Controlecommissie

In de periode 2002-2006 heeft de raad een controlecommissie in het leven geroepen. De leden van deze commissie zijn gekozen vanuit en door de raad. De zittingsperiode is derhalve gekoppeld aan die van de raad. Functie De commissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management. Als specifieke taken van de controlecommissie worden genoemd: •voorbereiding van het programma van eisen op basis waarvan de onafhankelijke accountant het controleplan inricht; •bespreking van het verslag van bevindingen dat de accountant uitbrengt naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, alsmede de advisering daarover aan de raad; •het (mede) voorbereiden van de aanbestedingsprocedure inzake de accountantscontrole. De commissie bestaat uit één lid per fractie en benoemt zelf de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Presidium

Functie Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad. De burgemeester is geen lid van het presidium. De griffier is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Het presidium is door middel van een afzonderlijke verordening ingesteld en de taken, bevoegdheden en werkwijze worden daarin omschreven. Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad en heeft de volgende taken: •Voorlopig vaststellen raadsagenda •Bepalen status raadsvoorstellen (informerend, opiniërend, besluitvormend) •In algemene zin toetsen van de behandelrijpheid van de raadsvoorstellen •Vergadercyclus, lange termijnagenda •Adviseren raad over organisatorische en procedurele aangelegenheden die de raad betreffen •Bewaken ordentelijk verloop raadsvergaderingen •Adviseren raad over raadsbudgetten •Aanspreekpunt voor de griffier m.b.t. personele aangelegenheden griffie •Aanspreekpunt voor de voorzitter van de raad als het gaat om vertrouwelijke zaken •Uitoefenen van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd Vergaderfrequentie Het presidium komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van het presidium zijn besloten. Met ingang van 14 mei 2009 wordt van de vergaderingen een verslag gepubliceerd.