namens de GBA-fractie een amendement in:

  Amendement CDA en GBA inzake het verlenen van een VVGB aan Van Assen BV:
  Het besluit als volgt aan te passen (doorgehaald en vetgedrukt):

  Beslút:
  1. In te stemmen met de zienswijzennota met betrekking tot de verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag om omgevingsvergunning van Van Assen BV, Westkern 17 Kootstertille (bijlage 1), met uitzondering van de in deze nota gegeven slotconclusie op pagina 11 en de in deze nota gegeven ‘reactie gemeente’ zoals vervat onder zienswijze A, punt 1 onder b en punt 2 en onder zienswijze B, punt 2 onder b.
  2. De in de zienswijzennota (bijlage 1) gegeven ‘reactie gemeente’ zoals vervat onder zienswijze A, punt 1 onder b en punt 2 en onder zienswijze B, punt 2 onder b (de tekst inzake de PAS) te schrappen, de nota te hernummeren  en de tekst onder de slotconclusie op pagina 11 van deze nota te vervangen door de tekst: ‘De aangedragen punten die zien op een goede ruimtelijke ordening zijn ongegrond en geven geen aanleiding tot weigering van de definitieve verklaring van geen bedenkingen daar de initiatiefnemer al een onherroepelijke vergunning heeft waarin Natura 2000 en stikstofbepalingen zijn meegenomen’.
  3. Geen Een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de aanvraag Van Assen BV, Westkern 17 Kootstertille wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening.

  Toelichting:
  • Een besluit om de VVGB wél te verlenen kan alleen op basis van ruimtelijk relevante argumenten die een goede ruimtelijke ordening motiveren. We willen hierbij wijzen op de eerder afgegeven Wnb vergunning waarin het aspect natuur al is getoetst en we achten dit als voldoende. Dit wordt ook als motivering in de brief van de ondernemer gemeld en als voldoende gezien.
  • De raad neemt kennis van informatie die geleverd is bij het raadstuk, alsmede de inhoud van de inspraakreactie van dhr. Bijlsma.
  • Wij willen als Achtkarspelen bekend staan als een ondernemersvriendelijke gemeente.
  • We hechten grote waarde aan een betrouwbare overheid die spelregels maakt en moet toetsen op juridische houdbaarheid. Helaas lijkt deze ondernemer nu de dupe te worden van het veranderen van de ‘spelregels’ terwijl deze midden in de wedstrijd zit.

  Wethouder Spoelstra geeft een reactie na de eerste termijn en beantwoordt enkele vragen. Vervolgens wordt de vergadering geschorst van 21.37 – 21.49 uur. Na de schorsing gaat de wethouder in op de vraag wat de juridische consequentie is als het raadsvoorstel, inclusief amendement, wordt aangenomen.

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming over het amendement is als volgt:
  Het amendement is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  De uitslag van de stemming over het geamendeerde raadsvoorstel is als volgt:
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): ik bin bliid dat wy mei elkoar wol kont
  yn 'e broek hawwe en dat wy stean bliuwe, wêr 't wy foar stienen. Wy binne as FNP foar dit ferhaal.
  Stemverklaring de heer T. Nicola (PvdA): it beslút dat wy oardeljier lyn nommen ha, wie in goed beslút. Wy wolle in betroubere oerheid wêze, dêrom binne wy foar.
  Stemverklaring mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks): wy fine de PAS hiel wichtich, mar wy hawwe der alle fertrouwen yn dat dizze ûndernimmer foar duorsumens en in sirkulaire oanpak is, dêrom stimme wy foar dit útstel.
  Stemverklaring de heer R. van der Wal (CDA): ik bin bliid mei it stânpunt fan de oare riedsleden en ik tink dat de hear Bijlsma ek wol kontint is mei dizze ried, dus ik bin fansels foar.
  Het geamendeerde raadsvoorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.

  Na stemming wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement, besloten:
  1. In te stemmen met de zienswijzennota met betrekking tot de verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag om omgevingsvergunning van Van Assen BV, Westkern 17 Kootstertille (bijlage 1), met uitzondering van de in deze nota gegeven slotconclusie op pagina 11 en de in deze nota gegeven ‘reactie gemeente’ zoals vervat onder zienswijze A, punt 1 onder b en punt 2 en onder zienswijze B, punt 2 onder b.
  2. De in de zienswijzennota (bijlage 1) gegeven ‘reactie gemeente’ zoals vervat onder zienswijze A, punt 1 onder b en punt 2 en onder zienswijze B, punt 2 onder b (de tekst inzake de PAS) te schrappen, de nota te hernummeren en de tekst onder de slotconclusie op pagina 11 van deze nota te vervangen door de tekst: ‘De aangedragen punten die zien op een goede ruimtelijke ordening zijn ongegrond en geven geen aanleiding tot weigering van de definitieve verklaring van geen bedenkingen daar de initiatiefnemer al een onherroepelijke vergunning heeft waarin Natura 2000 en stikstofbepalingen zijn meegenomen’.
  3. Een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de aanvraag Van Assen BV, Westkern 17 Kootstertille.


  Resultaat stemming:

 • 4.a.1
 • 4.b

  In de eerste termijn dient de heer F.J. Hoekstra (VVD) mede namens de fracties CDA, CU en GBA een motie in. In de motie wordt het college verzocht:
  • De rekening voor de kosten van de implementatie van de omgevingswet te verhalen op de rijksoverheid.
  • De toelichting op deze motie mee te sturen bij brief naar de landelijke wetgever.

  De fracties PvdA, FNP en PVV geven aan het voorliggende voorstel nog niet besluitrijp te vinden. In een financieel moeilijke situatie met grote tekorten is het niet het moment om hierover een besluit te nemen.
  Wethouder Spoelstra geeft een reactie na de eerste termijn. Hij zegt dat de raad is meegenomen in de verschillende processen en dat de investeringskosten grotendeels op het softwaregedeelte zitten.

  De voorzitter concludeert dat het Herenakkoord wordt gerespecteerd en besluitvorming schuift door naar de volgende raadsvergadering.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


 • 5

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten het treasurystatuut 2020 conform de bijlage vast te stellen en het treasurystatuut 2015 in te trekken.


  Resultaat stemming:

 • 6

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten in te stemmen met het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan en deze vrij te geven conform procedurevariant 1.


  Resultaat stemming:

 • 7

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
  1. Het voornemen uit te spreken om een gemeentelijk perceel rondom De Nachtegaal 24 te Surhuisterveen te onttrekken aan de openbaarheid.
  2. Bij geen ingediende bezwaren op het voornemen onder punt 1 over te gaan tot de onttrekking aan de openbaarheid van het perceel zoals aangegeven op de situatietekening.


  Resultaat stemming:

 • 8

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten vast te stellen de Archiefverordening gemeente Achtkarspelen 2020.


  Resultaat stemming:

 • 9

  De heer T.O. Brinkman geeft een toelichting op de motie en leest hem voor.
  Met deze motie spreken de indieners uit dat het besluit om de automatische toekenning van een Koninklijke Onderscheiding na twintig dienstjaren aan leden van de vrijwillige brandweer te beëindigen, ook van toepassing moet zijn op alle doelgroepen die ook na een aantal jaren beroepsuitvoering automatisch voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen.
  Het college wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de Kanselarij der Nederlandse Orden, de regering, de leden van de eerste en de tweede kamer en in afschrift aan de ministers Grapperhaus (Justitie) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) en evenzo aan de verschillende gemeenteraden in Fryslân om adhesie.

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  De motie is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:

 • 10

  De heer J. Stellinga geeft een toelichting op de motie en leest hem voor.
  Met deze motie wordt het college opgeroepen om:
  • Er - zo mogelijk samen met andere gemeenten - in ‘Den Haag’ op aan te dringen, dat de SBI-codes van dorpshuizen en sociaal-culturele centra alsnog worden toegevoegd aan de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).
  • Ongeacht de uitkomst van het voorgaande, op zeer korte termijn voor Achtkarspelen een overeenkomstige regeling te treffen waarbij de dorpshuizen en sociaal-culturele centra in Achtkarspelen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ter compensatie van de noodgedwongen sluiting door de maatregelen rond het coronavirus.
  • Op eventuele overige, min of meer vergelijkbare instellingen en/of organisaties die tussen de wal en het schip terecht dreigen te komen deze regeling ook van toepassing te verklaren.

  Na enkele reacties in de eerste termijn geeft wethouder Jonker aan de motie te ontraden.

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Voor: PvdA (2)
  Tegen: CDA, FNP, GBA, CU, PVV, GroenLinks en VVD (18)
  De motie is verworpen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:

 • 11

  De heer T. Nicolai (PvdA) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor.
  Met deze motie wordt het college gevraagd nog voor de zomervakantie 2020 naar de raad te komen met een financiële update 2020. Hiermee wordt de raad in positie gebracht om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2021 – 2024.

  Wethouder Bruining zegt de motie graag uit te willen voeren.

  De vergadering wordt geschorst van 23.09 – 23.12 uur.

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  De motie is met algemene stemmen (20) aangenomen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:

 • 12

  Mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor. Met deze motie wordt het college gevraagd de dorps- en buurthuizen in de gemeente financieel tegemoet te komen door de onroerende zaakbelasting 2020 terug te betalen door middel van een vergoeding.

  Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door mevrouw Dotinga.
  Wethouder Jonker ontraadt de motie.

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Stemverklaring de heer IJ. van Kammen (FNP): wol € 365.000 freegje om de omjouwingsfergunning en neat foar de doarpshuzen. Ik bin foar dizze moasje.
  Voor: FNP en PvdA (6)
  Tegen: CDA, GBA, CU, PVV, GroenLinks en VVD (14)
  De motie is verworpen.

  Voor een volledig beeld van de opmerkingen, zie beeldweergave via
  www.raad-achtkarspelen.nl.


  Resultaat stemming:

 • 13

  Aan het eind van de vergadering wordt er per persoon gestemd over alle agendapunten.

 • 14

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur.